H75017z Marketing Communications in the musical arts

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Daniela Peclová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites
Znalost základní marketingové terminologie a základní zkušenosti se sestavením plánu komunikace
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Studenti získají ucelený přehled o jednotlivých nástrojích komunikačního mixu a dokáží sestavit nejvhodnější strukturu plánu komunikace. Studenti nabydou znalostí ohledně vytváření brandu, včetně strategických nástrojů pro analýzu konkurence a sestavování positioningu značky. Studenti budou schopní vytvářet také obsahový plán, zvolit nejvhodnější kombinaci kanálů komunikace a vytvořit tón komunikace na míru zákazníkům.
Learning outcomes
Student bude schopen: - popsat jednotlivé nástroje komunikačního mixu;
- využívat strategické nástroje pro sestavování komunikační strategie;
- bude mít přehled o nástrojích pro sestavování brandu;
- se orientovat v pojmech jako design značky, tón komunikace, media plán ad.;
- dokáže sestavit obsahovou strategii, včetně konkrétních nástrojů a jejich využití v komunikaci
Syllabus
 • 1. OPAKOVÁNÍ POJMŮ Z KURZU MARKETING, OSOBA MARKETINGOVÉHO SPECIALISTY V HUDEBNÍM UMĚNÍ
 • 2. KOMUNIKAČNÍ MIX – POPIS JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI HUDEBNÍHO UMĚNÍ
 • 1. Úvod do komunikace – co to je komunikace, co spadá do komunikačního mixu, rozdíly mezi B2B a B2C komunikace, mezinárodní marketingová komunikace;
 • 2. Specifika komunikace uměleckého produktu;
 • 3. Reklama;
 • 4. PR;
 • 5. Osobní prodej;
 • 6. Sponzoring;
 • 7. Komunikace v místě prodeje;
 • 8. Výstavy a veletrhy;
 • 9. Obsahový marketing;
 • 10. Influencer marketing;
 • 11. Crowdfunding;
 • 12. Kooperace s jinými subjekty jako nástroj vzájemné propagace;
 • 13. Online marketing/digital;
 • 14. Vytváření image umělce, uměleckého produktu;
 • 3. MARKETINGOVÁ STRATEGIE – TEORETICKÉ OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ MARKETINGU ROZŠÍŘENÉ O NOVÉ POJETÍ POSITIONINGU ZNAČKY A JAK VYUŽÍT SESTAVENÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE V HUDEBNÍM UMĚNÍ
 • 1. Situační analýza – zhodnocení současného stavu, SWOT analýza;
 • 2. Mise, vize, poslání – formulace a rozdíly a jejich potřeba v rámci marketingové komunikace;
 • 3. Konkurence – zhodnocení konkurence, nástroje na porovnání konkurence, styl komunikace konkurence, kanály, které využívá konkurence, silné a slabé stránky komunikace;
 • 4. Analýza zákazníků – kdo je náš zákazník, cílové skupiny komunikace;
 • 5. Persony – sestavení modelových typů zákazníků, se kterými komunikujeme;
 • 6. Brand commitment matrix – customers identity, aims and belongs, companies purpose, onlynessand values;
 • 7. Brand positioning;
 • 4. KOMUNIKAČNÍ A OBSAHOVÁ STRATEGIE
 • 1. Kreativní strategie – design značky - branding, logo, aplikace loga, co vše patří do designu značky;
 • 2. Brand ladder – features, benefits, values, positioning statement;
 • 3. Tón komunikace – působení komunikace na naše zákazníky, komunikační graf;
 • 4. Channel strategy – komunikační mix;
 • 5. Online komunikace – jak zvolit nejvhodnější kombinaci nástrojů;
 • 6. Offline komunikace – jak využít offline marketing pro zviditelnění značky a netradiční formy offline komunikace;
 • 7. Obsahová strategie – co to je, co spadá do obsahové strategie, analýza stávajícího publikovaného obsahu, analýza konkurenčního obsahu;
 • 8. Tvorba obsahové a komunikační strategie – popis jednotlivých částí k sestavení strategie;
 • 9. Media plán, obsahový plán, plánování komunikace a distribuce komunikačního mixu – vytváření plánů, rozpočtů, spolupráce s agenturami a dalšími subjekty;
Literature
 • Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci
 • BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0. info
 • FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3rd ed. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3432-0. info
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-271-0787-2. info
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana and JAHODOVÁ HANA. Moderní marketingová komunikace: jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8. info
 • BAČUVČÍK, Radim. Divadlo, filharmonie a studenti: mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí. 2008. ISBN 978-80-904273-0-3. info
Teaching methods
Přednášky a cvičení
Assessment methods
Klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H75017z