HDH012z Self-Managment II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
MgA. Barbora Mikolášiková (lecturer)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (seminar tutor)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Music Production Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
HDH011z Self-Managment I
Successfully completed Self-Management I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Course objective: The aim of this course is the theoretical and practical reflection of the student as a performing artist. Students will get acquainted with the basics of artistic management and their own presentation through media and social networks. Outline: - developing the results of the Self-Management I - realization of one activity in the framework of the following deepening theme: audience development - presentation of all activities of Self-Management I and II in the final colloquium in the presence of teachers and representatives from the field Students will consult their own chosen approach with a teacher, focusing in particular on the field aspects (eg: ethics and way of expression suitable for the studied musical environment, comparisons and examples of good practice of renowned world workplaces and festivals) and continuous optimization of work processes. During the semester, they create and implement one project in the field of audience development (eg: crossover projects, work with children, concerts for people with disabilities – eg: hearing disabilities, etc.) At the end of the semester students will present the results of their projects and activities at a joint colloquium, where both home and external evaluators will be present.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit a dále využít svůj umělecký životopis
- formou vhodných nástrojů dále pracovat a využívat své umělecké portfolio
- orientovat se v základech uměleckého managementu a možnostech vlastní prezentace prostřednictvím médií a sociálních sítí
- navrhnout kroky vedoucí k realizaci své kariérní profilace
- použít vybrané nástroje vhodné k průběžné evaluaci zvolené strategie
- prezentovat a obhájit své návrhy k řešení modelového projektu se členy svého týmu i pedagogy předmětu a případně externími hodnotiteli
- umí popsat a sdílet vlastní přístup při práci s publikem
Syllabus (in Czech)
 • 1. rozpracování výsledků projektu kurzu Self management kurs I
 • 2. realizace jedné aktivity v rámci návazného prohlubujícího tématu rozvoj publika (audience development)
 • 3. prezentace všech aktivit kurzů Self management kurs I a II v rámci závěrečného kolokvia za přítomnosti vyučujících i zástupců z praxe.
 • Svůj vlastní zvolený postup studenti průběžně konzultují s cvičícím pedagogem, se kterým se zaměří zejména na oborové aspekty (např. etika a způsob vyjadřování vhodný pro studované hudební prostředí, srovnání a příklady dobré praxe renomovaných světových pracovišť a festivalů) a průběžnou optimalizaci pracovních postupů. Během semestru vytvoří a realizují jeden projekt z oblasti rozvoje publika (např. cross over projekty, práce s dětmi, koncerty pro posluchače s postižením – např. sluchovým apod.) V závěru semestru studenti představí výsledky svých projektů a aktivit na společném kolokviu, kde budou přítomni jak domácí, tak externí hodnotitelé.
Literature
 • SCHNEIDEWIND, Petra a Martin TRÖNDLE. Selbstmanagement im Musikbetrieb: Handbuch fur Musikschaffende. Bielefeld: Transcript, c2003. ISBN 3899421337.
 • FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. ISBN 9781138924819.
 • KAISER, Michael M. Strategic planning in the arts: a practical guide. Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, [2019]. ISBN 978-1-5126-0174-9.
 • Kaiser, M., Egan, B.: Cyklus - Plánování pro dosažení úspěchu v umění. Devos Institute of Arts Management at the Kennedy Centre, 2011.
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • HAGOORT, Giep. Art Management Entrepreneurial Style. Delft: Eburon Publishers, 2000. ISBN 90-5166-802-3. info
Teaching methods (in Czech)
bloková výuka, projekt
Assessment methods
A
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: prezentace projektu
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HDH012z