H70079l Alternative systems linking of chords

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
1/1. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70079z Alternative systems linking of chords )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout povědomí jednak o správné intonaci ve vícehlasu při hře historické hudby, jednak o nově objevených temperovaných laděních a harmonických systémech dobře použitelných v soudobé kompozici.

Syllabus (in Czech)
 • Přednáška poskytne posluchačům povědomí o možnostech dvojrozměrných ladění jakožto nových hudebně vyjadřovacích prostředků a především o vlastní problematice dvojrozměrného temperování, která začala být podrobněji systematizována až po roce 1980. Pozornost bude věnována akustickým vlastnostem souzvuků v kontextu hudební kompozice a interpretace, novým možnostem spojování akordů a vymezení pojmu pravidelné temperování. Od zmapování stěžejních souvislostí akustického a hudebního pojetí souzvuku se následně přesuneme k výkladu vývoje tónových systémů v kontextu evropské hudby a posléze primárně k podrobné klasifikaci pojmů a jevů provázejících samotný proces realizace pravidelně temperovaných ladění. Tento předmět může být užitečný v podstatě každému, kdo zpívá nebo hraje v jakémkoli souboru (např. při intonaci zpěvu ve sboru nebo smyčcových a dechových nástrojů v orchestru), věnuje se staré hudbě (především před klasicismem), hraje na historické nástroje (ať už klávesové nebo jiné), komponuje nebo interpretuje mikrointervalovou hudbu (ať už akusticky nebo elektronicky), zajímá se o mimoevropské hudební prvky (např. javanské gamelany či východoafrická ilimba), nebo z nejrůznějších důvodů touží lépe poznat některé oblasti hudební akustiky, případně i jiné možnosti spojování akordů než ty, které lze zapsat do not. Bude se tedy hodit především skladatelům, zpěvákům, smyčcovým a dechovým hráčům, kytaristům, a současně obecně interpretům staré hudby.

  Zimní semestr:
  - základní seznámení s problematikou,
  - základní terminologie (výška tónu, frekvence tónu, délka periody - vztahy těchto veličin atd.),
  - prvočíselný limit a rozměr,
  - dvojrozměrná (tj. pravidelná) ladění,
  - alikvotní tóny harmonické a neharmonické,
  - historické tónové systémy,
  - didymické ladění,
  - středotónové ladění,
  - dobře temperované systémy,
  - nový pohled na problematiku temperování,

  Letní semestr:
  - jednorozměrné temperování - tři metody,
  - dvojrozměrné temperování,
  - temperování s cílovým počtem intervalů,
  - temperování odečítáním velikostí intervalů,
  - ladění s cílovým vytemperovaným intervalem,
  - vícenásobné periody a generátory, ekvivalenční interval,
  - podrobná prezentace některých 5-limitových pravidelně temperovaných ladění,
  - realizace ladění hanson metodou odečítání velikostí intervalů,
  - Erv Wilson a jeho Moment Of Symmetry,
  - extrémní temperování.
Literature
 • Breed, Graham: "Prime Based Error and Complexity Measures", rukopis, 2008. Dostupné z "http://x31eq.com/primerr.pdf". info
 • Breed, Graham: "Provably Complete Rank 2 Temperament Searches", rukopis, 2008. Dostupné z "http://x31eq.com/complete.pdf". info
 • Breed, Graham: "The Regular Mapping Paradigm". Rukopis, 2008-2010. Dostupné z "http://x31eq.com/paradigm.html". info
 • Erlich, Paul: "A Middle Path Between Just Intonation and the Equal Temperaments". Xenharmonikôn 18, New Hampshire, 2006. Dostupné z "http://eceserv0.ece.wisc.edu/~sethares/paperspdf/Erlich-MiddlePath.pdf". info
 • Erlich, Paul: "Tuning, Tonality, and Twenty-Two-Tone Temperament". Xenharmonikôn 17, New Hampshire, 1998. Dostupné z "www.lumma.org/tuning/erlich/erlich-decatonic.pdf". info
 • Hanson, Larry: "Development Of a 53-tone Keyboard". Xenharmonikon 12, New Hampshire, 1989. Dostupné z "http://anaphoria.com/hanson.pdf". info
 • Miller, Herman: "An Introduction To Regular Temperaments". Rukopis, 2008. Dostupné "www.io.com/~hmiller/music/regular-temperaments.html". info
 • Monzo, Joseph L.: "Encyclopedia of Microtonal Music Theory". Tonalsoft Corporation, California,1998-2011 (online). Dostupné na "http://tonalsoft.com/enc/encyclopedia-index.aspx". info
 • Secor, George: "The Miracle Temperament And The Decimal Keyboard". Xenharmonikôn 18, New Hampshire, 2006. Dostupné na "http://anaphoria.com/SecorMiracle.pdf". info
Teaching methods (in Czech)
Tento předmět seznámí posluchače s možnostmi kompozice a interpretace hudby v nově objevených pravidelně temperovaných laděních a se souvisejícími akustickými zákonitostmi obecně platnými pro ladění historická i nová.
Zimní semestr je zaměřen především na otázku vývoje intonace a různých druhů ladění užívaných v civilizované evropské hudbě od jejích prvních záznamů až do současnosti, dále pak na vymezení důležité terminologie potřebné pro správné popisování intervalů a ladění.
Letní semestr je věnován jednak podrobnému vysvětlení problematiky temperování, jednak prezentaci nově objevených pravidelně temperovaných ladění především v kontextu soudobé hudební kompozice.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H70079l