H70041l Multimedia composition II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/4/10. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Richard Fajnor (lecturer)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Richard Fajnor
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 16:00–17:35 115
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70041z Multimedia creation II )
úspěšné absolvování předmětu H70041z Multimediální tvorba II v zimním semestru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a pohybem.

Cíle předmětu:
Příprava studentů pro navrhování a tvorbu děl využívajících pohyb v širokém spektru od klasického tance přes performance až ke koncertu a představení.
Návrh a vytvoření performance nebo „video-artového“ díla vycházejícího z tohoto vztahu s využitím prostředků dalších uměleckých druhů a strategií nastudovaných v předchozích semestrech.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu prokazuje:
dovednosti:
- volit ideální formy a výrazové prostředky pro naplnění svého tvůrčího záměru a využívat k tomu různých základních technologických postupů pro tvorbu performativního díla multimediálního charakteru,
- používat adekvátní postupy při práci s technologiemi a produkčními programy,
znalosti:
- profesního slovníku včetně cizího jazyka a orientace na odbornou terminologii,
- je informován o různých tvůrčích postupech, o principech tvorby zvuku, obrazu a performance a je schopen vytvořit studii a prototyp uměleckého díla,
- nejznámějších děl světového a česko-slovenského umění v oblasti scénické a prostorové tvorby,
kompetence:
- koordinovat základní produkční kroky pro finalizaci prototypu, případně definitivní podoby uměleckého díla,
- formulovat problém, volit a obhájit svůj vlastní interpretační názor,
- je schopen systematického plánování a zvládá základní organizaci své práce.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova a výuková témata:
  - audiovize a video jako jeden z tradičních vyjadřovacích prostředků 2.pol. 20.století a přelomu milénií
  - objekt/subjekt v pohybu, figura v pohybu, prostor v pohybu - dynamika multimedií
  - audiovizuální dílo od ozvučení němého filmu přes VJ - vizualizaci hudební kompozice po autonomní komplexní dílo multimediálního charakteru
  - vizuální x hudební kvalita, sémantické vazby, restrikce a kompenzace informace, hierarchie a jejich proměny
  - kompozice závislá na čase, kauzalita - strukturace díla, výstavbové principy, řád, forma
  - vývoj, děj a potřeba principu narace - věci, osoby, pojmy a vztahy v historickém, kulturním a společenském prostoru a čase (fakta v kontextu/ kontexty ve faktech), posthistorická situace
Literature
  required literature
 • Gilles Deleuze: "Film 2/ Obraz - čas", NFA Praha, 2006. info
  recommended literature
 • Florence de Méredieu: "Digital and Video Art", Chambers Harrap Publishers Edinburgh 2005. info
 • "The New Media Reader", The MIT Press London, 2003. info
 • Steven Higgins: "Still Moving", MOMA New York, 2006 ISBN 978-0870703263
  not specified
 • Future Cinema (katalog), ZKM, MIT Press, 2003. info
 • Mitchell W.J.: e-topia: život ve městě trochu jinak, Zlatý řez Praha, 2004
 • Reiner C., Rolling S., Daniels D., Ammer M.: See this Sound, Lentos Kunstmuseum Linz, 2010, ISBN 978-3-86560-683-9
 • Faulkner M. (edit.): audio-visual art + vj culture, D-Fuse, Laurence King Publishing Ltd, London, 2006, ISBN 978-1-85669-490-2
 • Grau O.: Virtual Art/ From Illusion to Immersion, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003 ISBN 0-262-07241-6
Teaching methods (in Czech)
osobní konzultace + individuální práce studenta na praktických výstupech - 2+10 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr budou posuzovány alespoň dva návrhy nebo koncepty a jeden z nich dokončen v nějaké podobě prototypu nebo dokončené realizace, díla.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu - tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.
Assessment methods (in Czech)
Klauzurní komisionální zkouška - posouzení semestrálních a klauzurních realizací.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 10 z 20.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H70041l