Představení studijního programu

Podmínky přijetí do studijního programu:

Uchazeč musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování.

Přijímací zkouška probíhá formou sólového či komorního interpretačního výkonu, navíc u specializace Jazzová kompozice a aranžování uchazeč prezentuje minimálně jednu vlastní kompozici či aranžmá.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2021 bakalářské obory
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2020

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení pro rok 2021 na bakalářské obory Hudební fakulty

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Vzdělávání na JAMU je dostupné všem uchazečům o studium, kteří prokáží talent v příslušné oblasti a osobnostní předpoklady pro jeho rozvíjení.

  Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, nebo výjimečně též uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Splnění podmínky uchazeč dokládá odevzdáním kopie maturitního vysvědčení nebo kopie vysvědčení o absolutoriu v případě dosažení vyššího odborného vzdělání. Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydaného odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci – tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Uznány mohou být též zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. O uznání zkoušek rozhoduje vedení Katedry cizích jazyků HF JAMU.

  Průběh přijímacího řízení

  Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském studijním programu je ověření úrovně talentových předpokladů přijímací zkouškou konanou formou talentové komisionální zkoušky.

  Informace o přesných podmínkách přijímacích zkoušek pro jednotlivé specializace studijních programů jsou zveřejněny v přihlášce u dané specializace - Po založení přihlášky, sekce "Mohlo by vás zajímat " -> "Podrobně o oboru" -> "Podmínky přijetí"

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací zkoušky do specializací se uskuteční 1. 2. 2021

  Uchazeči o studium bude zaslána pozvánka nejméně 14 dní před konáním zkoušek.

  Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven! Pokud se ovšem uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce z důvodu akutní nemoci a nejpozději do tří dnů po termínu konání této zkoušky předloží lékařské potvrzení, může se zúčastnit přijímací zkoušky v náhradním termínu, který mu bude stanoven po dohodě se zkušební komisí, nejpozději však do 18. 2. 2021, neboť 19. 2. 2021 se koná zasedání přijímací komise. Po vykonání přijímací zkoušky nelze dodatečné lékařské potvrzení akceptovat a v rámci odvolacího řízení nelze uznat zdravotní problémy v době konání přijímací zkoušky jako důvod ke změně rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů

  Zkušební komise pro jednotlivé specializace studijních programů jmenuje děkan fakulty. Členové příslušné komise jsou povinni být přítomni při zkoušce všech uchazečů dané specializace a na základě bodování určit pořadí. Zkušební komise má vyhrazené právo nevyzkoušet uchazeče v celém rozsahu požadavků přijímací a talentové zkoušky.

  Přijímací řízení je jednokolové.

  Výsledky přijímací zkoušky jsou hodnoceny v každé specializaci zvlášť body v rozsahu 0–25 bodů.

  Minimální hranice pro návrh na přijetí je 20 bodů.

  O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně po termínu zasedání přijímací komise, která zasedá 19. 2. 2021. Kromě toho si každý uchazeč může po termínu zasedání přijímací komise ověřit svůj výsledek v informačním systému JAMU pomocí registračního kódu přihlášky.

  Do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, mohou uchazeči nahlédnout po písemném rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu.

  Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné, každý si jej tedy řeší individuálně. Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok na ubytování ve vysokoškolské koleji JAMU.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik

  - pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

  - schopného zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár

  - schopného analýzy interpretačních či kompozičních problémů, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy

  - s hlubokými znalostmi hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů

  - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty,

  ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí)

  - se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby

  - s adekvátními schopnostmi tvorby vědecké práce

 • Uplatnění absolventa

  Specializace Hra na bicí nástroje

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií, soukromý pedagog

  - sólista vystupující s orchestrem nebo sólista vystupující na vlastních recitálech

  - hráč symfonického nebo divadelního orchestru

  - vedoucí nebo člen komorních souborů

  Specializace Jazzová interpretace

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, soukromý pedagog

  - v rámci jazzové scény jako sólista či hráč v orchestru, příp. i v populární hudbě, muzikálech apod.

  - studiový hráč se znalostmi a zkušenostmi pořizování profesionálních nahrávek

  - interpretace a vedení vlastních hudebních projektů

  Specializace Jazzová kompozice a aranžování

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, soukromý pedagog

  - v rámci jazzové scény jako aranžér a skladatel, příp. i v populární, scénické a filmové hudbě, muzikálech apod.

  - realizace a vedení vlastních hudebních projektů

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 180 kreditů za všechny tři roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Systém je nastaven následovně:

  Povinné a povinně volitelné předměty, které zahrnují

  - profilující předměty pro hudební umění páteřní pro všechny programy bakalářského stupně studia na HF JAMU;

  - profilující předměty pro specializace – Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace a Jazzová kompozice a aranžování – jsou předměty tvořící znalostní a dovednostní bázi výstupní bakalářské práce a absolventského výkonu i jeho dokumentace.

  Soubor předmětů je navržen tak, že výsledný počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty programu je 97 (87+10) a za povinné předměty jednotlivých specializací v rozmezí od 75 do 77.

  Zbývající počet kreditů je vyhrazen volitelným předmětům, které směřují k:

  a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů;

  b) rozšíření znalostí v oblasti hudebního umění a jazykových kompetencí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat ve studiu své specializace v navazujícím magisterském programu Hra na bicí nástroje a Jazz.

 • Další informace
  Uchazeč musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

  Specializace: Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování.

  Přijímací zkouška probíhá formou sólového či komorního interpretačního výkonu, navíc u specializace Jazzová kompozice a aranžování uchazeč prezentuje minimálně jednu vlastní kompozici či aranžmá.

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

8
odhadovaný počet přijatých

Hudební fakulta
Program zajišťuje
Garant programu