H70041z Multimedia creation II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/4/10. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Richard Fajnor (lecturer)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Richard Fajnor
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 16:00–17:35 115
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70041l Multimedia composition II )
úspěšné absolvování prvního ročníku studia ve studijním programu Multimediální tvorba
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a prostorem.

Cíle předmětu:
Příprava studentů pro navrhování a stavby prostoru, „pozicování“ a „polohování“ tvaru v prostoru, prozkoumávání problematiky prostorové parametriky instalace, vztahovosti, proporcionality, dominance a akcentů pozic věcí, akustická charakteristika a definice prostoru, vytváření scénické situace a její ozvučování.
Tvorba instalace vycházející z tohoto vztahu s využitím prostředků dalších uměleckých druhů prostudovaných v předchozích semestrech.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu prokazuje základní:
dovednosti:
- volit ideální formy a výrazové prostředky pro naplnění svého tvůrčího záměru a využívat k tomu různých základních technologických postupů pro tvorbu prostorového díla multimediálního charakteru,
- používat adekvátní postupy při práci s technologiemi a produkčními programy,
znalosti:
- profesního slovníku včetně cizího jazyka a orientace na odbornou terminologii,
- je informován o různých tvůrčích postupech, o principech tvorby zvuku, obrazu a prostorového tvaru a je schopen vytvořit studii a prototyp uměleckého díla,
- nejznámějších děl světového umění v oblasti scénické a prostorové tvorby,
kompetence:
- koordinovat základní produkční kroky pro finalizaci prototypu uměleckého díla,
- formulovat problém, volit a obhájit svůj vlastní interpretační názor,
- je schopen systematického plánování a zvládá základní organizaci své práce.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova a výuková témata:
  - prostorová zkušenost - smyslová, rozumová, emocionální, intuitivní, objekty v prostorových vztazích
  - využívání prostoru v umělecké výpovědi, tradiční inscenování a nové užívání objektu, skulptury, scény, instalace, architektury
  - závislost zvuku na prostoru, jeho vlivy na vlastní uměleckou kvalitu hudební, proměny hierarchií, sémantické odkazy apod.
  - extenzita a intenzita při ohledávání a užívání světa - média a prostor/ dvě dimenze - kartografie/ multi-dimenze - www
  - jiné definice prostoru - akustické, binární, internet a virtuální prostor atd.
  - hyperstrukturalita, encyklopedické struktury, mind-mapy
  - přesná senzorika, čidla, monitorovací systémy - komplexní systémy a interaktivita v umění 20.století.
  - nové identity a technologická kreativita - genetické inženýrství jako prostorová manipulace
  - vnější a vnitřní fyzická zkušenost, dichotomie akustické a vizuální determinace v umění, používání těla jako extenze do prostoru, jako objektivizace ducha, nebo jako nástroje pro používání světa, medializace jako extenze prostoru.
Literature
  recommended literature
 • "Future Cinema" (katalog), ZKM, MIT Press London, 2003. info
 • "The New Media Reader", The MIT Press London, 2003. info
  not specified
 • Rusnáková K.: V toku pohyblivých obrazov (antologie), Afad Press Bratislava, 2005
 • Faulkner M. (edit.): audio-visual art + vj culture, D-Fuse, Laurence King Publishing Ltd, London, 2006, ISBN 978-1-85669-490-2
 • Schellmann B.a kol.: "Média/ základní pojmy, návrhy, výroba", Europa Sobotáles, 2004
 • Mitchell W.J.: e-topia: život ve městě trochu jinak, Zlatý řez Praha, 2004
 • Grau O.: Virtual Art/ From Illusion to Immersion, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003 ISBN 0-262-07241-6
 • de Méredieu F.: Digital and Video Art, Chambers Harrap Publishers Edinburgh 2005
 • Reiner C., Rolling S., Daniels D., Ammer M.: See this Sound, Lentos Kunstmuseum Linz, 2010, ISBN 978-3-86560-683-9
 • Deleuze G.: Film 2/ Obraz - čas, NFA Praha, 2006
Teaching methods (in Czech)
osobní konzultace + individuální práce studenta na praktických výstupech - 4+10 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr budou posuzovány alespoň dva návrhy nebo koncepty a jeden z nich dokončen v nějaké podobě prototypu nebo dokončené realizace, díla.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu - tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.
Assessment methods (in Czech)
Klauzurní komisionální zkouška - posouzení semestrálních a klauzurních realizací.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: klauzurní zkouška
Credit evaluation note: 10 z 20.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70041z