DVDZ311 Visual Art Techniques and Methodology

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
RNDr. Roman Vančura, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 16:15–17:45 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL311 Visual Art Techniques and Methodology )
Absolvování předmětu Výtvarné techniky. Plná a aktivní účast, průběžné plnění všech zadaných úkolů (vlastní tvorba ve cvičeních, vlastní tvorba mimo cvičení), prezentace tvorby v adekvátní formě (výběr děl a jejich komentář), vedení deníku dle zadaných instrukcí.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvoj výtvarného myšlení, cítění a tvorby, vlastní invence a kreativity. Osvojení si a prohloubení základních principů plošné, plastické, prostorové, objektové a akční tvorby. Pochopení funkce výtvarného výrazu ve vlastní i dětské tvorbě. Rozvoj schopnosti transformace získaných znalostí a dovedností v divadelní i školní praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Portfolio odpovídající kvality – zahrnující vytvořená výtvarná díla, reflexe, záznamy a poznámky, dílčí úkoly atd.
Syllabus (in Czech)
 • Kombinované techniky. Výrazová sdělnost a estetická hodnota výtvarného jazyka. Schopnost vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty. Smyslové podněty, rozvíjení reflexe a vztahů zrakového vnímání ve vztahu k ostatním smyslům, vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů - dramatických i hudebních (rytmických). Rozvoj smyslových vizuálně obrazných vyjádření, výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě. Uplatňování subjektivity - prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ osobních zkušeností. Souvislosti námětu, výtvarné techniky a materiálu. Obsahově náročnější výtvarná sdělení o světě. Výtvarné řady a projekty.
Literature
 • Losos, L.: Techniky malby. Aventinum, Praha 1994, ISBN 80-85277-03-4.
 • Roeselová, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1997, ISBN 80-902267-2-8.
 • Smith, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000, ISBN 80.7209-245-6.
 • Roeselová, V.: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 2004, ISBN 80-902267-5-2.
 • Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum, Praha 1997, ISBN 80-85277-79-4.
 • Roeselová, V.: Proudy ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 2000, ISBN 80-902267-3-6.
 • Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1996, ISBN 80-902267-1-10.
 • Teissig, K.: Techniky kresby. Aventinum, Praha 1995, ISBN 80-85277-49-2.
 • Cikánová, K.: Malujte si s námi. Aventinum. Praha 1993, ISBN 80-7151-468-3.
Teaching methods (in Czech)
praktická cvičení
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet, analýza portfolia a průběžné sledování výkonu studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ311