DDBZ401 Studium v zahraničí nebo stáž v divadle

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 25 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (lecturer)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je umožnit studentům na počátku magisterského studia získat širší rozhled studiem na zahraniční divadelní či umělecké škole nebo získat praktické zkušenosti z divadelní tvůrčí práce při stáži v některém profesionálním divadle. Výstupem jsou takto získané poznatky a zkušenosti, které student písemně zaznamená.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupem zahraničního studia či stáže v divadle je rozšíření pohledu budoucích vůdčích tvůrců divadla o nové zkušenosti a nové úhly pohledu, stejně tak jako získání důležitých potřebných praktických tvůrčích i organizačních zkušeností.
Syllabus (in Czech)
  • Semestrání zahraniční studium je realizováno prostřednictvím programu Erasmus, případně i dalších programů umožňujících zahraniční studijní pobyty.
  • Stáž v profesionálním divadle se realizuje na základě dohody mezi vedoucím ateliéru a příslušným uměleckým šéfem nebo ředitelem divadla. O průběhu studia nebo stáže podává student písemnou reflexi a svoje zkušenosti prezentuje v rámci semináře ateliéru.
Literature
  • Studijní literatura se odvíjí od typu studia či stáže a souvisí s realizovanou problematikou.
Teaching methods (in Czech)
Studium na zahraniční divadelní škole nebo stáž v profesionálním divadle.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě získaných kreditů v zahraničí nebo realizované obdorné stáže v divadle.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DDBZ401