H70040z Multimedia composition I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/4/10. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Richard Fajnor (lecturer)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (lecturer)
Mgr.art. Otto Wanke, MA (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Richard Fajnor
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 12:40–15:55 115
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné složení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Multimediální tvorba.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a objektem

Cíle předmětu: Ověřování možností spojení hudby - akustické abstraktní formy s vizuálním a objektovým světem. Příprava studentů pro navrhování a tvorbu objektové, tvarové, světelné a akustické kompozice (atypické a home-made hudební nástroje, znějící objekty/sochy, ozvučování předmětů apod.). Vytvoření mixmediálního díla vycházejícího z tohoto vztahu.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu prokazuje základní:
dovednosti:
- volit ideální formy a výrazové prostředky pro naplnění svého tvůrčího záměru a využívat k tomu různé základní technologické postupy pro tvorbu objektového díla multimediálního charakteru,
- používat adekvátní postupy při práci s technologiemi, kreativními a produkčními programy,
znalosti:
- o principech tvorby umělého zvuku, obrazu a objektového tvaru a je schopen vytvořit studii díla,
- nejznámějších děl světového umění studované odbornosti,
kompetence:
- koordinovat základní produkční kroky pro finalizaci prototypu uměleckého díla,
- formulovat problém, volit a obhájit svůj vlastní interpretační názor
Syllabus (in Czech)
 • Osnova a výuková témata:
  - předmět/objekt v předmětné, ideové a digitální realitě - umělecký předmět / objekt / plastika / socha
  - tvarové a materiálové definování objektů
  - objektovost světa a jeho vnímání, zákonitosti vyčleňování tvaru-figury na pozadí
  - tradiční umělecká témata - zátiší
  - téma portrétování/ subjektivita definice objektu - umělec a jeho model /autoportrét
  - strukturace díla, výstavbové principy, řád, formální a symbolické determinace
  - smyslová zkušenost/ iluzivnost a jejich interpretace
  - příklady zpracování témat tradičními technikami - text/ výtvarné umění/ hudba/ divadlo/ film
  - objekt jako samostatná hodnota/ objekt jako rekvizita/ grafická, psaná, scénická, filmová, akustická .. podoba věcí/ portrétování světa
  - problematika hudebního nástroje jako objektu produkujícího zvuk
  - multimediální plastika a hudební kvalita díla, sémantické vztahy, hierarchie a jejich proměny
Literature
  required literature
 • B.Schellmann a kol.: "Média/ základní pojmy, návrhy, výroba", Europa Sobotáles, 2004. info
 • Michal Rataj: "Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu.", KANT, AMU, 2007. info
 • Roland Barthes: "Světlá komora", Archa Bratislava, 1994. info
 • Gilles Deleuze: "Film 1/ Obraz - pohyb", NFA Praha, 2000. info
 • Jacques Aumont: "Obraz", FAMU Praha, 2005. info
 • Reiner Cosima, Rolling Stella, Daniels Dieter, Ammer Manuela: „See this Sound“, Lentos Kunstmuseum Linz, 2010, ISBN 978-3-86560-683-9
  recommended literature
 • Michelle Emmer: "The Visual Mind" The MIT Press, 1994. info
 • Vilém Flusser: "Moc obrazu", Výtvarné umění 3-4/96, OSVU Praha, 1996. info
 • "Lichtkunst", ZKM, MIT Press, 2006. info
 • Kyong Chun Hui Wendy & Keenan Thomas (edit.): „New Media Old Media/ A History and Theory Reader“, Routledge, New York, 2006, ISBN 978-0-415-94224-9
Teaching methods (in Czech)
osobní konzultace + individuální práce studenta na praktických výstupech - 2+10 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr budou posuzovány alespoň dva návrhy nebo koncepty a jeden z nich dokončen v nějaké podobě prototypu nebo dokončené realizace, díla.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu – autorské tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.
Assessment methods (in Czech)
Klauzurní komisionální zkouška - posouzení semestrální a klauzurní autorské realizace.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 10 z 20.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70040z