H70047z Teamwork I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Richard Fajnor (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Richard Fajnor
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70047l Teamwork I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení se s aspekty týmové umělecké tvorby jak po stránce teoretické, tak i praktické.
Předmět je rozdělen na přednášku zaměřenou na psychologické, sociální a umělecké aspekty tvorby týmového uměleckého díla a cvičení, ve kterých se studenti seznámí s různými technikami kooperativity pro řešení komplikovanějších skupinových projektů. Velká část výukového času bude zaměřena na analýzu a zkvalitňování procesů spolupráce při vytváření realizací multimediálního charakteru na základě konkrétních společných (skupinových) školních zadání.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti získají znalosti o principech týmové práce, charakteristikách skupin a dynamice různých dějů při skupinových aktivitách. Ověří si své vlastní postoje a dispozice pro kooperativitu individuální výkonnost. Seznámí se se sociálními a uměleckými aspekty tvorby týmového uměleckého díla. Prostřednictvím praktických úkolů a cvičení na základě konkrétních společných (skupinových) školních zadání se seznámí s rozdílnými nároky na práci pro realizaci s parametry kolektivního autorství a uměleckým výkonem "na zakázku" podle záměru jiného autora.
Syllabus (in Czech)
 • Teoretická východiska a tématické okruhy:
  - obecná psychologie - percepce uměleckého díla,
  - obecná psychologie - představivost a kreativní myšlení,
  - obecná psychologie - motivace, pozornost, emoce a hierarchie potřeb,
  - psychologie osobnosti - osobnostní rysy a jejich vliv na motivaci a tvorbu hodnotových systémů osobnosti,
  - psychologie osobnosti - charakterová a temperamentová identifikace, typologie a dynamika osobnosti,
  - sociální psychologie - procesy ovlivňující kvality individuace a socializace,
  - cvičení různých komunikačních strategií a sdělování, asertivita.
Literature
 • Hartl P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993. info
 • Kulka J.: Psychologie umění. Praha, SPN 1991. info
 • Hartley M.: "Řeč těla v praxi", Praha, Portál 2004. info
 • Reifová I. a kol.: "Slovník mediální komunikace", Praha, Portál 2004. info
 • Gates N.: "Psychologie týmové práce", Praha, Portál 2005. info
 • Meyrowitz J.: "Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování", Praha, Karolinum 2006. info
 • Franěk M.: "Hudební psychologie", Praha, Karolinum 2006. info
 • Tegze O.: "Neverbální komunikace", Brno, Computer Press 2007. info
 • Hofstede G.,Hofstede G.J.: " Kultury a organizace / Software lidské mysli", Praha, Linde 2007. info
 • Reifová I. a kol.: "Slovník mediální komunikace", Portál Praha, 2004. info
 • Nakonečný M.: "Sociální psychologie organizace", Praha, Grada Publishing, 2005. info
 • M.Hewstone, W.Stroebe: "Sociální psychologie", Portál Praha, 2006. info
 • Gates N.: "Psychologie týmové práce", Portál Praha, 2005. info
 • Scruton R.: "Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře", Praha, Academia 2002. info
Teaching methods (in Czech)
V rámci uměleckých aspektů bude věnována pozornost týmovému přístupu ke tvorbě uměleckého díla interdisciplinárního charakteru. Budou představeny a na příkladech dokumentovány možné přístupy k realizaci hudební skladby prostřednictvím různých forem kooperace. V přípravných fázích praktické části je akcentována skupinová improvizace, kdy studenti využívají širokého zvukového spektra zdrojů zvuku, které nejsou tvořeny běžnými hudebními nástroji ani elektronikou. Od volné nebo řízené improvizace se přejde k jejímu záznamu a jeho interpretaci. Vše na bázi týmového přístupu. Ten je akcentován i v další fázi, kdy všichni studenti ročníku vytvářejí v týmové kooperaci jedinou kompozici a prakticky se seznamují s teoretickými aspekty přednášenými v teoretické části předmětu.
Assessment methods (in Czech)
Celkový hodinový rozsah: přednáška - 1hod. (13 hod.) /cvičení - 1 hod. (13 hod.)
Uzavření předmětu: 50% účast a zápočet za společnou realizaci
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70047z