H70046l Filmmaking

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/2.5. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 10:10–11:45 116/3
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H70046z Filmová tvorba I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je pomocí přednášek rozvíjet poznatky, získané v předmětu H70046z Filmová tvorba I, a prohlubovat kreativitu posluchačů pomocí samostatně vypracovávaných audiovizuálních etud.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vysvětlit teoretické základy dané problematiky,
• použít teoretické znalosti při aplikaci ve vlastní tvorbě,
• plánovat a realizovat tvorbu audiovizuálního děl.
Syllabus (in Czech)
 • Vyprávění.
 • Fabulace.
 • Syžet.
 • Scauting a lokační před-výroba.
 • Vývoj způsobu vyprávění v české filmové tvorbě.
 • Vývoj způsobu vyprávění ve světové filmové tvorbě.
 • Praktická aplikace teoretických východisek v konfrontaci nebo symbióze s tvůrčími zkušenostmi.
 • Zpracování lineárních příběhů.
 • Zpracování nelineárních příběhů.
 • Zpracování experimentálních etud.
 • Zpracování portrétu.
 • Faktografická a dokumentární kinematografie.
 • Analýza vlastní audiovizuální umělecké tvorby a tvorby českých a zahraničních tvůrců.
 • Pedagog předmětu bude přistupovat ke studentovi jako k tvůrčí osobnosti a individualitě. Bude sledovat a podporovat posluchačův tvůrčí vývoj od volby látky a počátečních úvah, jeho literárních a technických příprav, až k realizaci. S každým jednotlivcem povede diskuzi o jeho realizovaném díle.
Literature
 • Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha. info
 • Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Bergman Ingmar: Laterna magika. info
 • Tarkovskij Andrej: Deník 1970 - 1986. info
 • Solmi Angelo: Federico Fellini. info
 • Bernard Jan: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995. info
 • Karel Reisz: Umění filmové skladby. skripta FAMU. info
 • Aumont, Jacques: Le Cinema Et La Mise En Scene, Editeur:Armand Colin,Paris 2006, ISBN 2200340257. info
 • Aumont, Jacques: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001, ISBN 2804135645. info
 • Szczepanik Peter: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 80-7331-039-2.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Hodnocení bude uděleno na základě docházky, splnění zadaného úkolu a ústní nebo písemné přezkoušení získaných znalostí.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H70046l