DAAZX69 Spanish

Theatre Faculty
Winter 2017
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Adrian Hundhausen (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Karel Pala
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 10:15–11:45 JAZYK, Wed 10:15–11:45 JAZYK
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX69 Spanish )
Od úplných začátečníků, přes A1 po B2 SERR v závislosti na aktuální pokročilosti účastníků kurzu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dosažení úrovně A1, A2 nebo C1 v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny, jakož i složení "mock-testů" na výše uvedených úrovních SERR. (DELE). Obsahem předmětu jsou témata a učební látka obsažená v učebnicích obecné španělštiny, a testovacích cvičebnicích vedoucích k těmto cílům. Obsah je obohacen o témata a terminologii z oblasti divadelních specifik: práce s divadelním a filmovým textem, četba divadelních textů v originále, překlad a interpretace původního textu, terminologie se zaměřením na popis divadelní budovy, jeviště, zákulisí a práci dalších zaměstnanců divadla. (Nejen) u hereckých oborů je též možné směřování k pojetí cizojazyčné výuky v rámci didaktického divadelního projektu.
Syllabus (in Czech)
  • Základní osvojení souboru řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní), návyků a informací, které představují nástroj komunikace v situacích praktického a profesního života. Zaměření na předmětové a mezipředmětové souvislosti odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí základní úrovně řečových dovedností a jazykové kompetence srovnatelné s Evropským referenčním rámcem (úroveň A1-C1). Připravenost pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu. Základy orientace v cizojazyčné literatuře a na internetu. Zvládnutí závěrečného testu od úrovně A1 po C1 minimálně na 60 procent. Tématický plán: jeden akademický rok - 1 x 60 nebo 90 minut týdně. Výběr z cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k A1/A2 DELE a C1/C2 DELE v závislosti na pokročilosti příslušné jazykové skupiny, např.: Pilar Alzugaray, María José Barrios a Paz Bartolomé: Preparación al Diploma de Español Nivel Superior C2, Edelsa 2009.
Literature
  • Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 60 nebo 90 minut týdně. Používané metody: komunikativní, gramaticko-překladatelská, drilovací, role-plays, creative writing, audiovizuální, TPR.
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 60 nebo 90 minut týdně. Používané metody: komunikativní, gramaticko-překladatelská, drilovací, role-plays, creative writing, audiovizuální, TPR.
Assessment methods (in Czech)
Složení dílčích kontrolních testů minimálně na 50 procent, udělení semestrálních klasifikovaných zápočtů. Prezence za semestr minimálně 70 procent (v případě účasti na studijních projektech nutnost dohody o individuálním řešení prezence s pedagogem).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DAAZX69