H70079z Alternative tunings and intonation

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Petr Pařízek, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 11:50–13:25 003
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout povědomí jednak o správné intonaci ve vícehlasu při hře historické hudby, jednak o nově objevených temperovaných laděních a harmonických systémech dobře použitelných v soudobé kompozici.

Syllabus (in Czech)
 • Přednáška poskytne posluchačům povědomí o možnostech dvojrozměrných ladění jakožto nových hudebně vyjadřovacích prostředků a především o vlastní problematice dvojrozměrného temperování, která začala být podrobněji systematizována až po roce 1980. Pozornost bude věnována akustickým vlastnostem souzvuků v kontextu hudební kompozice a interpretace, novým možnostem spojování akordů a vymezení pojmu pravidelné temperování. Od zmapování stěžejních souvislostí akustického a hudebního pojetí souzvuku se následně přesuneme k výkladu vývoje tónových systémů v kontextu evropské hudby a posléze primárně k podrobné klasifikaci pojmů a jevů provázejících samotný proces realizace pravidelně temperovaných ladění. Tento předmět může být užitečný v podstatě každému, kdo zpívá nebo hraje v jakémkoli souboru (např. při intonaci zpěvu ve sboru nebo smyčcových a dechových nástrojů v orchestru), věnuje se staré hudbě (především před klasicismem), hraje na historické nástroje (ať už klávesové nebo jiné), komponuje nebo interpretuje mikrointervalovou hudbu (ať už akusticky nebo elektronicky), zajímá se o mimoevropské hudební prvky (např. javanské gamelany či východoafrická ilimba), nebo z nejrůznějších důvodů touží lépe poznat některé oblasti hudební akustiky, případně i jiné možnosti spojování akordů než ty, které lze zapsat do not. Bude se tedy hodit především skladatelům, zpěvákům, smyčcovým a dechovým hráčům, kytaristům, a současně obecně interpretům staré hudby.

  Zimní semestr:
  - základní seznámení s problematikou,
  - základní terminologie (výška tónu, frekvence tónu, délka periody - vztahy těchto veličin atd.),
  - prvočíselný limit a rozměr,
  - dvojrozměrná (tj. pravidelná) ladění,
  - alikvotní tóny harmonické a neharmonické,
  - historické tónové systémy,
  - didymické ladění,
  - středotónové ladění,
  - dobře temperované systémy,
  - nový pohled na problematiku temperování,

  Letní semestr:
  - jednorozměrné temperování - tři metody,
  - dvojrozměrné temperování,
  - temperování s cílovým počtem intervalů,
  - temperování odečítáním velikostí intervalů,
  - ladění s cílovým vytemperovaným intervalem,
  - vícenásobné periody a generátory, ekvivalenční interval,
  - podrobná prezentace některých 5-limitových pravidelně temperovaných ladění,
  - realizace ladění hanson metodou odečítání velikostí intervalů,
  - Erv Wilson a jeho Moment Of Symmetry,
  - extrémní temperování.
Literature
 • Breed, Graham: "Prime Based Error and Complexity Measures", rukopis, 2008. Dostupné z "http://x31eq.com/primerr.pdf". info
 • Breed, Graham: "Provably Complete Rank 2 Temperament Searches", rukopis, 2008. Dostupné z "http://x31eq.com/complete.pdf". info
 • Breed, Graham: "The Regular Mapping Paradigm". Rukopis, 2008-2010. Dostupné z "http://x31eq.com/paradigm.html". info
 • Erlich, Paul: "A Middle Path Between Just Intonation and the Equal Temperaments". Xenharmonikôn 18, New Hampshire, 2006. Dostupné z "http://eceserv0.ece.wisc.edu/~sethares/paperspdf/Erlich-MiddlePath.pdf". info
 • Erlich, Paul: "Tuning, Tonality, and Twenty-Two-Tone Temperament". Xenharmonikôn 17, New Hampshire, 1998. Dostupné z "www.lumma.org/tuning/erlich/erlich-decatonic.pdf". info
 • Hanson, Larry: "Development Of a 53-tone Keyboard". Xenharmonikon 12, New Hampshire, 1989. Dostupné z "http://anaphoria.com/hanson.pdf". info
 • Miller, Herman: "An Introduction To Regular Temperaments". Rukopis, 2008. Dostupné "www.io.com/~hmiller/music/regular-temperaments.html". info
 • Monzo, Joseph L.: "Encyclopedia of Microtonal Music Theory". Tonalsoft Corporation, California,1998-2011 (online). Dostupné na "http://tonalsoft.com/enc/encyclopedia-index.aspx". info
 • Secor, George: "The Miracle Temperament And The Decimal Keyboard". Xenharmonikôn 18, New Hampshire, 2006. Dostupné na "http://anaphoria.com/SecorMiracle.pdf". info
Teaching methods (in Czech)
Tento předmět seznámí posluchače s možnostmi kompozice a interpretace hudby v nově objevených pravidelně temperovaných laděních a se souvisejícími akustickými zákonitostmi obecně platnými pro ladění historická i nová.
Zimní semestr je zaměřen především na otázku vývoje intonace a různých druhů ladění užívaných v civilizované evropské hudbě od jejích prvních záznamů až do současnosti, dále pak na vymezení důležité terminologie potřebné pro správné popisování intervalů a ladění.
Letní semestr je věnován jednak podrobnému vysvětlení problematiky temperování, jednak prezentaci nově objevených pravidelně temperovaných ladění především v kontextu soudobé hudební kompozice.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70079z