Představení studijního programu

Základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti a kreativního uplatňování nabytých znalostí a dovedností. Uchazeč prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru na úrovni posluchače odborné střední školy (konzervatoře, hudebního gymnázia), má hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, spojený se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč by měl ovládat hru na hudební nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci.

Podmínkou je ukončené středoškolské eventuálně vysokoškolské vzdělání.

Při přijímacím řízení se posuzuje:

- odborná připravenost - pro specializace Kompozice schopnosti vytvořit na místě krátké kompoziční studie na základě jednoduchých zadání, týkajících se jednotlivých hudebních parametrů (např. tónových výšek, organizovaných modálně, seriálně, s využití mikrointervalů, tvorba souzvuků, kompozice rytmických struktur invenčně, na základě číselných řad, náhodnostními metodami apod., rozvržení zvukových barev v rámci studie atd.) a orientační písemná zkouška z harmonie, kontrapunktu a sluchové analýzy; pro specializaci Kompozice scénické a filmové hudby je naopak prověření znalosti harmonie, kontrapunktu, sluchových dispozic apod. klíčové a realizace krátkých kompozičních studií je zaměřena spíše na harmonicko-melodický sloh než na pokud možno inovativní způsoby tvorby; v případě Kompozice elektroakustické hudby budou prověřovány znalosti způsobů tvorby syntetického zvuku, možnosti elektroakustických nástrojů, znalost vybavení elektroakustického studia, hudebního softwaru a hardwaru apod.,

- pro studijní zaměření spíše na „klasickou“ kompozici a scénickou a filmovou hudbu formou ústní zkoušky znalost všeobecné hudební nauky, harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a dějin hudby atd. v rozsahu učební látky konzervatoře, a také úroveň hry na klavír v rozsahu učební látky min. dvou cyklů ZUŠ,

- orientace v současném hudebním dění v oblasti odpovídající specializace i z hlediska všeobecných znalostí jiných druhů umění.

- předložené partitury (u specializace na elektroakustickou hudbu nahrávky) vlastní tvorby různých forem a obsazení (u partitur se posuzuje i jejich formální vybavení, u vokálních skladeb přiložené texty). Předpokládá se schopnost analyzovat vlastní skladby a informativně je (v případě psaných partitur) zahrát na klavíru nebo jiném hudebním nástroji. Uchazeči mohou předložit i své práce hudebně teoretické.

- úroveň všeobecných vědomostí formou písemného testu,

- úroveň a výsledky dosavadního studia,

- úroveň jazykové připravenosti uchazeče

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2021 magisterské obory
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2020

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2021 magisterské obory

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Vzdělávání na JAMU je dostupné všem uchazečům o studium, kteří prokáží talent v příslušné oblasti a osobnostní předpoklady pro jeho rozvíjení.

  Podmínkou přijetí ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním na konzervatoři, nebo výjimečně též uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání na konzervatoři. Splnění podmínky uchazeč dokládá odevzdáním kopie maturitního vysvědčení nebo kopie vysvědčení o absolutoriu v případě dosažení vyššího odborného vzdělání. Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydaného odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci – tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Uznány mohou být též zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. O uznání zkoušek rozhoduje vedení Katedry cizích jazyků HF JAMU.

  Průběh přijímacího řízení

  Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu je ověření úrovně talentových předpokladů přijímací zkouškou konanou formou talentové komisionální zkoušky.

  Informace o přesných podmínkách přijímacích zkoušek pro jednotlivé specializace studijních programů jsou zveřejněny v přihlášce u dané specializace - Po založení přihlášky, sekce "Mohlo by vás zajímat " -> "Podrobně o oboru" -> "Podmínky přijetí"

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací zkoušky do specializací Kompozice, Kompozice elektroakustické hudby a Kompozice filmové a scénické hudby se uskuteční 1. 2. 2021

  Uchazeči o studium bude zaslána pozvánka nejméně 14 dní před konáním zkoušek.

  Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven! Pokud se ovšem uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce z důvodu akutní nemoci a nejpozději do tří dnů po termínu konání této zkoušky předloží lékařské potvrzení, může se zúčastnit přijímací zkoušky v náhradním termínu, který mu bude stanoven po dohodě se zkušební komisí, nejpozději však do 18. 2. 2021, neboť 19. 2. 2021 se koná zasedání přijímací komise. Po vykonání přijímací zkoušky nelze dodatečné lékařské potvrzení akceptovat a v rámci odvolacího řízení nelze uznat zdravotní problémy v době konání přijímací zkoušky jako důvod ke změně rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů

  Zkušební komise pro jednotlivé specializace studijních programů jmenuje děkan fakulty. Členové příslušné komise jsou povinni být přítomni při zkoušce všech uchazečů dané specializace a na základě bodování určit pořadí. Zkušební komise má vyhrazené právo nevyzkoušet uchazeče v celém rozsahu požadavků přijímací a talentové zkoušky.

  Přijímací řízení je jednokolové.

  Výsledky přijímací zkoušky jsou hodnoceny v každé specializaci zvlášť body v rozsahu 0–25 bodů.

  Minimální hranice pro návrh na přijetí je 20 bodů.

  O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně po termínu zasedání přijímací komise, která zasedá 19. 2. 2021. Kromě toho si každý uchazeč může po termínu zasedání přijímací komise ověřit svůj výsledek v informačním systému JAMU pomocí registračního kódu přihlášky.

  Do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, mohou uchazeči nahlédnout po písemném rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu.

  Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné, každý si jej tedy řeší individuálně. Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok na ubytování ve vysokoškolské koleji JAMU.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit absolventa:

  s komplexním přehledem o problematice oboru v jeho variabilitě multimediálních forem umělecké produkce a v celé škále jejich výrazových možností, s vysokým stupněm uměleckých i technických dovedností v oboru na úrovni počátku 21. století, ale i schopností aplikovat nejnovější poznatky vědy a vývoje v oblasti nových technologií,

  s hlubokými znalostmi proměn společenských procesů, dějin umění a vývoje uměleckých směrů,

  s dobrými jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební, výtvarné, divadelní a filmové terminologii,

  s dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, pedagogiky a psychologie,

  s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

  s praktickými organizačními zkušenostmi získanými prací na školních projektech, inscenacích ve školním studiu a hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodních festivalech.

  Předpokládané možnosti uplatnění v praxi jsou závislé na individuálním zaměření absolventa.

  Absolvent je během studia v kontaktu se zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • je informován o nejrůznějších stylech tzv. soudobé vážné hudby počátku 21. století a hudby scénické a filmové (absolventi obou specializací se do značné míry orientují i v protilehlé specializaci),
  • absolventi zmíněných specializací mají hluboké znalosti v oblasti instrumentálních možností hudebních nástrojů a nejrůznějších obsazení,
  • má hluboké znalosti o principech tvorby syntetického zvuku (na dostatečné rovni i u specializací Kompozice a Kompozice scénické a filmové hudby),
  • prokazuje důkladnou znalost v oblasti technologií a přístrojů pro postprodukci a prezentaci výstupů,
  • je informován o hudební historii, estetice a vývoji uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře
  • nabytím komplexních znalostí na úrovni soudobého stavu poznání v oboru je připraven k originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčí aktivity
  • je informován o možnostech kreativního nebo teoretického přesahu do dalších oborů,
  • je seznámen s principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky daného studijního oboru, orientuje se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů,
  • ovládá základní problematiku autorských práv a jejich užití,
  • má základní znalosti z oblasti public relations
  • zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - skladatel tzv. vážné hudby

  - skladatel elektroakustické hudby

  - skladatel tzv. scénické a filmové hudby

  - hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.

