DRCZ309 Copyright and legal form of theatre

Theatre Faculty
Winter 2019
Extent and Intensity
1/1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
JUDr. Lenka Valová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Václav Cejpek Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Václav Cejpek Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each odd Wednesday 12:00–13:30 217
Prerequisites
Student má absolvovány minimálně 4 semestry studijního oboru divadelní dramaturgie či divadelní režie, má základní znalosti z obasti praktické dramaturgie, režijní práce a divadelního provozu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenta s problematikou práva autorů a práv výkonných umělců, jakož i navazujících vztahů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví tak, aby byl schopen se orientovat v současné právní úpravě autorskoprávní oblasti a byl schopen aplikovat právní předpisy na konkrétní situace v umělecké oblasti .Student tak s porozuměním ovládá technologii autorskoprávních řešení jak vlastní tvorby, tak užívání předmětů autorskoprávní ochrany z hlediska uživatele ( zejména umělecké instituce). Umí tak samostatně vyhledat adekvátní formu nezbytných závazkových vztahů mezi uživateli a nositeli autorskolprávních oprávnění a připravit podklady pro vypracování příslušné licencní smlouvy. Je tak způsobilý k poučené komunikaci s vedením umělecké instituce a uměleckými agenturami (kolektivními správci) při autorskoprávním zajištění realizace umělecké tvorby.
Learning outcomes (in Czech)
Znalosti: Student získá základní přehled autorskoprávní problematiky v oblasti dramatického výtvarného umění jak z pozice autora, výkonného umělce, ale i uživatele. Dovednosti: Student umí vyhledat adekvátní možností užití uvažovaných děl či uměleckých výkonů. Dokáže nalézt odpovídající licenční zajištění těchto uživatelských práv. Při jednáních s agenturami a kolektivními správci je schopen přesně formulovat požadavky a posoudit optimálnost jimi navrhovaných řešení. Kompetence: Je poučeným nositelem autorskoprávních oprávnění a umí sjednat požadované závazkové vztahy pro užití práv jiného.
Syllabus (in Czech)
 • Předmět je vyučován v těchto celcích pomocí odpovídající metody výuky:
  I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví - vymezení základních autorskoprávních pojmů s ohledem na hlavní obor studia dramaturgie a režie studentů pomocí přehledu základních etap procesu vzniku díla a jeho možných užití za pomocí rozboru konkrétních příkladů z praxe
  II. Obsah autorských práv osobnostních a majetkových - po řízeném rozboru právního textu studenti řeší zadané konkrétní situace posouzení ochrany práv autora, překladatele, zpracovatele a upravovatele díla a výkonného umělce s důrazem na specifické postavení režiséra
  III. Volné užití děl - rozbor problematiky užití pro osobní (provozní) potřebu a bezúplatných zákonných licencí, pomocí konkrétních příkladů je student přiváděn k identifikaci běžných a zejména mezních situací volného užití děl
  IV. Licenční smlouvy - studenti jsou po seznámení s obligatorními a nejčastějšími fakultativními náležitostmi licenčních smluv vedeni rozborem konkrétních smluvních textů k porozumění důvodnosti jejich použití s cílem uvědomění si potřebnosti a nezastupitelnosti znalosti autorskoprávní problematiky pro plnohodnotné a odpovědné naplnění uměleckých záměrů
  V. Kolektivní správa autorských práv - po předchozím samostudiu dostupných dokumentů DILIA, OSA, INTERGRAM a AURAPONT jsou studenti vedeni k nalezení rozdílů mezi agentážní činností těchto agentur a jejich výkonem povinné a dobrovolné kolektivní správy za využití obecných principů modelových řešení vztahů autor-uživatel-stát
  VI. Právní formy existence divadel - popis a základní vyhodnocení možných právních forem existence divadla přivádí studenty k poučenému použití metodiky zřízení divadla v praxi.
Literature
  required literature
 • CHLOUPEK, Vojtěch and A KOL. Smlouvy v divadelní praxi. 1. vyd. Praha: AMU, 2013, 233 pp. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-293-0. info
 • Licenční prvky Creative Commons Česká republika online www.creativecommons.cz
 • Příslušné právní normy + používání Automatizovaného systému právních informací. info
 • Elektronická verze JUDr. Lenka Valová Právo autorské - DIFA JAMU pro příslušný akademický rok. info
 • Jiří Srstka Autorské právo v divadle, nakladatelství NAMU 2006. info
  recommended literature
 • Michal Šalomoun Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, C.H. Beck Praha 2003. info
 • JOHNS, Adrian. Pirátství - boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 2014. info
 • Milan Kundera Nechovejte se tu jako doma,příteli, Atlantis 2006. info
 • Hana Krejčí Typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na řízení divadla,. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, samostatná práce studentů s textem zákona, heuristické metody.
Assessment methods
K udělení klasifikovaného zápočtu předkládá student seminární práci, ve které prezentuje autorskoprávní řešení reálných dramaturgických plánů divadel. U všech dotčených nositelů autorskoprávního oprávnění a uvádí reálnou cestu jejich získání od příslušných kolektivních správců a uměleckých agentur případně samotných umělců či jejich dědiců. Tato seminární práce je simulací situace do které se absolvent oboru dramaturgie či režie reálně dostane.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2017, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DRCZ309