Představení studijního programu

DIVADLO A VÝCHOVA

Při přijímacím řízení do bakalářského studia jsou zjišťovány výrazné talentové předpoklady pro zvolenou specializaci i intelektuální předpoklady. Přijímací řízení probíhá formou praktických skupinových i individuálních činností, při kterých jsou sledovány talentové a studijní předpoklady, schopnosti sociálně-komunikační, tvůrčí, pedagogické a režijně dramaturgické.

DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou jednokolové, v jejich rámci je nutné prokázat výrazné talentové a intelektuální předpoklady a dobrou zdravotní a fyzickou dispozici. Dále také prokázat tvůrčí a komunikativní kreativitu, základní vědomosti a znalosti v oblasti divadelnictví, pedagogiky a psychologie, orientaci v kultuře Neslyšících, znalost znakového jazyka nebo předpoklady pro úspěšné zvládnutí znakového jazyka.

TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

Do tříletého bakalářského studia probíhá dvoukolové výběrové řízení. V prvním kole se bez účasti uchazeče hodnotí jeho návrh pedagogického a uměleckého projektu a doklad o znalosti cizího jazyka v rozsahu maturitní či státní zkoušky. Druhé kolo je praktickou zkouškou tanečních technik (klasický, moderní a lidový tanec), pohybové kreativity a schopnosti improvizace. Následuje test všeobecného kulturního přehledu a rozhovor nad návrhem pedagogického a uměleckého projektu.

Studium je uskutečňováno v kombinované formě, výuka probíhá v pravidelných víkendových blocích jednou za měsíc desetkrát v akademickém roce a to vždy od pátku odpoledne do neděle odpoledne. Samozřejmostí je komunikace s jednotlivými studenty i mimo stanovené termíny konzultací a přednášek.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2021 bakalářské obory
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2020

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2021 bakalářské obory

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  - výrazné talentové předpoklady pro zvolený obor;

  - úplné středoškolské vzdělání nebo úplné středoškolské odborné vzdělání ukončené maturitou;

  - intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor);

  - dobrá zdravotní a fyzická dispozice.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU (zkouška je zpoplatněna částkou 3 000 Kč) a předložit potvrzení o vykonání požadované zkoušky z českého jazyka dle stanovených podmínek nejpozději v den přijímací zkoušky na DF JAMU. Uznány mohou být téžzkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

  Průběh přijímacího řízení

  Přijímací řízení na Divadelní fakultu JAMU je zpravidla dvoukolové.

  Termíny přijímacího řízení

  I. kolo přijímacích zkoušek pro specializaci Divadlo a výchova uskuteční v termínu 11. 1. 2021 - 14. 2. 2021.

  II. kolo přijímacích zkoušek na bakalářské studium specializace Divadlo a výchova se uskuteční v průběhu března a dubna 2021.

  Pro specializaci Taneční a pohybové divadlo a výchova se I. kolo přijímacího řízení uskuteční bez přítomnosti uchazečů nad zaslanými materiály. II. kolo se bude konat v průběhu března a dubna 2021.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů

  Všechny dílčí části jednotlivých kol přijímací zkoušky se hodnotí bodovým systémem. Každé kolo přijímací zkoušky se hodnotí samostatně (body za jednotlivá kola se nesčítají!) přičemž platí, že pro postup do druhého kola musí uchazeč o studium získat minimálně 60 bodů z celkových 100 bodů (netýká se studijních programů a specializací, u kterých je možné o přijetí či nepřijetí uchazečů rozhodnout již po prvním kole přijímacího řízení). Ve druhém kole je bodová hranice pro přijetí stanovena opět na 60 bodů (není-li dále stanoveno jinak). Na základě získaných bodů je určeno pořadí uchazečů a je přijímáno tolik uchazečů, kolik je pro obor z kapacitních důvodů stanoveno. Po každém kole je zpracováno pořadí uchazečů, které je následně zveřejněno na webových stránkách JAMU.

  Kromě uveřejnění pořadí uchazečů na webových stránkách JAMU u jednotlivých kol přijímací zkoušky jsou všichni uchazeči vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení, a to:

  po 1.kole přijímací zkoušky dostávají uchazeči:

  a) kteří postupují do II. kola - vyrozumění o postupu do II. kola s informací o jeho termínu a zadáním konkrétních pracovních úkolů bude provedeno zveřejněním prostřednictvím aplikace E-přihláška;

  b) kteří nepostupují do II. kola - rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (doporučeně na adresu trvalého bydliště)

  po 2.kole přijímací zkoušky dostávají uchazeči:

  - rozhodnutí děkana DF o přijetí ke studiu do aplikace E-přihláška nebo doporučeně na adresu trvalého bydliště v případě, že je přijímací zkouška na daný obor studia tímto druhým kolem ukončena.

  - rozhodnutí děkana DF o nepřijetí ke studiu do aplikace E-přihláška a doporučeně na adresu trvalého bydliště v případě, že je přijímací zkouška na daný obor studia tímto druhým kolem ukončena.

  Výsledky zveřejněné na webových stránkách fakulty (http://is.jamu.cz) mají jen informativní charakter. PROTI VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÉMU PŘEDBĚŽNĚ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU JAMU A NA WEBU DIVADELNÍ FAKULTY SE TEDY NELZE ODVOLAT!!!

Studium

 • Cíle

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Cílem je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělání, pro postupné zavádění doplňujícího oboru dramatická výchova na základní školy a dramatického oboru na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla všech věkových skupin, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově.

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Cílem studia je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním.

