H60382l Fundamentals od Conducting I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (lecturer)
MgA. Filip Urban (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60382z Základy dirigování I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 26 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozvinout znalosti a dovednosti, získané v předmětu H60382z Základy dirigování I a rozvinout je i o manažerské postupy při práci dirigenta.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• samostatně se připravit na nácvik a dirigování skladby,
• vést zkušební proces tělesa a pracovat v rámci promyšleného časového managementu,
• zorganizovat koncert a připravit jeho dramaturgii s použitím základních marektingových a fundraisingových principů,
• bude se orientovat v taktovacích schématech a pomocí gesta bude umět vyjádřit základní agogické a dynamické změny.
Syllabus (in Czech)
  • Akcentace vztahu interpet-divák-dirigent.
  • Prohlubování technických cvičení, jednotlivých taktovacích schémat a vyjádření dynamických a agogických změn.
  • Základní stylové znaky jednotlivých období a jejich způsob interpretace z pohledu dirigent.
  • Zkouška tělesa - rozdíly ve vedení zkoušek podle obsazení tělesa, časový management, psychologie práce.
  • Případová studie organizace koncertu od nápadu přes dramaturgii, propagaci a fundraising až po realizaci.
  • Úvod k hudebnímu managementu.
Literature
  • Brož, J. - Kaňák, Z..: Základy dirigování, Panton, Praha1982. info
  • Jeremiáš O.: Praktické pokyny k dirigování, Panton, Praha 1959. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za účast a aktivitu v hodinách. V zimním semestru je možno účast 50-69% kompenzovat seminární prací, jejíž rozsah a náročnost bude odpovídat množství zameškaných hodin (4-8 stran). Při účasti rovnající se a nižší než 49% student zápočet nezíská.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60382l