H60307l Creative Personality I

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Richard Fajnor (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60307z Creative Personality I )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Chování osobnosti ve společenském styku, nácvik správné psychofyzické reakce v životních situacích. Rozvoj osobnostních potenciálů s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti.

Syllabus (in Czech)
 • Člověk a realita a jejich vzájemná interakce, komunikační schémata. Psychické procesy s důrazem na uchopování reality - obecná psychologie. Úvahy o osobnostních pozicích - sociální psychologie a psychologie osobnosti. Rozvoj kreativity a základní principy psychologie umění. Příležitostně - cvičení na podporu aktivace a energetizace organizmu, relaxační techniky.

  Zimní semestr:
  1. - proces percepce, čití, vnímání, prožívání (obecná psychologie)
  2. - zákony asociování (obecná psychologie)
  3. - paměť, graf zapomínání (obecná psychologie)
  4. - představy, sny (obecná psychologie)
  5. - myšlení, operace, myšlenkové formy, základy logika, sémantický trojúhelník (obecná psychologie)
  6. - kreativita, fluence, flexibilita, originalita, elaborace, redefinice (obecná psychologie)
  7. - motivace, instinkt, pud, potřeba, postoj, úroveň aspirace (obecná psychologie)
  8. - pozornost, vůle, frustrace, stres, deprivace (obecná psychologie)
  9. - emoce, city, nálady, vášně, afekty, fobie, citový rozvoj (obecná psychologie)
  10. - sociální prostředí, sociabilita a principy mezilidské odpovědi (sociální psychologie)

  Letní semestr:
  1. - skupina, hierarchie, pozice, role, status, psychologie davu (sociální psychologie)
  2. - interakce, typy komunikace, modely sociální percepce (sociální psychologie)
  3. - neverbální komunikace (sociální psychologie)
  4. - sdělování, umělecké vyjadřování (sociální psychologie)
  5. - předsudky, stereotypy, normy, konformizmus, kooperace (sociální psychologie)
  6. - kompetitivnost, hostilita, konflikt, asertivita a její nácviky (sociální psychologie)
  7. - charakteristika osobnosti, typologie a její dynamika (psychologie osobnosti)
  8. - projevy charakterových vlastností, získaný a vrozený temperament (psychologie osobnosti)
  9. - tréma a její zvládání (psychologie osobnosti)
  10. - základní projevy psychických odchylek a poruch, neurózy, psychopatie, psychózy
Literature
 • Honzák, R. : Strach, tréma, úzkost a jak je zvládnout. Praha, Maxdorf, 1995. info
 • Hartl, P. : Stručný psychologický slovník. Praha, Portál 2004. info
 • Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003. info
 • Hewstone M., Stroebe W.: Sociální psychologie, Praha, Portál 2007. info
 • Read, H. : Výchova uměním. Praha, Odeon 1967. info
 • Tegze, O. : Neverbální komunkace, Brno, Computer Press 2008. info
 • Kohout, J. : Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Managenment press 2006. info
 • Vášáryová, M.: Diskrétní průvodce - Co možná nevíte o společenském chování, PRAGMA 1999. info
 • Smejkal, V., Bachrachová, H. : Lexikon společenského chování. Praha, Grada Publishing 2002. info
 • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995. info
 • Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada publishing 2006. info
 • De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada 2008. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška / cvičení
Assessment methods (in Czech)
Celkový hodinový rozsah: 28
z toho týdně přednáška - 1hod. /cvičení - 1 hod.

Uzavření: 50% účast a zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H60307l