DAAZX32 English

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Adrian Hundhausen (seminar tutor)
Mgr. Katarína Novotná (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Glombíčková
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DAAZX32/DV_1_2: Thu 8:30–10:00 UCEBNA_2, K. Novotná
DAAZX32/CH_1: Fri 8:30–10:00 UCEBNA_1, A. Hundhausen
DAAZX32/CH_2: Fri 8:30–10:00 UCEBNA_2, K. Novotná
DAAZX32/MH_1: Fri 10:15–11:45 UCEBNA_1, A. Hundhausen
DAAZX32/MH_2: Fri 10:15–11:45 UCEBNA_2, K. Novotná
DAAZX32/SC_1_2: Thu 8:30–10:00 UCEBNA_1, A. Hundhausen
Prerequisites (in Czech)
Angličtina minimálně na úrovni A1-A2 SERR.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dosažení úrovně B1/B2 nebo C1/C2 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny, jakož i složení "mock-testů" na výše uvedených úrovních SERR. (PET, FCE, CAE). Obsahem předmětu jsou témata a učební látka obsažená v učebnicích obecné angličtiny, a testovacích cvičebnicích vedoucích k těmto cílům. Obsah je obohacen o témata a terminologii z oblasti divadelních specifik: práce s divadelním a filmovým textem a obrazovým materiálem, základy akademického stylu, četba divadelních textů v originále, překlad a interpretace původního textu, terminologie se zaměřením na popis divadelní budovy, jeviště, zákulisí a práci dalších zaměstnanců divadla. (Nejen) u hereckých oborů je též možné směřování k pojetí cizojazyčné výuky v rámci didaktického divadelního projektu.
Learning outcomes (in Czech)
Slovní zásoba: - Zvládnutí slovní zásoby Cambridge English Corpus - 80% Core Vocabulary List (B2 CEFR). - Zvládnutí 250 nejrozšířenějších divadelních termínů. - Zvládnutí 100 specifických odborných termínů ateliéru. Gramatika: - Zvládnutí 16 gramatických kategorií, v nichž Češi často chybují Psaní: - Schopnost napsat typy textů, které jsou běžné při divadelní práci či v divadelním provozu (upoutávka na představení, anotace představení, reflexe představení, mini-recenze, recenze/kritika, tvůrčí záměr, esej, produkční korespondence atd.). Četba: - Schopnost plynulé četby odborných textů z pera rodilých mluvčích. Konverzace: - Schopnost aplikovat výše zmíněné dovednosti z oblasti slovní zásoby, gramatiky a četby v plynulé komunikaci. Prezentace semestrálního/ročníkového projektu.
Syllabus (in Czech)
  • Základní osvojení souboru řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní), návyků a informací, které představují nástroj komunikace v situacích praktického a profesního života. Zaměření na předmětové a mezipředmětové souvislosti odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí základní úrovně řečových dovedností a jazykové kompetence srovnatelné s Evropským referenčním rámcem (úroveň B1-C1). Připravenost pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu. Základy orientace v cizojazyčné literatuře a na internetu. Zvládnutí závěrečného testu od úrovně B1/B2 po C1/C2 SERR minimálně na 60 procent. Cíl předmětu

    Tématický plán: jeden akademický rok - 1 x 90 minut týdně na základě selektivního výběru z obsahu učebnic vedoucích k výstupu PET, FCE a CAE. Výběr z cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k B1/B2 SERR a C1/C2 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné jazykové skupiny.
Literature
  • Amanda French: CAE Testbuilder with Key, Macmillan 2003. info
  • Lucrecia Luque-Mortimer: PET Testbuilder with Key, Macmillan 2009. info
  • Tony D. Triggs: First Certificate Testbuilder with Key, Macmillan. info
  • Studentský referenční slovník A - Č a Č - A, tištěný nebo elektronický.
  • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k B1/B2 SERR a C1/C2 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné jazykové skupiny.
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 90 minut týdně. Používané metody: komunikativní, gramaticko-překladatelská, drilovací, role-plays, dramatické skeče, creative writing, audiovizuální, TPR.
Assessment methods (in Czech)
Složení dílčích kontrolních testů minimálně na 60 procent, udělení semestrálních klasifikovaných zápočtů. Prezence za semestr minimálně 70 procent (v případě účasti na studijních projektech nutnost dohody o individuálním řešení prezence s pedagogem).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DAAZX32