Představení studijního programu

DIVADLO A VÝCHOVA

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium probíhají formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály. Uchazeči, kteří studovali příbuzné bakalářské studijní programy, musí v ústní zkoušce prokázat dobrou znalost oboru divadlo a výchova.

DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

Na magisterské studium jsou přijímáni studenti s úplným vysokoškolským bakalářským vzděláním z Dramatických umění. Uchazeči, kteří studovali příbuzné studijní programy, musí v ústní zkoušce prokázat znalost oboru. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad zaslanými materiály, tedy nad návrhem a anotací diplomové práce a magisterského absolventského projektu.

TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

Na magisterské studium se mohou hlásit i absolventi jiných škol po dosažení bakalářského vzdělání, u ústní zkoušky ale musí prokázat dobrou znalost oboru. Zkouška probíhá formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály.

Studium je uskutečňováno v kombinované formě, výuka probíhá v pravidelných víkendových blocích jednou za měsíc desetkrát v akademickém roce a to vždy od pátku odpoledne do neděle odpoledne. Samozřejmostí je komunikace s jednotlivými studenty i mimo stanovené termíny konzultací a přednášek.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2021 navazující magisterské obory
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2021

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2021 navazující magisterské obory

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu „Dramatická umění“ nebo v příbuzném studijním programu.

  pozn.: za příbuznou specializaci bakalářského stupně studia je považována taková specializace, jejíž výstupy (získané znalosti a dovednosti studenta, jeho profesní vybavenost a zaměření) odpovídají výstupům bakalářského stupně studia stejného oboru; pro posuzování příbuzného oboru slouží akreditace MŠMT (popis oboru studia) nebo „Dodatek k diplomu“ (Diploma Supplement); fakulta si může vyžádat další materiály (studijní kartu, výkaz o studiu, anotace předmětů studia, ...).

  Tvůrčí a intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor[specializaci]); dobrá zdravotní fyzická i psychická dispozice.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU (zkouška je zpoplatněna částkou 3 000 Kč) a předložit potvrzení o vykonání požadované zkoušky z českého jazyka dle stanovených podmínek nejpozději v den přijímací zkoušky na DF JAMU. Uznány mohou být téžzkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

  Průběh přijímacího řízení Přijímací řízení na dvouleté magisterské navazující studium na Divadelní fakultu JAMU je jednokolové. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad zaslanými a předloženými materiály; v pohovoru jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvolené specializace.

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací řízení do dvouletého magisterského navazujícího studia se koná v termínu: 14. – 18. června 2021.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Všechny dílčí části přijímací zkoušky se hodnotí bodovým systémem. Maximální celkový počet bodů je 100, bodová hranice pro přijetí je stanovena na 60 bodů. Podle dosažených bodů je zpracováno pořadí uchazečů, které je následně zveřejněno na www stránkách JAMU (bližší informace obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce).

  Po vykonání přijímací zkoušky dostávají uchazeči rozhodnutí děkana DF o přijetí ke studiu do aplikace E-přihláška nebo doporučeně na adresu trvalého bydliště, rozhodnutí děkana DF o nepřijetí ke studiu doporučeně na adresu trvalého bydliště.

  Výsledky zveřejněné na webových stránkách fakulty (http://is.jamu.cz) mají jen informativní charakter. PROTI VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÉMU PŘEDBĚŽNĚ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU JAMU A NA WEBU DIVADELNÍ FAKULTY SE TEDY NELZE ODVOLAT!!!

Studium

 • Cíle

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Cílem je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělání, pro postupné zavádění doplňujícího oboru dramatická výchova na základní školy a dramatického oboru na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla všech věkových skupin, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově.

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Cílem studia je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním.

