DRAL401 Directorial Project

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/4/20. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr.art. Jozef Gombár (lecturer)
doc. Břetislav Rychlík (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Ivo Krobot
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování bakalářského stupně oboru režie či příbuzného oboru s praktickou režijní zkušeností na klauzurních či akademických projektech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je společně s posluchačem dramaturgie připravit k inscenování dramatický text nebo divadelní scénář, připravit jeho nastudování, projít všemi fázemi přípravy inscenace i následné reflexe výsledku. Student prokáže schopnost vlastní inscenační tvorby a efektivního vedení kolektivu. Režijní projekt I. je podstatnou kreativní součástí výuky režisérů, jehož smyslem je rovněž zúročit dosavadní poznání studentů v práci na konkrétních tvůrčích úkolech.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- propojit dosavadní poznatky získané v teoretických a praktických předmětech
- režijně připravit inscenační projekt
- precizně vést herce a přesvědčivě je motivovat k jednání postavy
- prokázat schopnost pracovat v týmu ve všech fázích přípravy a realizace inscenace, tým řídit
- aplikovat některou ze specializací autorské práce - dramatizace, úprava textu, překlad, textová montáž atp.
- naplnit všechny fáze funkce režiséra v průběhu vzniku scénického díla
- zevrubné reflexe realizovaného projektu
Syllabus (in Czech)
 • - Výběr dramatického textu nebo tvorba scénáře.
 • - Dramaturgicko-režijní příprava a úprava textu.
 • - Tvorba dramaturgicko-režijní koncepce.
 • - Příprava režijní knihy.
 • - Výklad koncepce inscenačnímu týmu i hereckým představitelům.
 • - Koordinace tvůrčího týmu (v němž působí herci, dramaturg, scénograf, produkční, jevištní technolog a další)
 • - Tvůrčí inspirace posluchačů herectví
 • - Dovedení projektu do finálního inscenačního tvaru
 • - Reflexe výsledného tvaru.
Literature
 • Literatura je zadávána indivividuálně podle konkrétních projektů.
Teaching methods (in Czech)
Projekt. Samostatná práce studentů pod dohledem pedagoga.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě završeného projektu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DRAL401