Představení studijního programu

Podmínky přijetí do studijního programu:

Úplné středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. Uchazeči musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Dirigování orchestru, Dirigování sboru, Zpěv, Operní režie

Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů, pohovoru a zkoušky praktických dovedností.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2021 magisterské obory
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2020

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2021 magisterské obory

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Vzdělávání na JAMU je dostupné všem uchazečům o studium, kteří prokáží talent v příslušné oblasti a osobnostní předpoklady pro jeho rozvíjení.

  Podmínkou přijetí ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním na konzervatoři, nebo výjimečně též uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání na konzervatoři. Splnění podmínky uchazeč dokládá odevzdáním kopie maturitního vysvědčení nebo kopie vysvědčení o absolutoriu v případě dosažení vyššího odborného vzdělání. Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydaného odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci – tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Uznány mohou být též zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. O uznání zkoušek rozhoduje vedení Katedry cizích jazyků HF JAMU.

  Průběh přijímacího řízení

  Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu je ověření úrovně talentových předpokladů přijímací zkouškou konanou formou talentové komisionální zkoušky.

  Informace o přesných podmínkách přijímacích zkoušek pro jednotlivé specializace studijních programů jsou zveřejněny v přihlášce u dané specializace - Po založení přihlášky, sekce "Mohlo by vás zajímat " -> "Podrobně o oboru" -> "Podmínky přijetí"

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací zkoušky do specializace Operní režie se uskuteční 3. 2. 2021

  Přijímací zkoušky do specializací Dirigování orchestru a Dirigování sboru se uskuteční 1. 2. 2021

  Přijímací zkoušky do specializace Zpěv se uskuteční 4. a 5. 2. 2021

  Uchazeči o studium bude zaslána pozvánka nejméně 14 dní před konáním zkoušek.

  Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven! Pokud se ovšem uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce z důvodu akutní nemoci a nejpozději do tří dnů po termínu konání této zkoušky předloží lékařské potvrzení, může se zúčastnit přijímací zkoušky v náhradním termínu, který mu bude stanoven po dohodě se zkušební komisí, nejpozději však do 18. 2. 2021, neboť 19. 2. 2021 se koná zasedání přijímací komise. Po vykonání přijímací zkoušky nelze dodatečné lékařské potvrzení akceptovat a v rámci odvolacího řízení nelze uznat zdravotní problémy v době konání přijímací zkoušky jako důvod ke změně rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů

  Zkušební komise pro jednotlivé specializace studijních programů jmenuje děkan fakulty. Členové příslušné komise jsou povinni být přítomni při zkoušce všech uchazečů dané specializace a na základě bodování určit pořadí. Zkušební komise má vyhrazené právo nevyzkoušet uchazeče v celém rozsahu požadavků přijímací a talentové zkoušky.

  Přijímací řízení je jednokolové.

  Výsledky přijímací zkoušky jsou hodnoceny v každé specializaci zvlášť body v rozsahu 0–25 bodů.

  Minimální hranice pro návrh na přijetí je 20 bodů.

  O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně po termínu zasedání přijímací komise, která zasedá 19. 2. 2021. Kromě toho si každý uchazeč může po termínu zasedání přijímací komise ověřit svůj výsledek v informačním systému JAMU pomocí registračního kódu přihlášky.

  Do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, mohou uchazeči nahlédnout po písemném rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu.

  Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné, každý si jej tedy řeší individuálně. Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok na ubytování ve vysokoškolské koleji JAMU.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti

  - s hlubokými znalostmi hudební historie a vývoje uměleckých směrů

  - s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů

  - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní projekty, projekty Komorní opery a Studia Devítka, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí)

  - pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

  - s hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění

  - s adekvátními schopnostmi tvoření vědecké práce

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci
  • dodržuje obecné etické principy
  • ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu
  • je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy
  • je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání
  • kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi
  • je schopen sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje
 • Uplatnění absolventa

  Znalosti:

  - má široké znalosti v oblasti repertoáru příslušné specializace (tj. symfonického a operního repertoáru a repertoáru komorních ansámblů)

  - má vlastní umělecký názor, vyprofilovaný znalostí specifik různých stylových období

  - je seznámen s principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky dané studijní specializace, orientuje se v literatuře a zahraničních pramenech

  - má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury své specializace, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře

  - orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

  - uvědomuje si možnosti kreativního nebo teoretického přesahu do dalších oborů

  - je obeznámen se základní problematikou autorských práv a jejich užití

  - zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese

  Dovednosti:

  - prokazuje vysoce profilované technické dovednosti v oblasti své specializace

  - prokazuje dovednosti ve zpracování repertoáru dané specializace včetně aplikace moderních interpretačních principů (v rámci tzv. poučené interpretace staré hudby nebo dle principů moderních interpretačních technik soudobé hudby a režie)

  - ovládá specifika rozhlasových a televizních záznamů a přenosů

  - umí vést kurzy a odborná školení

  - dokáže být flexibilní v práci s kolektivem nebo v kolektivu a efektivně využívat čas a prostor v přípravné fázi (zkoušky) a také motivovat spolutvůrce k nejlepším možným výkonům při provedení

  - používá základní umělecké postupy oboru způsobem přinášejícím nové inspirativní podněty

  - prezentuje originální umělecký výkon vlastní nebo výkon celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru

  - ovládá profesní slovník včetně cizího jazyka a orientace na hudební terminologii

  - je schopen sledovat aktuální trendy ve své studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

  - ovládá principy tvoření odborného textu

  Obecné způsobilosti:

  - uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci

  - dodržuje obecné etické principy

  - ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu

  - je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy

  - je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání

  - kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi

  - je schopen sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 300 kreditů za pět let studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Systém je nastaven následovně:

  Povinné předměty, které zahrnují

  • profilující předměty pro hudební umění páteřní pro všechny programy magisterského stupně

  studia na HF JAMU

  • profilující předměty pro specializace – dirigování orchestru, dirigování sboru, zpěv a operní režie jsou předměty směřující k výslednému absolutoriu, tvoří obsah výstupní diplomové práce a realizace absolventského výkonu.

  Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů za jeden rok byl vyšší než 50.

  Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů v cizím jazyce, které rozvíjí obsah povinných předmětů. Studenti mají povinnost absolvovat za dobu svého studia dva předměty v cizím jazyce, čímž získají 10 kreditů. Zbylé kredity získají za absolvování volitelných předmětů, které si vyberou s ohledem na vlastní profilaci.

  Volitelné předměty směřují k

  a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů,

  b) rozšíření znalostí v oblasti hudebního umění a jazykových kompetencí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace.

 • Další informace
  Úplné středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. Uchazeči musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

  Specializace: Dirigování orchestru, Dirigování sboru, Zpěv, Operní režie

  Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů, pohovoru a zkoušky praktických dovedností.

Základní údaje

Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

16
odhadovaný počet přijatých
18
počet aktivních studentů

Hudební fakulta
Program zajišťuje