Představení studijního programu

Podmínky přijetí do studijního programu:

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou

zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Hra na housle, hra na violu, hra na violoncello, hra na kontrabas, hra na kytaru.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2021 bakalářské obory
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2020

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení pro rok 2021 na bakalářské obory Hudební fakulty

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Vzdělávání na JAMU je dostupné všem uchazečům o studium, kteří prokáží talent v příslušné oblasti a osobnostní předpoklady pro jeho rozvíjení.

  Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, nebo výjimečně též uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Splnění podmínky uchazeč dokládá odevzdáním kopie maturitního vysvědčení nebo kopie vysvědčení o absolutoriu v případě dosažení vyššího odborného vzdělání. Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydaného odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci – tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Uznány mohou být též zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. O uznání zkoušek rozhoduje vedení Katedry cizích jazyků HF JAMU.

  Průběh přijímacího řízení

  Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském studijním programu je ověření úrovně talentových předpokladů přijímací zkouškou konanou formou talentové komisionální zkoušky.

  Informace o přesných podmínkách přijímacích zkoušek pro jednotlivé specializace studijních programů jsou zveřejněny v přihlášce u dané specializace - Po založení přihlášky, sekce "Mohlo by vás zajímat " -> "Podrobně o oboru" -> "Podmínky přijetí"

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací zkoušky do specializací housle, kytara se uskuteční 4. 2. 2021

  Přijímací zkoušky do specializací viola, violoncello, kontrabas se uskuteční 3. 2. 2021

  Uchazeči o studium bude zaslána pozvánka nejméně 14 dní před konáním zkoušek.

  Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven! Pokud se ovšem uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce z důvodu akutní nemoci a nejpozději do tří dnů po termínu konání této zkoušky předloží lékařské potvrzení, může se zúčastnit přijímací zkoušky v náhradním termínu, který mu bude stanoven po dohodě se zkušební komisí, nejpozději však do 18. 2. 2021, neboť 19. 2. 2021 se koná zasedání přijímací komise. Po vykonání přijímací zkoušky nelze dodatečné lékařské potvrzení akceptovat a v rámci odvolacího řízení nelze uznat zdravotní problémy v době konání přijímací zkoušky jako důvod ke změně rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů

  Zkušební komise pro jednotlivé specializace studijních programů jmenuje děkan fakulty. Členové příslušné komise jsou povinni být přítomni při zkoušce všech uchazečů dané specializace a na základě bodování určit pořadí. Zkušební komise má vyhrazené právo nevyzkoušet uchazeče v celém rozsahu požadavků přijímací a talentové zkoušky.

  Přijímací řízení je jednokolové.

  Výsledky přijímací zkoušky jsou hodnoceny v každé specializaci zvlášť body v rozsahu 0–25 bodů.

  Minimální hranice pro návrh na přijetí je 20 bodů.

  O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně po termínu zasedání přijímací komise, která zasedá 19. 2. 2021. Kromě toho si každý uchazeč může po termínu zasedání přijímací komise ověřit svůj výsledek v informačním systému JAMU pomocí registračního kódu přihlášky.

  Do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, mohou uchazeči nahlédnout po písemném rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu.

  Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné, každý si jej tedy řeší individuálně. Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok na ubytování ve vysokoškolské koleji JAMU.

Studium

 • Cíle

  Příprava kvalifikovaných hudebních umělců – sólistů, komorních a orchestrálních hráčů s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol.

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - na působení v symfonických a operních orchestrech, v různých komorních tělesech, pro pedagogické působení na ZUŠ, pro sólové vystupování na koncertních pódiích

  - na pedagogickou práci využívající širokých znalostí metodiky, pedagogiky a psychologie

  - s orientací v hudební historii

  - s jazykovými znalostmi

  - se základy a vědomostmi, umožňujícími pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládá hru na nástroj na vysoké profesionální úrovni umožňující úspěšné účinkování na sólových recitálech, na vystoupení komorních souborů a při hře v orchestrech
  • má schopnost orientace v interpretaci hudby všech stylových období
  • dokáže být plnohodnotným členem symfonických a operních orchestrů a umí prakticky využít své znalosti orchestrálních partů
  • ovládá vzájemnou komunikaci při studiu nového repertoáru v komorních souborech a při spolupráci s klavírním doprovodem
  • dokáže aplikovat pedagogické principy a metodické postupy v praktické výuce, umí využít a do výuky zapracovat nové informace a poznatky z praxe
  • dovede rozpoznat, analyzovat a odstranit vlastní technické nedostatky a dokáže uplatnit následnou reflexi ve svých metodických postupech
  • ovládá základní pravidla psaní a použití odborného textu
  • dovede aplikovat své znalosti v odborné argumentaci při teoretických a tvůrčích diskusích na odpovídající profesionální úrovni
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu Hra na strunné nástroje prokazuje následující znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti:

  Znalosti:

  - dosahuje vysoké interpretační úrovně v kompozicích všech stylových období

  - orientuje se v orchestrálních partech a je důsledně obeznámen s repertoárem požadovaným u výběrových řízení do symfonických a operních orchestrů

  - je schopen odborné analýzy interpretovaného díla a zná zásady tvorby interpretačního záměru jak v rámci aktuálně převládající estetiky, tak v rámci stylově či historicky poučené interpretace

  - zná principy pedagogické práce a metodiky výuky dané studijní specializace

  - má hluboké znalosti v oblasti dějin hudby a vývoje uměleckých směrů včetně soudobé hudby

  - orientuje se v historickém vývoji nástrojové hry i pedagogiky dané specializace

  - má přehled o vývoji současné metodiky, pedagogiky a psychologie

  Dovednosti:

  - ovládá hru na nástroj na vysoké profesionální úrovni umožňující úspěšné účinkování na sólových recitálech, na vystoupení komorních souborů a při hře v orchestrech

  - má schopnost orientace v interpretaci hudby všech stylových období

  - dokáže být plnohodnotným členem symfonických a operních orchestrů a umí prakticky využít své znalosti orchestrálních partů

  - ovládá vzájemnou komunikaci při studiu nového repertoáru v komorních souborech a při spolupráci s klavírním doprovodem

  - dokáže aplikovat pedagogické principy a metodické postupy v praktické výuce, umí využít a do výuky zapracovat nové informace a poznatky z praxe

  - dovede rozpoznat, analyzovat a odstranit vlastní technické nedostatky a dokáže uplatnit následnou reflexi ve svých metodických postupech

  - ovládá základní pravidla psaní a použití odborného textu

  - dovede aplikovat své znalosti v odborné argumentaci při teoretických a tvůrčích diskusích na odpovídající profesionální úrovni

  Obecné způsobilosti:

  - je si vědom významu hudebního umění, jeho vlivu na celkovou kulturní, estetickou a etickou úroveň společnosti

  - je schopen pracovat v týmu a tvořivým způsobem komunikovat se svými profesními partnery

  - dokáže akceptovat názory svého okolí, ale současně umí srozumitelně a logicky prezentovat vlastní představy či myšlenky

  - nabyté znalosti a dovednosti dokáže dále rozvíjet

  - dovede analyzovat a řešit problémy, je schopen organizovat a plánovat práci, umí jednat a vystupovat kultivovaně

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 180 kreditů za tři roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia). Systém je nastaven následovně:

  Povinné předměty zahrnují profilující předměty studijního programu Hra na strunné nástroje.

  Jedná se o předměty směřující k výslednému absolutoriu a tvořící obsah výstupní bakalářské diplomové práce, realizace absolventského výkonu a jeho dokumentace. Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší, než 60. Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů, který rozvíjí obsah povinných předmětů. Je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší než 30.

  Volitelné předměty směřují k a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů, b) rozšíření znalostí v oblasti interpretace, hudební teorie, dějin hudby a jazykových kompetencí, c) profilaci studenta směrem k praxi.

  Pro tvorbu studijních plánů je používán systém ECTS. Rozsah jedné vyučující hodiny je 45 minut, přičemž výuka jednotlivých předmětů je vesměs plánována jako dvouhodinová, tj. 90 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat studiem magisterského navazujícího programu

 • Další informace
  Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou

  zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

  Specializace: Hra na housle, hra na violu, hra na violoncello, hra na kontrabas, hra na kytaru.

  Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých

Hudební fakulta
Program zajišťuje