HF1508z Teorie audiovizuální kompozice I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:00–16:45 116/3, Thu 16:50–17:35 116/3
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětů Filmová tvorba I a II, nebo prokázání mimořádných odborných předpokladů, které posluchač prokáže vlastními díly.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout dostatečné teoretické znalosti z oblasti audiovizuální tvorby z hlediska tvůrců vizuální složky děl (tzn. filmařského apod.) pro hlubší seznámení skladatelů scénické a filmové hudby s touto problematikou, což by jim mělo usnadnit spolupráci v rámci tvůrčího týmu, a aplikovat je kreativním způsobem.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy: Student bude po absolvování předmětu schopen: • chápat cíle, metody a specifický jazyk audiovizuálních tvůrců, • orientovat se v teoretické rovině zvukové i obrazové složky audiovizuálního díla, • komponovat pro audiovizuální dílo vhodnou hudební složku na základě získaných odborných znalostí z oblastí audiovizuálního jazyka a střihové skladby.
Syllabus (in Czech)
  • Osnova Úvod, kontext a souvislosti. Základní pojmy audiovizuálního jazyka. Možnosti filmového jazyka. Technologické postupy. Typologie audiovizuální tvorby. Projekce. Základní prvky rozboru segmentů audiovizuálního díla.
Literature
    recommended literature
  • CHANG, Justin. Filmcraft. Massachusetts: Focal Press, 2011. ISBN-13: 978-0240810140.
  • BOWEN, Christopher J., THOMPSON, Roy. Grammar of the Edit. Massachusetts: Focal Press, 2009. ISBN: 9781138632202
    not specified
  • CHANDLER Gael. Cut by Cut, 2nd edition: Editing Your Film or Video. Michael Studio City, California: Michael Wiese Productions, 2012. ISBN-13: 978-1615930906.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za přezkoušení teoretických poznatků a ověření praktických dovedností.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HF1508z