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  Cílem studia je vychovat pedagoga-tvůrce, který nejen dokáže aplikovat a vyučovat taneční či pohybovou techniku, ale i samostatně tvořit. Magisterské studium prohlubuje předchozí znalosti, hledá nové tvůrčí přístupy k práci pedagoga-tvůrce a obohacuje jeho znalosti o nahlížení na jednotlivé taneční techniky a pohybové disciplíny z hlediska pedagogicko-tvůrčího, na přístupy k tvorbě z hlediska dramaturgicky-režijního. Z pohledu teoretického je cílem vést studenta k samostatnému uvažování, zkoumání problematiky výuky tance a pohybu a hledání vlastních tvůrčích přístupů. Z hlediska využití pedagogických přístupů k výuce tance je student veden k hledání souvislostí a zákonitostí principů pohybu a jejich průsečíky v jednotlivých speciálních tanečních technikách a podmínkách. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova cílí k tomu, aby její absolventi byli schopni zkoumat tanec a pohyb z nejrůznějších úhlů pohledu a v případě vlastní tvorby se opřít o hluboké znalosti a dovednosti. Jsou proto schopni vést skupinu tanečního a pohybového divadla, vyučovat tanec a pohyb na ZUŠ, konzervatořích, vyučovat taneční a pohybovou výchovu na ZŠ i SŠ, soukromých tanečních školách či studiích, nabízejících výuku tanečních či pohybových disciplín.

 • Uplatnění absolventa

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Absolventi bakalářského studia studia prokazují široké znalosti teorie, historie a soudobé praxe dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla. Disponují základními znalostmi v oblasti teorie divadla, teorie dramatu a historie českého i světového divadla. Základní znalosti mají také v pedagogice a psychologii a znají aktuální kurikulární dokumenty vztahující se k oboru. Absolventi jsou schopni prakticky koncipovat divadelní veřejně prezentovatelné dílo s neprofesionální skupinou i s jednotlivcem. Mohou vést skupinu v procesu tvorby i v procesu vzdělávání vymezeném RVP pro jednotlivé stupně vzdělání. Samostatně vytváří původní dílo menšího rozsahu nebo interpretační dílo, aktivně a tvořivě se podílejí v rámci týmu i na procesu inscenační tvorby. V praktickém životě se uplatní jako pedagogové volného času, divadelní lektoři v profesionálním i amatérském divadle.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Konrád Heczko

  Marek Jovanovski

  Milan Rožtek

  Daniela von Vorst

  Tereza Strmisková

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Absolventi bakalářského studia specializace Divadlo a výchova pro neslyšící se mohou uplatnit jako lektoři volnočasových aktivit v organizacích a institucích, které se zaměřují na oblast umění ve výchově a vzdělání, v divadlech i při realizaci vlastních tvůrčích projektových aktivit. Absolventi se dále uplatňují jako herci, tvůrci a tlumočníci českého znakového jazyka v České televizi, konkrétně v ČTD.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Divadlo Neslyšících

  Divadlo Tiché Iskry (Slovensko)

  Skupina Hands Dance

  Divadelní spolek OUKEJ

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  Absolventi bakalářského studia prokazují široké znalosti teorie, historie a soudobé praxe taneční a pohybové výchovy i metod, postupů a forem tance a jeho jednotlivých technik. Základní znalosti mají v oblasti teorie tanečního a pohybového divadla, historie českého a světového divadla a tance. Mají také základ pedagogiky a psychologie, znají aktuální kurikulární dokumenty vztahující se k oboru. Orientují se v oblasti moderní výuky taneční a pohybové výchovy, vedení amatérských tanečních souborů a jsou vybaveni základními hodnotícími kritérii práce v oboru umožňujícími rozlišovat významná díla oboru s přihlédnutím ke konkrétním specifikům práce skupiny. Zvládají výuku konkrétních tanečních technik (klasický, moderní a lidový tanec) a prokazují individuální a kreativní přístup k výuce ostatních pohybových disciplín. Znají a respektují také anatomické a fyziologické zákonitosti lidského těla a jsou schopni rozeznat některé patologické odchylky od těchto zákonitostí. Jsou proto schopní vést skupinu tanečního a pohybového divadla.

 • Další informace

  DIVADLO A VÝCHOVA

  V bakalářském studiu je výuka zaměřena na praktické divadelní dovednosti, na metodiku práce s dětmi a mládeží a na získání základních teoretických znalostí z divadla.

  https://studujdf.jamu.cz/divadlo-a-vychova

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Cílem bakalářského studia Divadlo a výchova pro neslyšící je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním pro praxi s akceptací specifik studentů i cílových skupin dětí, mládeže a dospělých. Je kladen také důraz na kultivaci a vzdělání v oblasti uměleckého využití znakového jazyka a uměleckého tlumočení do znakového jazyka.

  https://studujdf.jamu.cz/vdn

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  Bakalářský a navazující magisterský stupeň kombinovaného studia Taneční a pohybové divadlo a výchova je určen zájemcům, kteří působí v praxi v oblasti tance, pohybu, tanečního a pohybového divadla. Poskytuje vzdělání v oblasti divadla, tance, tanečních technik, pedagogiky a psychologie. Jedním ze základních přístupů je tvořivý tanec, při němž nedochází k použití pohybu pouze z hlediska jeho funkčnosti, ale slouží zde jako nástroj vyjádření myšlenek a pocitů.

  https://studujdf.jamu.cz/tapdav

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

24
odhadovaný počet přijatých

Divadelní fakulta
Program zajišťuje