Představení studijního programu

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

Přijímací řízení do bakalářského studia je dvoukolové. V prvním kole hodnotí komise zaslané materiály, ve druhém kole probíhá zkouška formou rozhovoru nad zaslanými materiály.

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

Do prvního kola uchazeči zašlou tři vlastní prozaické texty, rozbor celovečerního hraného filmu a hutné reflexe tří televizních dramatických děl, tří dokumentárních filmů, tří rozhlasových her a tří rozhlasových dokumentů, následně probíhá vyhodnocení zaslaných materiálů. Ve druhém kole pak uchazeč prokazuje kulturní rozhled, schopnost bezprostřední práce na zadané téma a následuje pohovor. Pokud vše proběhne úspěšně, je přijat na tříleté bakalářské studium.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2021 Divadelní manažerství, Jevištní technologie, ATD, BcA
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2021

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2021 Divadelní manažerství, Jevištní technologie, ATD, BcA

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  - výrazné talentové předpoklady pro zvolený obor;

  - úplné středoškolské vzdělání nebo úplné středoškolské odborné vzdělání ukončené maturitou;

  - intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor);

  - dobrá zdravotní a fyzická dispozice.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU (zkouška je zpoplatněna částkou 3 000 Kč) a předložit potvrzení o vykonání požadované zkoušky z českého jazyka dle stanovených podmínek nejpozději v den přijímací zkoušky na DF JAMU. Uznány mohou být téžzkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

  Průběh přijímacího řízení

  Přijímací řízení na Divadelní fakultu JAMU je zpravidla dvoukolové.

  U specializací Audiovizuální tvorba a divadlo se většinou I. kolo koná v nepřítomnosti uchazečů nad zaslanými materiály.

  U specializace Audiovizuální tvorba a divadlo dostanou uchazeči 14 dní před 2. kolem zadání úkolů, na jejichž zpracování budou mít jen 14 dní, vzhledem k těmto zkráceným termínům, budou úkoly zveřejněny prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška společně s pozvánkou ke druhému kolu.

  Termíny přijímacího řízení

  I. kolo přijímacího řízení se uskuteční bez přítomnosti uchazečů nad zaslanými materiály. II. kolo se bude konat v průběhu března a dubna 2021.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů

  Všechny dílčí části jednotlivých kol přijímací zkoušky se hodnotí bodovým systémem. Každé kolo přijímací zkoušky se hodnotí samostatně (body za jednotlivá kola se nesčítají!) přičemž platí, že pro postup do druhého kola musí uchazeč o studium získat minimálně 60 bodů z celkových 100 bodů (netýká se studijních programů a specializací, u kterých je možné o přijetí či nepřijetí uchazečů rozhodnout již po prvním kole přijímacího řízení). Ve druhém kole je bodová hranice pro přijetí stanovena opět na 60 bodů (není-li dále stanoveno jinak). Na základě získaných bodů je určeno pořadí uchazečů a je přijímáno tolik uchazečů, kolik je pro obor z kapacitních důvodů stanoveno. Po každém kole je zpracováno pořadí uchazečů, které je následně zveřejněno na webových stránkách JAMU.

  Kromě uveřejnění pořadí uchazečů na webových stránkách JAMU u jednotlivých kol přijímací zkoušky jsou všichni uchazeči vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení, a to:

  po 1.kole přijímací zkoušky dostávají uchazeči:

  a) kteří postupují do II. kola - vyrozumění o postupu do II. kola s informací o jeho termínu a zadáním konkrétních pracovních úkolů bude provedeno zveřejněním prostřednictvím aplikace E-přihláška;

  b) kteří nepostupují do II. kola - rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (doporučeně na adresu trvalého bydliště)

  po 2.kole přijímací zkoušky dostávají uchazeči:

  - rozhodnutí děkana DF o přijetí ke studiu do aplikace E-přihláška nebo doporučeně na adresu trvalého bydliště v případě, že je přijímací zkouška na daný obor studia tímto druhým kolem ukončena.

  - rozhodnutí děkana DF o nepřijetí ke studiu do aplikace E-přihláška a doporučeně na adresu trvalého bydliště v případě, že je přijímací zkouška na daný obor studia tímto druhým kolem ukončena.

  Výsledky zveřejněné na webových stránkách fakulty (http://is.jamu.cz) mají jen informativní charakter. PROTI VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÉMU PŘEDBĚŽNĚ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU JAMU A NA WEBU DIVADELNÍ FAKULTY SE TEDY NELZE ODVOLAT!!!

Studium

 • Cíle

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Cílem bakalářského studia je připravit budoucí absolventy na praktické úkoly v oblasti audiovize a fotografie tak, aby byli schopni samostatně pracovat s moderními technologiemi na profesionální úrovni, především v oblasti záznamu divadelních představení a dokumentaristiky.

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  Cílem bakalářského studia je výchova profesionálů, kteří jsou technicky zruční, přemýšliví a zároveň kreativní. Vzhledem k aktuálnímu vývoji digitálních technologií jsou studenti vedeni k důslednému a komplexnímu rozvinutí autorských schopností nejen na úrovni scénáristické, ale také na úrovni realizační.

 • Uplatnění absolventa

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Absolventi specializace Audiovizuální tvorba a divadlo působí v televizních studiích na pozicích režisérů, střihačů či kameramanů. Uplatnění nacházejí i jako samostatní fotografové v dokumentární a divadelní oblasti a někteří spolupracují s divadly jako nezávislí audiovizuální tvůrci.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Jakub Kořínek - televizní režisér

  Tomáš Bláha - AV tvůrce videoklipů

  Ondřej Šálek - dokumentarista

  Pavel Klement - fotograf

  Petr Chodura - fotograf

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  Absolventi bakalářského studia prokazují odborné znalosti v oblasti teorie a historie audiovizuální a audiální tvorby i dramaturgické tvorby. Zvládají kriticky nahlížet a adekvátně aplikovat tvůrčí metody a postupy. Jsou připraveni k originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčích aktivit napříč mediálním spektrem, s důrazem na scénáristickou a autorskou tvorbu. Prohlubují si znalosti ve vybrané oblasti studia - rozhlas, televize, film, nová média - a dokážou aktivně využívat kreativní přesahy do dalších souvisejících oborů. Současně také ovládají základní problematiku autorských práv a jejich využití.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Jan Motal

  Dora Kaprálová

  Richard Komárek

  Matěj Randár

  Tereza Reková

 • Další informace

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Audiovizuální tvorba a divadlo propojuje divadelní svět a svět nových médií. Reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímá ho jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.

  https://studujdf.jamu.cz/atd

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  Bakalářské studium připravuje absolventy orientované v rozhlasové, televizní a filmové oblasti, vázané na dramatické umění. Profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou autorskou průpravu, tak širší znalosti v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů.

  https://studujdf.jamu.cz/rtds

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
odhadovaný počet přijatých
11
počet aktivních studentů

Divadelní fakulta
Program zajišťuje
Garant programu