HF0123l Teorie interpretace I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/4. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr.art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování zimního semestru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Teorie interpretace I je nabídnout studentům inovativní teoreticko-analytický pohled na vybrané skladby z historického období baroka 17. a 1.pol. 18. století. Teorie interpretace II má ambice výrazným způsobem posilnit a přispět k interpretační kvalitě a jistotě daného interpretačního výkonu. Důležitou součástí předmětu je jasným způsobem charakterizovat vývojovou fázi konsonanční teorie baroka, se zvláštním zřetelem na souzvučné jevy v tonálně-funkční harmonii, a zároveň přiblížit studentům charakteristické kompoziční techniky a hudební druhy barokní hudby.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy barokní hudby;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v jednotlivých hudebních typech a druzích barokní hudby;
- aplikovat určité všeobecné teoreticko – analytické modely a principy na konkrétní vybranou skladbu;
- orientovat se v principech tonálně-funkční harmonie a definovat konkrétně typy harmonické kadence
- charakterizovat barokní typy vícehlasu: polyfonie, monodie a homofonie
Syllabus (in Czech)
 • 1. Přestavba harmonie okolo roku 1600:
 • - Přechod mezi renesančními a barokními zákonitostmi
 • - Prima pratica versus seconda pratica
 • - Monteverdi a jeho klíčové historické postavení v daném procesu přestavby
 • - Vertikalizace jako klíčový reformní princip v renesanci a v raném baroku
 • 2. Filipovy zákony vývoje harmonie:
 • - Zákon kontrastu, zákon přeměny následnosti na současnost, zákon harmonické korelace
 • - Dialektické zákonitosti a jejich významný vliv na hudební dílo
 • - Dynamika a statika v hudbě všeobecně
 • 3. Barokní harmonie:
 • - Jak bude vypadat budoucnost?
 • - Generálbasová technika, J.Ph. Rameau
 • - Tonálně-funkční harmonie a její zákonitosti
 • - Neúprosná dějinná vývojová spirála
 • 4. Harmonická kadence
 • - Harmonická kadence jako základní kostra tonálně-funkční harmonie
 • - Základní a rozšířený typ harmonické kadence
 • - Harmonická kadence jako základní formotvorný a strukturální element v barokní hudbě
 • - Sekvence a využití sekvenčních postupů v barokní praxi
 • 5. Chromatizace diatonického prostoru
 • - Chromatizace a její úloha v dílech J.S. Bacha a G. F. Händla
 • - Mimotonální akordy, substituční toniky a dominanty
 • - Alterace a princip harmonické komplikace ve vrcholném období baroka
 • 6. Kontrapunktické techniky v barokní hudbě
 • - Definice kánonicko-imitačních postupů
 • - Druhy a typy kánonů a imitací
 • - Permutační princip
 • 7. Invence
 • - Kontrapunktické postupy v instrumentální hudbě baroka
 • - Charakteristika invence, toccaty a fantazie
 • - Dvojhlasné invence a trojhlasné sinfonie J.S. Bacha
 • 8. Teorie fugy
 • - Definice hudebních druhů – ricercar a fuga
 • - Hierarchický vztah dux – comes v barokní fuze
 • - Tektonická struktura ve fuze - Expozice, rozvedení a závěr
 • - Dvojitá a vícenásobná fuga, chorálová fuga, fughetta, fugato
 • 9. Kontrapunktické variace
 • - Passacaglia a ciaccona
 • - Lamento bas - passus duriusculus
 • - Rétorika a afektová teorie v barokní hudbě
 • - Vliv kontrapunktických variací na budoucí vývoj evropské hudby
Literature
 • Nazaikinskij, Jevgenij V.. Logika hudobnej kompozície. Bratislava: Opus, 1988.
 • Janeček, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.
 • Štefková, Markéta. Na ceste k zmyslu: Štúdie k hudobnej analýze). Bratislava: DIVISSLOVAKIA, 2007.
 • Kresánek, Jozef. Tektonika. Bratislava: ASCO Art and Science, 1994.
 • Faltin, Peter. Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1966.
 • Filip, Miroslav. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1997.
 • Hrušovský, Ivan. Úvod do štúdia teórie harmónie. Bratislava: SPN, 1972.
 • Kresánek, Jozef. Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1997.
 • Kresánek, Jozef. Tonalita. Bratislava: Opus, 1982.
 • Reicha, A., Pojednání o kontrapunktu, Musica Viva, Praha 2016
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Editio Bärenreiter, 2002.
 • Janeček, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1966.
 • Hula, Zdenek. Nauka o kontrapunktu. Praha: Editio Supraphon, 1985.
Teaching methods (in Czech)
1 hod.přednáška, 1 hod. cvičení: přednáška, práce s textem, obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Docházka 70%, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce. 1 seminární práce a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0123l