DVDL203 Special Pedagogy

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 10:15–11:45 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ203 Special Pedagogy )
Studenti navazují na znalosti z oboru biologie člověka, propojují vědomosti z oboru psychologie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice integrace a inkluze v současném vzdělávacím systému v ČR. Dále pak osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro úspěšnou organizaci prostředí a výuky v třídě integrující žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po absolvování tohoto předmětu studenti získají přehled o možnostech podpory osob se zdravotním postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu jejich postižení (zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, specifické poruchy učení apod.).
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních období historie vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacími potřebami; - určit a popsat současné domácí a zahraniční vzdělávací trendy; - navrhnout konkrétní možnosti podpory žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce; - bude mít přehled o školách a školských zařízeních pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; - bude znát základní legislativu, která určuje vzdělávání v ČR.
Syllabus (in Czech)
  • • Oftalmopedie: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika a charakteristika zrakových vad. Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. • Logopedie: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika a charakteristika narušené komunikační schopnosti. Vývoj řeči. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Možnosti užití alternativní a augmentativní komunikace. • Specifické poruchy učení: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Reedukace SPU, systém péče o žáky s SPU. • Etopedie: pojetí, vymezení základních pojmů. Poruchy pozornosti, ADD, ADHD. Klasifikace poruch chování a jejich charakteristika. Péče o jedince s poruchami chování. Preventivně výchovná péče. • Poruchy autistického spektra: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika a charakteristika. Vzdělávání žáků s autismem – strukturované učení.
Literature
    recommended literature
  • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál 2004. info
    not specified
  • Michalík, J. a Baslerová P. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4654-7.
  • Bartoňová, M., P. Pitnerová, M. Vítková. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení
Assessment methods (in Czech)
zkouška-písemný test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL203