H60382z Fundamentals od Conducting I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Filip Urban (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvování přijímacího řízení.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 19 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je obeznámit se teoreticky a prakticky s historií dirigování, základní taktovací technikou i způsobem dirigování jednoduchých výrazových prostředků, psychologií práce dirigenta, způsobem práce s rozličnými tělesy, principy dirigentské koncepce díla a základy dramaturgieká práce. Seznámíme se s jejími zákonitostmi. Klíčovou součástí výuky je praktický nácvik dirigování a odhalování chyb v souboru složeném z posluchačů předmětu.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• popsat vývoj dirigování,
• orientovat se v psychologii práce dirigenta,
• vytvořit dirigentskou koncepci,
• uvažovat o dramaturgii koncertu,
• zná historický vývoj orchestru a sboru,
• orientuje se v základech hudební akustiky.
Z hlediska praktických dirigentských dovedností dokáže:
• zaujmout správné dirigentské postavení,
• dirigovat dvoudobý, třídobý, čtyřdobý, pětidobý a šestidobý takt,
• správně ukázat zdvih, závěr, fermátu,
• výrazně naznačit dynamické změny,
• dirigovat jednoduché skladby.
Syllabus (in Czech)
  • Teoretické i praktické seznámení se se základní dirigentskou technikou.
  • Problematika dirigentské techniky, jednotlivá taktovací schémata a taktovací techniky (plus zdvih, závěr, fermáty, složené takty, dynamika).
  • Příprava dirigenta obecně, vytvořit předpoklady pro dirigování konkrétních skladeb (dirigentská koncepce, dramaturgie, psychologie práce s orchestrem i sborem).
  • Praktické dirigování rytmických cvičení a vybraných skladeb menší technické obtížnosti.
  • Úvod do metodiky nácviku partitur z hlediska spolupráce dirigenta a interpretů.
Literature
  • Brož, J. - Kaňák, Z..: Základy dirigování, Panton, Praha1982. info
  • Jeremiáš O.: Praktické pokyny k dirigování, Panton, Praha 1959. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za účast a aktivitu na hodinách. V zimním semestru je možno účast 50-69% kompenzovat seminární prací, jejíž rozsah a náročnost bude odpovídat množství zameškaných hodin (4-8 stran). Při účasti rovnající se a nižší 49% student zápočet nezíská.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60382z