DMCZ109 Jazz dance

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Ing. David Strnad (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMCL109 Jazz dance )
Znalost základní taneční terminologie, fyzická připravenost, základní znalosti z oblasti historie jazzového tance.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Technika jazzového tance I je seznámit studenty se strukturou tréninku jazzového tance a jejím významem pro vzdělávání a vývoj tanečního interpreta. Jednotlivá "cvičení" jsou zaměřena na rozvoj koordinačních schopností, trénink pohybové paměti, zlepšování hudebního cítění, zvětšování pohybového rozsahu, zlepšování stability a v neposlední řadě na interpretaci jednoduché variace. Tento typ tréninku je zaměřen převážně na rozvoj kreativity, přirozeného pohybu, hravosti v souvislosti s hudbou i pohybem. Větší důraz, než na technickou preciznost je zde kladen na práci s emocemi. Tento trénink, mimo jiné, slouží k odbourávání přirozených bariér, strachu z tanečního projevu a vede k nenásilnému zařazování tance do uměleckého i civilního života.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen zapamatovat si a interpretovat krátkou variaci složenou ze základních tanečních prvků; Dokáže tyto prvky pojmenovat pomocí taneční terminologie; Zvládne nejjednodušší rytmicko-koordinační cvičení; Prokáže na jednoduché variaci práci na zvětšování pohybového rozsahu; Na jednoduché variaci prokáže práci na zlepšování stability; Dostatečně chápe důležitost zařazení tohoto typu tréninku do celkové struktury vzdělávání
Syllabus (in Czech)
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení
  • Cvičení na stabilitu
  • Variace
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2019.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DMCZ109