DPHLX05 Philosophy

Theatre Faculty
Summer 2017
Extent and Intensity
1/1/8. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Základní znalosti z dějin filozofie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Poskytnout studentům orientaci v hlavních filozofických směrech v návaznosti na historický vývoj a v souvislostech s dějinami dramatu a divadla. Cílem předmětu v tomto semestru je předvést celek filosofického myšlení Friedricha Nietzscheho,které je považováno za konec klasické tradiční filosofie a tudíž i za nový „počátek“, bez kterého by nebylo možné filosofické myšlení 20. století, nehledě na to, že mnohé jeho motivy inspirují filosofické myšlení „postmoderny“. Desktiptory: Absolventi kurzu se stručně seznámí s koncem tradiční filosofie a s dílem jednoho z filosofů, který spoluvytváří následující století. Cílem je převést systematiku Nietzscheho filosofování a zejména motivy, které představují východisko současných pokusů o uchopení celku světa a jeho promýšlení v rámci tzv. postmoderny. Byť se kurz zabírá filosofem, který se narodil před stoletím a půl, přispěje k orientaci v současnosti, protože té by bylo lze bez promýšlení jeho motivů jen stěží porozumět, neboť co do pochopení představuje Nietzsche východisko převážné většiny současných myslitelů. Literatura: Primární S výjimkou Pozůstalosti jsou všechna díla F. Nietzche přístupná v českých překladech. Sekundární (výběr) Kouba, P.: Nietzsche. Filosofická interpretace. (ČS, Praha 1995) Fink, E.: Filosofie Friedricha Nietzscheho (OIKOYMENH, Praha 2011) Mokrejš, A.: Odvaha vidět. Friedrich Nietzsche, myslitel a filosof (H&H, Jinočany 1993) Frenzel, I.: Friedrich Nietzsche (MF, Praha 1995) Deleuze, G.: Nietzsche a filosofie (Herrmann&synové, Praha 2004) Benyovszky, L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení (Aleš Čeněk, Plzeň 2007), par. 65, 79.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova kurzu: - Život, dílo a forma filosofování; - Vztah klasické a poklasické filosofie; - Motivy, ze kterých Nietzsche bezprostředně vychází; - Nihilismus I. (Jako způsob porozumění dějinám evropského myšlení); - Nihilismus II. (Sebedestrukce nihilismu I. a nový počátek); - Vůle k moci; - Věčný návrat téhož; - „Smrt boha“; - Nietzscheho pojetí člověka I. (Dionýské/apollinské, Zarathustra) - Nietzscheho pojetí člověka II. (Poslední člověk, nadčlověk) - Kladení hodnot a perspektivismus;
Literature
  required literature
 • Benyovszky, L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení (Aleš Čeněk, Plzeň 2007), par. 65, 79.
 • Kouba, P.: Nietzsche. Filosofická interpretace. (ČS, Praha 1995)
  recommended literature
 • Mokrejš, A.: Odvaha vidět. Friedrich Nietzsche, myslitel a filosof (H&H, Jinočany 1993)
 • Fink, E.: Filosofie Friedricha Nietzscheho (OIKOYMENH, Praha 2011)
 • Frenzel, I.: Friedrich Nietzsche (MF, Praha 1995)
 • Deleuze, G.: Nietzsche a filosofie (Herrmann&synové, Praha 2004)
Teaching methods (in Czech)
Seminář.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2017/DPHLX05