Představení studijního programu

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

Do navazujícího magisterského studia Divadelní dramaturgie se uchazeči přihlašují s návrhem anotace magisterské diplomové práce a absolventského projektu.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2022 navazující magisterské obory
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2022

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2022 navazující magisterské obory

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu „Dramatická umění“ nebo v příbuzném studijním programu.

  pozn.: za příbuznou specializaci bakalářského stupně studia je považována taková specializace, jejíž výstupy (získané znalosti a dovednosti studenta, jeho profesní vybavenost a zaměření) odpovídají výstupům bakalářského stupně studia stejného oboru; pro posuzování příbuzného oboru slouží akreditace MŠMT (popis oboru studia) nebo „Dodatek k diplomu“ (Diploma Supplement); fakulta si může vyžádat další materiály (studijní kartu, výkaz o studiu, anotace předmětů studia, ...).

  Tvůrčí a intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor[specializaci]); dobrá zdravotní fyzická i psychická dispozice.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU (zkouška je zpoplatněna částkou 3 000 Kč) a předložit potvrzení o vykonání požadované zkoušky z českého jazyka dle stanovených podmínek nejpozději v den přijímací zkoušky na DF JAMU. Uznány mohou být téžzkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

  Průběh přijímacího řízení Přijímací řízení na dvouleté magisterské navazující studium na Divadelní fakultu JAMU je jednokolové. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad zaslanými a předloženými materiály; v pohovoru jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvolené specializace.

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací řízení do dvouletého magisterského navazujícího studia se koná v termínu: 13. – 17. června 2022.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Všechny dílčí části přijímací zkoušky se hodnotí bodovým systémem. Maximální celkový počet bodů je 100, bodová hranice pro přijetí je stanovena na 60 bodů. Podle dosažených bodů je zpracováno pořadí uchazečů, které je následně zveřejněno na www stránkách JAMU (bližší informace obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce).

  Po vykonání přijímací zkoušky dostávají uchazeči rozhodnutí děkana DF o přijetí ke studiu do aplikace E-přihláška nebo doporučeně na adresu trvalého bydliště, rozhodnutí děkana DF o nepřijetí ke studiu doporučeně na adresu trvalého bydliště.

  Výsledky zveřejněné na webových stránkách fakulty (http://is.jamu.cz) mají jen informativní charakter. PROTI VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÉMU PŘEDBĚŽNĚ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU JAMU A NA WEBU DIVADELNÍ FAKULTY SE TEDY NELZE ODVOLAT!!!

Studium

 • Cíle

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Základním cílem magisterského studia činoherní režie je pak vychovat samostatné režiséry - umělce, kteří dokážou vytvářet na základě dramatického textu, ale i na základě původem nedramatických textů, osobité jevištní dílo, v němž se uplatňuje jako dominantní prvek vlastní umělecká představivost a fantazie spolu se schopností vytvářet, za pomoci všech složek divadelní syntézy, strukturovaný jevištní tvar usilující o uměleckou výpověď a směřující k ní. Po oba roky je studium paralelně provázeno přednáškami a semináři z oblasti nové světové dramatiky a divadla, přednáškami nebo semináři z teorie divadla a režie, stejně tak i seminářem práce s veršem nebo s novými médii. Vrcholem tohoto úsilí jsou inscenační klauzurní projekty.

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Cílem magisterského studijního programu je připravit kvalifikovaného divadelního dramaturga, který bude schopen vykonávat v divadle celou škálu profesních činností, jak je dnes v našem kulturním kontextu určuje pojetí divadelní dramaturgie – tedy schopnost přinášet podněty a impulzy, vytvářet krátkodobé i dlouhodobé koncepce (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientace divadla), účastnit se procesu vzniku divadelního artefaktu jako spolutvůrce rozhodující dramaturgicko-režijní koncepce inscenace, v průběhu práce být neustále schopen analyzovat jednotlivé momenty tvůrčího procesu a na základě toho celou práci korigovat, psát studie, rozbory, vytvářet programové články i články do programů.

 • Uplatnění absolventa

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Absolventi magisterského studia mohou být:

  Divadelní režiséři (samostatně činný režisér v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

  Umělečtí ředitelé divadla (nebo umělecký šéf souboru)

  Režiséři v rozhlase nebo televizi

  režiséři mediálních projektů

  režiséři projektů mimo divadelní prostor (příroda, ulice, společenská obchodní centra, happeningy, pouliční divadlo, performance atd.)

  středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti činoherní režie, herectví

  možní uchazeči o doktorský studijní program v oboru Dramatická umění se specializací Činoherní režie

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Juraj Augustín

  Ivan Buraj

  Martin Čičvák

  Hana Mikolášková-Kovaříková

  Janka Ryšánek-Schmidtová

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Absolventi magisterského studia mohou být:

  divadelní dramaturgové (samostatně činný dramaturg v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

  divadelní autoři, dramatici, libretisté… (samostatně činný autor dramatických textů)

  redaktoři odborného tisku (divadelní revue atp.)

  kulturní redaktoři v médiích (rozhlas, televize, internet)

  středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti dramaturgie, dějin a teorie divadla

  manažery v oblasti řízení divadla či divadelního souboru

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  David Drozd

  Vladimír Fekar

  Matěj Nytra

  Viktorie Knotková

  Kateřina Menclová

 • Další informace

  ČINOHERNÍ REŽIE

  V navazujícím magisterském studiu se prohlubuje schopnost komplexnější interpretace dramatického textu a následného vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce jevištního díla. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

  https://studujdf.jamu.cz/cinoherni-rezie

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  akalářské a navazující magisterské studium Divadelní dramaturgie akcentuje všechny aspekty jejího historického vývoje-autorskou původní dramatickou tvorbu, praktickou divadelně-tvůrčí činnost, dramaturgicko-režijní přípravu autorského textu a konečně neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

  https://studujdf.jamu.cz/divadelni-dramaturgie

Základní údaje

Zkratka
Rez_Dram:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
odhadovaný počet přijatých
11
počet aktivních studentů

Divadelní fakulta
Program zajišťuje