DJTL303 Project I - Production Stage Setup

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
0/24/91. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Ing. Ondřej Bulva (lecturer)
MgA. Jakub Mareš (lecturer)
BcA. Jan Škubal (lecturer)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Blanka Chládková
Theatre Management and Stage Technology Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Management and Stage Technology Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
Completed subjects of the first two years of the bachelor's study programme. Student has realised projects within the group of optional subjects Individual Technical Project, production meetings included - modular training.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je umožnit studentovi realizovat prakticky scénický projekt v jednom z divadel JAMU tak, aby mohl prokázat znalosti a dovednosti pro práci jevištního mistra.
Cílem je tedy praktická aplikace znalostí a dovedností nabytých v rámci předmětů bakalářského stupně studia (teoretických i praktických) při přípravě, realizaci a hodnocení scénického projektu velkého rozsahu ve spolupráci s uměleckým tvůrčím týmem.
Student si může Projekt I zvolit jako svůj absolventský výkon (přičemž má na výběr z Projektu I, II a Projektu III). Pouze jeden student z ročníku může Projekt I nahradit svou činností na pozici vedoucí technicko-realizačního týmu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER a pak neabsolvuje scénickou stavbou, ale svým výkonem na festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování získá široké praktické dovednosti týkající se technického zajištění scénického projektu velkého rozsahu, včetně znalosti profesionálního provozu divadla.
Student umí pracovat jako rovnocenný člen uměleckého týmu, přebírat odpovědnost za vlastní úkoly, přebírat organizační odpovědnost za umělecký tým a vnímá návaznosti jednotlivých činností v rámci širší organizační struktury divadla.

Student je schopen:
- společně s uměleckým týmem definovat úkoly související s uměleckým projektem, naplánovat je v čase a rozdělit mezi jednotlivé členy týmu,
- pracovat systematicky se svým časem, definovat vlastní úkoly a aktivity,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny i potřeby ostatních členů týmu,
- komunikovat s týmem, diskutovat navržená řešení a dojít k společnému konsensu,
- umí využívat všechny své dosavadní znalosti k navrhování technických řešení a samotná realizaci stavby.
Student dokáže o své praktické činnosti uvažovat reflexívně a je připraven na zpracování dokumentace Absolventského výkonu.
Syllabus (in Czech)
 • Praktická aplikace teoretických i praktických znalostí a dovedností:
  - plánování projektu a jeho pozice v rámci dramaturgického plánu daného divadla,
  - účast na technickém řešení scénografie,
  - navrhování technického řešení scénografie ve vztahu k divadelnímu provozu,
  - bezpečnostní a požární zabezpečení scénografie a rekvizit,
  - personální zajištění uměleckého scénického projektu s ohledem na organizační strukturu divadla,
  - operativní řízení komunikačních a informačních toků, týmová dynamika uměleckého týmu.
  Student je součástí kreativního týmu (přičemž nelze pevně stanovit modelovou strukturu týmu – v různé míře jsou zapojeni studenti, pedagogové a profesionálové na tvůrčích pozicích). Tento tým vytváří divadelní inscenaci v prostředí školního divadla, které simuluje profesionální divadelní instituci včetně organizačních procesů.
  Při vlastním praktickém scénickém výkonu student respektuje povinnosti jevištního technologa, jež jsou stanoveny dokumentem Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU (specializace Jevištní technologie).
  Výsledkem je praktická realizace uměleckého scénického projektu, tzn. veřejně a opakovaně prezentovaná divadelní inscenace, která je součástí veřejné nabídky školního divadla v rámci jedné sezony a za kterou umělecký tým odpovídá dramaturgické radě dané sezóny.
Teaching methods
Form of teaching: artistic project Methods of teaching: Discussions, heuristic methods, individual and team work of students, presentations, guided practice.
Assessment methods
winter semester Credit based on the implementation and delivery of project documentatio
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DJTL303