HDH003l Instrumental or Vocal Tuition I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/15. 14 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (lecturer)
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (lecturer)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (lecturer)
MgA. Marek Štryncl (lecturer)
Mgr. Irena Troupová (lecturer)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Organ and Early Music Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Organ and Early Music Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
Successfully completed winter semester
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Course objective: Students should deepen their own awareness of the style of interpretation of the early music. The study is intended to be supportive of experimenting on the basis of knowledge of historical sources that provide the students with a framework for their artistic decision-making and communication. The students' development should be conducted in such a way that they can contribute through both their own research and their own reflections in addition to the constant demand for detailed knowledge of historical instruments and how they are played. Students are expected to achieve advanced levels of awareness of the meaning of the historical context plus the meaning of the contents of the treatises along with other historical sources according to their own interpretation choices. The student should be aware of the fact that there are great stylistic differences in historical music that require different interpretative solutions. They should be able to recognize that there are different styles and trends with different approaches, as is even in the case of the present-day. The intention of the technical and aesthetic guidance of the educator should be to support student development so that they can independently achieve a convincing performance that is based on knowledge and an understanding as well as taste and interpretive intuition. Outline: - intonation / tuning in relation to the selected repertoire and historical sources - distinguishing player techniques according to national styles - articulation in relation to the style of the chosen composition and to the rhetorical nature of the composition - time management and function of rubato in the context of the composition - accreditation and its influence on the character of the composition - context of the composition - fingering charts and technical parameters - concentration on one chosen style, such as early Italian baroque style, or late French baroque one, with the elaboration of typical stylistic and interpretative features
Learning outcomes (in Czech)
Na konci studia je student schopen: - prezentovat sám sebe jako interpreta s jasným individuálním přístupem a s velmi vysokou technickou způsobilostí - sestavit a zrealizovat koncertní program, který prokazuje jeho znalosti v rozmanitých bohatstvích ve zdrojích v oblasti volby repertoáru a uměleckého rozhodování - prokazuje výběrem programu a výkonem vědomý vztahu s relevantními prameny, které definují jeho umělecký profil v kontextu současných konvencí v oblasti staré hudby - porozumět pozici hudebníka mezi partiturou a (specializovaným nebo ne-specializovaným) publikem - realisticky odhadnout vlastní možnosti v profesi a pochopit cennost vlastní iniciativy.
Syllabus (in Czech)
  • Intonace/ladění ve vztahu ke zvolenému repertoáru a k historickým pramenům
  • Rozlišování hráčských technik dle národních stylů
  • Artikulace ve vztahu ke stylu zvolené skladby a k rétorickému charakteru kompozice
  • Zacházení s časem, agogickou v kontextu skladby
  • Akcentování a jeho vliv na charakter kompozice
  • Kontext vzniku skladby Prstoklad a technické parametry hry
  • Výběr dalšího stylu relevantního pro daný nástroj či zpěv - v závislosti na zvolený recitálový program
Teaching methods (in Czech)
individuální výuka - cvičení s podílem přednášky, projekt: celovečerní recitál monologická, dialogická, heuristická forma výuky, samostudium studenta a experimentální činnost.
Assessment methods
GA
Language of instruction
English
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HDH003l