DVDZ304 Drama in Education for the Deaf - Projects

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: metodika dramatické výchovy - 2.ročník
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit studenty základní komplexní zpracování projektů DV Studenti umí vytvořit a realizovat a následně zpracovat projekt na dané téma zejména v oblasti DV sluchově postižených dětí a mládeže
Syllabus (in Czech)
 • Projekty DV připravují studenti na základě zvoleného tématu, realizují je v pedagogické praxi v zařízeních pro sluchově postižené děti a mládež, nebo se skupinou např. studentů speciální pedagogiky-surdopedie, s pedagogy-surdopedy z praxe apod.
  Součástí projektu je dokumentace realizace a následné zpracování zdokumentovaného materiálu na DVD i s písemnou přípravou metodické části a s následnou reflexí celého projektu.
Literature
 • MACHKOVÁ Eva, Jak se učí dramatická výchova, AMU, DIFA, Praha 2007, ISBN 978-80-7331-089-9. info
 • PFEFFER Simone, Rozvíjíme emoce dětí, Portál, Praha 2003, ISBN 80-7178-764-7. info
 • a další publikace z vydavatelství Portál Praha z pedagogické sekce. info
 • KLAUS B-GÜNTER a kol., Bilingvální vyučování neslyšících žáků ZŠ, MŠMT. Praha 2000, 1.vydání. info
 • STRNADOVÁ Věra, Specifické neverbální projevy neslyšících lidí, Česká komora tlumočníků znakového jazyka O.S 2008, ISBN 978-80-87153-52-9. info
 • dále literatura doporučená konkrétně k vybranému tématu, které je v projektu řešeno. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr

Ústní zkouška, prezentace projektu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ304