H60307l Kreativní osobnost I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Richard Fajnor
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:00–17:35 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Chování osobnosti ve společenském styku, nácvik správné psychofyzické reakce v životních situacích. Rozvoj osobnostních potenciálů s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti.

Osnova
 • Člověk a realita a jejich vzájemná interakce, komunikační schémata. Psychické procesy s důrazem na uchopování reality - obecná psychologie. Úvahy o osobnostních pozicích - sociální psychologie a psychologie osobnosti. Rozvoj kreativity a základní principy psychologie umění. Příležitostně - cvičení na podporu aktivace a energetizace organizmu, relaxační techniky.

  Zimní semestr:
  1. - proces percepce, čití, vnímání, prožívání (obecná psychologie)
  2. - zákony asociování (obecná psychologie)
  3. - paměť, graf zapomínání (obecná psychologie)
  4. - představy, sny (obecná psychologie)
  5. - myšlení, operace, myšlenkové formy, základy logika, sémantický trojúhelník (obecná psychologie)
  6. - kreativita, fluence, flexibilita, originalita, elaborace, redefinice (obecná psychologie)
  7. - motivace, instinkt, pud, potřeba, postoj, úroveň aspirace (obecná psychologie)
  8. - pozornost, vůle, frustrace, stres, deprivace (obecná psychologie)
  9. - emoce, city, nálady, vášně, afekty, fobie, citový rozvoj (obecná psychologie)
  10. - sociální prostředí, sociabilita a principy mezilidské odpovědi (sociální psychologie)

  Letní semestr:
  1. - skupina, hierarchie, pozice, role, status, psychologie davu (sociální psychologie)
  2. - interakce, typy komunikace, modely sociální percepce (sociální psychologie)
  3. - neverbální komunikace (sociální psychologie)
  4. - sdělování, umělecké vyjadřování (sociální psychologie)
  5. - předsudky, stereotypy, normy, konformizmus, kooperace (sociální psychologie)
  6. - kompetitivnost, hostilita, konflikt, asertivita a její nácviky (sociální psychologie)
  7. - charakteristika osobnosti, typologie a její dynamika (psychologie osobnosti)
  8. - projevy charakterových vlastností, získaný a vrozený temperament (psychologie osobnosti)
  9. - tréma a její zvládání (psychologie osobnosti)
  10. - základní projevy psychických odchylek a poruch, neurózy, psychopatie, psychózy
Literatura
 • Honzák, R. : Strach, tréma, úzkost a jak je zvládnout. Praha, Maxdorf, 1995. info
 • Hartl, P. : Stručný psychologický slovník. Praha, Portál 2004. info
 • Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003. info
 • Hewstone M., Stroebe W.: Sociální psychologie, Praha, Portál 2007. info
 • Read, H. : Výchova uměním. Praha, Odeon 1967. info
 • Tegze, O. : Neverbální komunkace, Brno, Computer Press 2008. info
 • Kohout, J. : Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Managenment press 2006. info
 • Vášáryová, M.: Diskrétní průvodce - Co možná nevíte o společenském chování, PRAGMA 1999. info
 • Smejkal, V., Bachrachová, H. : Lexikon společenského chování. Praha, Grada Publishing 2002. info
 • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995. info
 • Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada publishing 2006. info
 • De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada 2008. info
Výukové metody
přednáška / cvičení
Metody hodnocení
Celkový hodinový rozsah: 28
z toho týdně přednáška - 1hod. /cvičení - 1 hod.

Uzavření: 50% účast a zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60307l