HF0017z Filmmaking II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H70046l Filmová tvorba I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je navázat na znalosti a dovednosti, získané v předmětu H70046l Filmová tvorba I, a dále je rozvinout formou přednášek, cvičení a samostatných úkolů, vedoucích k rozvíjení kreativity posluchače. Základní teorie je zde propojována s praxí a vědomím širšího kontextu. Cílem je realizace audiovizuální tvorby, u níž lze kombinovat práci s realitou i fikcí, a také různých přístupy jednotlivých uměleckých sfér a směrů. Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a kolektivních hodnocení výsledných projektů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
vysvětlit teoretické, metodologické a realizační základy audiovizuálního díla,
použít teoretické znalosti při aplikaci ve vlastní tvorbě,
plánovat a realizovat samostatně tvorbu krátkometrážního audiovizuálního díla.
Syllabus (in Czech)
 • Předmět umožní studentům aplikace teoretických a praktických znalostí v oblasti audiovize a hudby v projektu, ve kterém lze experimentovat a pracovat v multidisciplinárním prostoru. Možné jsou poetické, dokumentární eseje, ale i jiné způsoby realizace.
 • Projekce vybraných autorů české kinematografie a audiovize, hodnocení a diskuze. Seznámení se s jejich přístupy. Podněty pro tvorbu.
 • Scriptwriting. Osobní příběhy.
 • Obrazy reálné a fiktivní.
 • Realizace cvičení.
 • Autorská sebereflexe cvičení.
 • Zhodnocení cvičení.
 • Metody realizace.
 • Vývoj námětu.
 • Práce se zvukovými složkami. Synchron, asynchron, komentář, ruchy a filmová hudba.
 • Zadání závěrečného projektu
Literature
 • ČIHÁK, Martin, Ponorná řeka kinematografie. Praha: Nakladatelství AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-283-1.
 • VIERS, Ric The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for Film and TV. Studio City, California: Michael Wiese Productions, 2012. ISBN-13: 978-1615931200.
 • BARNOUW, Erik. Documentary: A History of the Non-fiction Film. New York: Oxford University Press, 1993. ISBN-13: 978-0195078985.
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3., upr. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.
 • ROSE, Jay. Producing Great Sound for Film and Video (DV Expert Series). New York: Focal Press. ISBN 978-0240809700.
 • ELLIS, Jack C., MCLANE, Betsy A. A new history of documentary film. New York: Continuum Intl pub Group, 2007. ISBN 0-8264-1751-5.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Hodnocení bude uděleno na základě docházky a splnění zadaného úkolu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HF0017z