DDBL405 Diplomový proseminář

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr.art. Jozef Gombár (lecturer)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (lecturer)
doc. Břetislav Rychlík (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 17:45–19:30 407
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování bakalářského stupně studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je pojmenování a rozpracování tématu magisterské diplomové práce, seznámení se stavem poznání daného tématu i základní literaturou, která se k němu vztahuje.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Nalézt a formulovat zadání tématu své diplomové práce tak, aby měla významný přínos pro rozvoj studenta, aby v ní posléze prokázal schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a osobité analýzy a interpretace zkoumaného materiálu.
Syllabus (in Czech)
 • - základní orientace v možných tématech práce
 • - zkoumání a prověřování nosnosti navrhovaných témat
 • - prověřování dostupnosti a dosažitelnosti materiálů nezbytných pro výzkum a zpracování tématu
 • - rozvržení výzkumu
 • - metody výzkumu
 • - techniky psaní diplomové práce
 • - formální úprava diplomové práce
Literature
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 8086292053. info
 • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
 • Šifner, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, soustavné sledování výkonu studentů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DDBL405