DPHLX08A Foreign Language – English I

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/10. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Katarína Novotná (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru.
Learning outcomes (in Czech)
Základy akademického psaní.
Syllabus (in Czech)
  • PÍSEMNÁ SYNOPSE TVŮRČÍHO ZÁMĚRU PhD PROJEKTU v rozsahu cca 2 nms a její reflexe v rámci osobní konzultace s pedagogem
  • a) Minimálně 14 dní před stanovením ústní konzultace zašle student elektronicky pedagogovi synopsi tvůrčího záměru plánovaného doktorandského projektu (v rozsahu cca 350 slov /cca 2 normostrany, anglicky i česky). Synopse bude obsahovat následující body: cíl a význam projektu, předmět výzkumu, základní teze/problém, zvolená metoda/metodologie, předpokládaný či zamýšlený směr projektu či potenciální závěry. Naznačení toho, jakým způsobem projekt přispívá k současnému stavu výzkumu/bádání v kontextu celého oboru. Pod synopsí uvede student 10 klíčových slov. (V případě potřeby může student synopsi pojmout jako srovnání svého záměru s pohledem svého školitele na konci prvního roku studia.) Pedagog elektronicky potvrdí studentovi přijetí synopse a dohodne se s ním na termínu ústní konzultace, při níž proběhne obsahová i formální reflexe textu.
  • b) Student si v rámci osobní konzultace na základě pedagogovy zpětné vazby ověří nabyté dovednosti a kompetence, jež si osvojil při absolvování kurzu v předcházejícím semestru. Po konzultaci student zašle pedagogovi opravenou verzi synopse, na jejímž základě mu bude uděleno hodnocení.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška – na základě splnění výše uvedených úkolů.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DPHLX08A