HDH007l Interpretation of Early Music I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Anežka Šejnohová (lecturer)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Organ and Early Music Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Organ and Early Music Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
Successfully completed winter semester of the Interpretation of Early Music I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Course objective: The subject supports the creativity and personality of the student and prepares them for independent work in highly competitive environments. Studying the subject prepares the student for the variability and flexibility of the labour market. The student has the opportunity to connect the theory of the historically informed performance practise beyond their skills on a classical or historical instrument. The future graduate of the subject should acquire the knowledge, ability and skills so as to incorporate them into their concert activity. The aim of this course is to prepare the student for authentic interpretation in solo and ensemble playing, as well as in specialized orchestras. For students to correctly interpret the early music, it is necessary that they be familiarized with the relevant issues: tempo, instrumental setting, articulation, phrasing, tuning, ornamentation, etc. All these questions need to be supported by the corresponding literature. Outline: The subject of interpretation of early music is related to the study of period sources (treatises, methods, prefaces to compositions, tables of ornaments, encyclopaedical works, musical dictionaries, etc.); the study of contemporary sources (RISM, catalogues of sources, eg: Méthodes et Traités, thematic catalogues, catalogues of dictionaries, eg: Grove, MGG, bibliography of dictionaries and books of criticism, musical & science journals, etc); the study of iconography (paintings, graphics, drawings, statues, etc.); the study of historical documentation (archive documents - factual sources, periodicals, literature, memoirs, polemic writings, aesthetic works, etc.); the study of musical documentation (manuscripts, prints, periodicals, posthumous editions, musical journals, etc.); the study of instrumental documentation (invoice, literature). Another aspect is also the orientation in key groups in the interpretation of music of older stylistic periods, such as declamation and rhetoric, phrasing including, the hierarchy of beats, gestures, tempo, rhythm and rhythmic elements, the creation of ornaments and melodic decorations (appoggiaturas, trills, free ornaments, vibrato, messa di voce, glissando, etc.), basso continuo, etc.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: ovládat základy principu práce s historickými materiály; orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů; aktivně zacházet s historickými texty a jinými podobnými materiály; disponovat hlubokými znalosti v oblasti hudební historie estetiky, vývoje uměleckých směrů, dějin a literatury nástroje, orientace v zahraniční literatuře aj.
Syllabus (in Czech)
 • Ke studiu předmětu Interpretace staré hudby se váže: studium dobových pramenů (traktáty, metody, předmluvy ke skladbám, tabulky ozdob, encyklopedická díla, hudební slovníky aj.); studium soudobých pramenů (RISM, katalogy pramenů, např.: Méthodes et Traités, tematické katalogy, katalogy děl ve slovnících, např.: Grove, MGG, bibliografie slovníků a knih kritiky, hudebně-vědná periodika aj.); studium ikonografie (obrazy, grafiky, kresby, sochy aj.); studium historické dokumentace (archivní dokumenty – faktografické prameny, periodika, literatura, paměti, polemické spisy, estetické práce aj.); studium hudební dokumentace (rukopisy, tisky, dobové edice, posthumní edice, hudební žurnály aj.); studium instrumentální dokumentace (faktura, literatura). Dalším bodem je také orientace v klíčových skupinách v interpretaci hudby starších stylových období, např.: deklamace a rétorika; frázování včetně hierarchie dob v taktu; gesta; tempo; rytmus a rytmická složka; tvoření ornamentů a melodických ozdob (přírazy, trylky, volná ornamentika, vibrato, messa di voce, glissando, atd.), basso continuo aj.
Literature
  recommended literature
 • Bach, Carl Philipp Emanuel: Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Díl první a druhý. Paido, Brno 2002. ISBN 80-7315-025-5 (přeložil Vratislav Bělský). info
 • Bruce Haynes: A history of performing pitch;. info
 • Bukofzer, M. F.: Hudba období baroka. Od Monteverdiho po Bacha, Bratislava Vysloužil J.: Hudobníci 20. storočia, ŠHV, Bratislava 1964 1986. info
 • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966. info
 • Couperin, François: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf und Härtel 1933. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. stol. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Donington, R. : The Interpretation of Early Music. London 1989. info
 • J.J. Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Berlin, 1752, česky Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990). info
 • Mozart, Leopold: Versuch einer gründlichen Violinschule (1756) (český překlad: Důkladná škola hry na housle. Přel. V. Bělský. Praha, 2000). info
 • Neumann, Frederick: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. With special emphasis on J. S. Bach. University Press, Princeton 1980. info
 • ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, hromadná výuka.
Assessment methods
GA
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Note related to how often the course is taught: středa, č.330, 11:00.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HDH007l