H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Irena Rozsypalová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zvládnutí co nejkvalitnější prezentace po stránce verbální.
Learning outcomes (in Czech)
Student:
- dokáže pracovat s bránicí a svým hlasem, dokáže ho vhodně použít
- zná techniky pro odbourání trémy
- zná své silné a slabé stránky v rámci verbálního projevu, které rozvíjí, resp. mění
- je schopen kvalitního improvizovaného a čteného projevu
- zná a umí použít zásady nonverbální komunikace
- dokáže vést rozhovor a odpovídat na dotazy
Syllabus (in Czech)
  • 1. Dýchání - Práce s dechem a bránicí, - dechová opora a posazení hlasu, - prodýchání před mluveným projevem, - přizpůsobení dechu velikosti prostoru, - dech a tréma 2. Artikulace - srozumitelná mluva, vady řeči - správná česká výslovnost - krátké a dlouhé samohlásky - doslovování koncovek - důrazy na předložky 3. Technika mluvy - improvizovaný a čtený projev - frázování, intonace, dynamika projevu - postoj těla, gesta, nonverbální komunikace 4. Přesvědčivé prezentování zvoleného tématu, rozhovory
Literature
  • • Macourek, M. : Živočichopis.
  • • Hůrková-Novotná, J. - Makovičková, H. : Základy jevištní mluvy (1. a 2. díl). SPN, Praha 1986
  • • Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy. Fortuna, Praha 1993.
  • • Kročil, M. Na počátku bylo slovo.
  • • Hůrková, J. - Makovičková, H. : Česká výslovnostní norma v uměleckém přednesu
Teaching methods (in Czech)
• skupinová výuka • praktické ukázky a cvičení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H73023