H70078z Czech for professional practice

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Foreign Languages Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 11:00–11:45 012
Prerequisites (in Czech)
Maturita z českého jazyka.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 14 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 13/14, only registered: 1/14
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dopomoci studujícím k užívání kultivované a bezchybné češtiny v odborně zaměřených písemných i ústních projevech. Absolvování předmětu má rovněž vést k odstranění pravopisných a stylistických problémů.

Syllabus (in Czech)
 • Kapitoly z teorie jazyka, které mají smysl pro využití v praxi - pravopis, stylistika, rétorika. Praktický nácvik jazykových dovedností potřebných v manažerské, hudební i pedagogické praxi.

  Práce s podpůrnými, cíleně vybranými studijními materiály z krásné, odborné literatury i denního tisku.
  Vymezení základních pojmů (norma, kodifikace, spisovný jazyk), prohloubení znalostí o spisovné češtině po stránce syntaktické, morfologické i lexikální.
  Základy stylistiky (správné funkční užívání jazykových stylů a stylotvorných prostředků, upozornění na nadbytečné zařazování tzv. floskulí).
  Opakování a praktické procvičování obtížných pravopisných jevů: viz např. zvláštní případy shody podmětu a přísudku, koncovek přivlastňovacích adjektiv, hláskových skupin, interpunkce, psaní velkých písmen.

  Těžiště výuky spočívá v práci s českým jazykem, cílem je osvojit si správné stylistické a pravopisné dovednosti. Rozbory odborných i uměleckých textů náročnější úrovně, jejich reflexe. Důraz je kladen na samostatnou práci s jazykem - pravopisná cvičení, referáty, psaní kratších recenzí, esejů. Požaduje se schopnost aplikování nabytých znalostí - ústní referáty, písemné anotace k dílům, résumé apod.
Literature
 • Čechová, Marie. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. info
 • Filipec, Josef (edit.). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. info
 • Hlavsa, Zdeněk. Akademická pravidla českého pravopisu s Dodatkem MŠMT ČR. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. info
 • Hrabák, Josef. Poetika. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Karlík, Petr; Nekula, Marek; Pleskalová, Jana (edit.). Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: NLN, 2002. info
 • Kolektiv autorů (edit. Karlík, Nekula, Rusínová). Příruční mluvnice češtiny. 2. opr. vydání Praha: NLN, 1996. info
 • Šmilauer, Vladimír. Nauka o českém jazyku. 4. vyd. Praha: SPN, 1979. info
 • Nejrůznější autentické materiály z literatury, médií i hudebněteoretické praxe. info
Teaching methods (in Czech)
Metoda výkladu, písemného i ústního procvičování, práce s autentickými texty, samostatná práce - písemné i ústní referáty.
Assessment methods (in Czech)
V letním i zimním semestru je udělován zápočet. Pro získání zápočtu je nutné zpracovat písemnou seminární práci, přednést referát, absolvovat elektronický pravopisný test jako domácí úkol a splnit povinnou docházku 70%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Předmět je určen pro zájemce s maturitou z češtiny.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70078z