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  Cílem studia je vychovat pedagoga-tvůrce, který nejen dokáže aplikovat a vyučovat taneční či pohybovou techniku, ale i samostatně tvořit. Magisterské studium prohlubuje předchozí znalosti, hledá nové tvůrčí přístupy k práci pedagoga-tvůrce a obohacuje jeho znalosti o nahlížení na jednotlivé taneční techniky a pohybové disciplíny z hlediska pedagogicko-tvůrčího, na přístupy k tvorbě z hlediska dramaturgicky-režijního. Z pohledu teoretického je cílem vést studenta k samostatnému uvažování, zkoumání problematiky výuky tance a pohybu a hledání vlastních tvůrčích přístupů. Z hlediska využití pedagogických přístupů k výuce tance je student veden k hledání souvislostí a zákonitostí principů pohybu a jejich průsečíky v jednotlivých speciálních tanečních technikách a podmínkách. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova cílí k tomu, aby její absolventi byli schopni zkoumat tanec a pohyb z nejrůznějších úhlů pohledu a v případě vlastní tvorby se opřít o hluboké znalosti a dovednosti. Jsou proto schopni vést skupinu tanečního a pohybového divadla, vyučovat tanec a pohyb na ZUŠ, konzervatořích, vyučovat taneční a pohybovou výchovu na ZŠ i SŠ, soukromých tanečních školách či studiích, nabízejících výuku tanečních či pohybových disciplín.

 • Uplatnění absolventa

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Magisterské studium znalosti dále rozšiřuje, prohlubuje a posouvá. Jeho absolventi jsou schopni samostatně vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem oboru, včetně kritické reflexe, například koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu či instituci. Dovedou se skupinou amatérů vytvořit původní autorské divadelní dílo většího rozsahu s výrazným tvůrčím vkladem skupiny. Absolventi jsou samostatné tvůrčí osobnosti schopné působit jako učitelé na základních školách, gymnáziích, základních uměleckých školách, středních pedagogických školách, vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření, jako divadelní lektoři a lektoři v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Konrád Heczko

  Marek Jovanovski

  Milan Rožtek

  Daniela von Vorst

  Tereza Strmisková

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Absolventi magisterského studia nacházejí uplatnění ve sféře školství i kultury, jako lektoři volnočasových aktivit, potvrzuje se totiž, že názornost a vlastní prožitek jsou nezastupitelnými principy ve výuce neslyšících dětí a mládeže. Absolventi umí volit a spoluvytvářet metodiku oboru pro pedagogický proces, jsou schopní přesvědčivě a profesionálně prezentovat odborníkům i veřejnosti odborné názory, kritické postoje i specifické přístupy v českém, českém znakovém i mezinárodním znakovém systému. Jsou nositeli kultury Neslyšících a stávají se identifikačními vzory hodnými následování.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Divadlo Neslyšících

  Divadlo Tiché Iskry (Slovensko)

  Skupina Hands Dance

  Divadelní spolek OUKEJ

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  V magisterském studiu se znalosti a dovednosti studentů dále rozšiřují směrem k individuálnímu přístupu, a to buď v pedagogické tvorbě, nebo v samostatné tvorbě v oboru tanečního a pohybového divadla. Absolventi jsou tak schopní samostatné kvalifikované pedagogické a umělecké práce. Mohou samostatně a nezávisle vyučovat taneční a pohybovou výchovu na všech stupních základního a středního školství, uplatnit se v oblasti volnočasových aktivit ve sféře tanečního a pohybového divadla, spolupracovat s tvůrci a režisérem konkrétní divadelní inscenace, obecně akcentovat a rozvíjet témata spjatá s tanečním a pohybovým uměním dle vlastního vnímání a cítění.

 • Další informace

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Navazující magisterské studium je zaměřeno především na získání dalších teoretických znalostí z oblasti divadla a na vlastní autorskou režijně dramatickou tvorbu a pedagogickou práci s neprofesionálními skupinami (sem se řadí děti, mládež, amatérské soubory dospělých, skupiny se specifickými potřebami a podobně).

  https://studujdf.jamu.cz/divadlo-a-vychova

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Magisterské studium rozvíjí především divadelní oblast tohoto oboru a zkoumá možnosti divadla jako výchovného prostředku.

  https://studujdf.jamu.cz/vdn

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  Bakalářský a navazující magisterský stupeň kombinovaného studia Taneční a pohybové divadlo a výchova je určen zájemcům, kteří působí v praxi v oblasti tance, pohybu, tanečního a pohybového divadla. Poskytuje vzdělání v oblasti divadla, tance, tanečních technik, pedagogiky a psychologie. Jedním ze základních přístupů je tvořivý tanec, při němž nedochází k použití pohybu pouze z hlediska jeho funkčnosti, ale slouží zde jako nástroj vyjádření myšlenek a pocitů.

  https://studujdf.jamu.cz/tapdav

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

22
odhadovaný počet přijatých

Divadelní fakulta
Program zajišťuje