DH0001N German for scholarly practice

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/0. 15 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Dobrá výchozí znalost anglického jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Opakování a prohlubování gramatiky, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Syllabus (in Czech)
 • Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá přibližně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Navázání na středoškolské znalosti, rozšiřování slovní zásoby z učebnice English Vocabulary in Use (výběr témat dle potřeby) a prostřednictvím doplňujících textů s různou tématikou.
  Seznámení se základní hudební terminologií (materiály - English Vocabulary in Use, Angličtina pro pokročilé I).
  Práce se základním studijním materiálem English Texts for Students of the Music Faculty, který slouží zejména jako zdroj hudební terminologie z nejrůznějších hudebních oblastí.
  Opakování a rozšiřování gramatiky prostřednictvím studijního materiálu English Grammar in Use.
Literature
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Teaching methods (in Czech)
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).

Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Assessment methods (in Czech)
ZS/ zápočet (test)
LS/ zkouška (test)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 12 z 12.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/DH0001N