DRCZ309 Autorské právo a právní formy divadel

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Ondřej Glogar (přednášející)
JUDr. Lenka Valová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každou lichou středu 12:00–13:30 108
Předpoklady
Student má absolvovány minimálně 4 semestry studijního oboru divadelní dramaturgie či divadelní režie, má základní znalosti z obasti praktické dramaturgie, režijní práce a divadelního provozu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenta s problematikou práva autorů a práv výkonných umělců, jakož i navazujících vztahů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví tak, aby byl schopen se orientovat v současné právní úpravě autorskoprávní oblasti a byl schopen aplikovat právní předpisy na konkrétní situace v umělecké oblasti .Student tak s porozuměním ovládá technologii autorskoprávních řešení jak vlastní tvorby, tak užívání předmětů autorskoprávní ochrany z hlediska uživatele ( zejména umělecké instituce). Umí tak samostatně vyhledat adekvátní formu nezbytných závazkových vztahů mezi uživateli a nositeli autorskolprávních oprávnění a připravit podklady pro vypracování příslušné licencní smlouvy. Je tak způsobilý k poučené komunikaci s vedením umělecké instituce a uměleckými agenturami (kolektivními správci) při autorskoprávním zajištění realizace umělecké tvorby.
Výstupy z učení
Znalosti: Student získá základní přehled autorskoprávní problematiky v oblasti dramatického výtvarného umění jak z pozice autora, výkonného umělce, ale i uživatele. Dovednosti: Student umí vyhledat adekvátní možností užití uvažovaných děl či uměleckých výkonů. Dokáže nalézt odpovídající licenční zajištění těchto uživatelských práv. Při jednáních s agenturami a kolektivními správci je schopen přesně formulovat požadavky a posoudit optimálnost jimi navrhovaných řešení. Kompetence: Je poučeným nositelem autorskoprávních oprávnění a umí sjednat požadované závazkové vztahy pro užití práv jiného.
Osnova
 • Předmět je vyučován v těchto celcích pomocí odpovídající metody výuky:
  I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví - vymezení základních autorskoprávních pojmů s ohledem na hlavní obor studia dramaturgie a režie studentů pomocí přehledu základních etap procesu vzniku díla a jeho možných užití za pomocí rozboru konkrétních příkladů z praxe
  II. Obsah autorských práv osobnostních a majetkových - po řízeném rozboru právního textu studenti řeší zadané konkrétní situace posouzení ochrany práv autora, překladatele, zpracovatele a upravovatele díla a výkonného umělce s důrazem na specifické postavení režiséra
  III. Volné užití děl - rozbor problematiky užití pro osobní (provozní) potřebu a bezúplatných zákonných licencí, pomocí konkrétních příkladů je student přiváděn k identifikaci běžných a zejména mezních situací volného užití děl
  IV. Licenční smlouvy - studenti jsou po seznámení s obligatorními a nejčastějšími fakultativními náležitostmi licenčních smluv vedeni rozborem konkrétních smluvních textů k porozumění důvodnosti jejich použití s cílem uvědomění si potřebnosti a nezastupitelnosti znalosti autorskoprávní problematiky pro plnohodnotné a odpovědné naplnění uměleckých záměrů
  V. Kolektivní správa autorských práv - po předchozím samostudiu dostupných dokumentů DILIA, OSA, INTERGRAM a AURAPONT jsou studenti vedeni k nalezení rozdílů mezi agentážní činností těchto agentur a jejich výkonem povinné a dobrovolné kolektivní správy za využití obecných principů modelových řešení vztahů autor-uživatel-stát
  VI. Právní formy existence divadel - popis a základní vyhodnocení možných právních forem existence divadla přivádí studenty k poučenému použití metodiky zřízení divadla v praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • CHLOUPEK, Vojtěch a A KOL. Smlouvy v divadelní praxi. 1. vyd. Praha: AMU, 2013, 233 s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-293-0. info
 • Licenční prvky Creative Commons Česká republika online www.creativecommons.cz
 • Příslušné právní normy + používání Automatizovaného systému právních informací. info
 • Elektronická verze JUDr. Lenka Valová Právo autorské - DIFA JAMU pro příslušný akademický rok. info
 • Jiří Srstka Autorské právo v divadle, nakladatelství NAMU 2006. info
  doporučená literatura
 • Michal Šalomoun Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, C.H. Beck Praha 2003. info
 • JOHNS, Adrian. Pirátství - boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 2014. info
 • Milan Kundera Nechovejte se tu jako doma,příteli, Atlantis 2006. info
 • Hana Krejčí Typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na řízení divadla,. info
Výukové metody
Přednáška, samostatná práce studentů s textem zákona, heuristické metody.
Metody hodnocení
Zimní semestr
K udělení klasifikovaného zápočtu předkládá student seminární práci, ve které prezentuje autorskoprávní řešení reálného dramaturgického plánu studentem vybraného českého divadla. U každého titulu dramaturgického plánu tak dokládá připravenost argumentace možnosti získání užívacích licencí u všech dotčených nositelů autorskoprávního oprávnění a uvádí reálnou cestu jejich získání od příslušných kolektivních správců a uměleckých agentur, případně samotných umělců či jejich dědiců. Tato seminární práce je simulací situace, do které se absolvent oboru reálně dostane při vytváření a přijímání dramaturgického pláná divadla u zaměstnavatele.
Součástí hodnocení je i celková aktivita studenta na seminářích a docházka (minimálně 80%).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DRCZ309