  - pedagog na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

  Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

  - hudební dramaturg v divadlech všech typů a kulturních institucích

  - hudební dramaturg uměleckého souboru

  - hudební dramaturg v umělecké agentuře

  - hudební dramaturg festivalu

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 300 kreditů za všech pět let studia, student musí skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Povinné předměty zahrnují:

  - profilující předměty pro hudební umění, páteřní pro všechny programy magisterského stupně studia na HF JAMU,

  - profilující předměty pro specializace Kompozice, Kompozice elektroakustické hudby a Kompozice scénické a filmové hudby, které jsou nastaveny tak, aby směřovaly k úspěšnému zvládnutí absolutoria, tvořeného Státní závěrečnou zkouškou z otázek, vycházejících zejména z předmětu Teorie kompozice, kvalifikační práce a absolventského projektu:

  - pro specializaci Kompozice realizace zpravidla skladba pro symfonický orchestr nebo vokálně- instrumentální dílo (komorní opera apod.) v rozsahu min. 15 minut,

  - pro specializaci Kompozice elektroakustické hudby rozsáhlejší vícekanálová elektroakustická skladba ze záznamu nebo provedená živě jedním nebo více interprety eventuálně s podílem akustických nástrojů nebo hlasu s úrovní propracovanosti na úrovni absolventské orchestrální skladby specializace Kompozice v rozsahu min. 30 min.,

  - pro specializaci Kompozice scénické a filmové hudby kompletní hudební a ruchová složka k celovečernímu filmu nebo hudba a ruchy k celovečernímu divadelnímu představení, celovečerní multimediální představení, komorní opera nebo balet apod. Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů byl vyšší, než 150.

  Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů, které rozvíjejí a doplňují obsah předmětů povinných s cílem zvýšit potřebné specializované odbornosti. Je navržen tak, aby výsledný součet kreditu byl vyšší než 75.

  Volitelné předměty doplňují znalosti a dovednosti předmětů povinných i povinně volitelných a poskytují možnost je dále rozvíjet pomocí příbuzných předmětů. Počet předmětů je nezbytné volit tak, aby výsledný součet kreditů za předměty povinné, povinně volitelné i volitelné přesáhl požadovaných 300 kreditů za celé studium.

  Skupina volitelných předmětů je doplňována také o předměty ostatních programů HF JAMU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského stupně studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu Kompozice a teorie kompozice.

 • Další informace
  Základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti a kreativního uplatňování nabytých znalostí a dovedností. Uchazeč prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru na úrovni posluchače odborné střední školy (konzervatoře, hudebního gymnázia), má hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, spojený se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč by měl ovládat hru na hudební nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci.

  Podmínkou je ukončené středoškolské eventuálně vysokoškolské vzdělání.

  Při přijímacím řízení se posuzuje:

  - odborná připravenost - pro specializace Kompozice schopnosti vytvořit na místě krátké kompoziční studie na základě jednoduchých zadání, týkajících se jednotlivých hudebních parametrů (např. tónových výšek, organizovaných modálně, seriálně, s využití mikrointervalů, tvorba souzvuků, kompozice rytmických struktur invenčně, na základě číselných řad, náhodnostními metodami apod., rozvržení zvukových barev v rámci studie atd.) a orientační písemná zkouška z harmonie, kontrapunktu a sluchové analýzy; pro specializaci Kompozice scénické a filmové hudby je naopak prověření znalosti harmonie, kontrapunktu, sluchových dispozic apod. klíčové a realizace krátkých kompozičních studií je zaměřena spíše na harmonicko-melodický sloh než na pokud možno inovativní způsoby tvorby; v případě Kompozice elektroakustické hudby budou prověřovány znalosti způsobů tvorby syntetického zvuku, možnosti elektroakustických nástrojů, znalost vybavení elektroakustického studia, hudebního softwaru a hardwaru apod.,

  - pro studijní zaměření spíše na „klasickou“ kompozici a scénickou a filmovou hudbu formou ústní zkoušky znalost všeobecné hudební nauky, harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a dějin hudby atd. v rozsahu učební látky konzervatoře, a také úroveň hry na klavír v rozsahu učební látky min. dvou cyklů ZUŠ,

  - orientace v současném hudebním dění v oblasti odpovídající specializace i z hlediska všeobecných znalostí jiných druhů umění.

  - předložené partitury (u specializace na elektroakustickou hudbu nahrávky) vlastní tvorby různých forem a obsazení (u partitur se posuzuje i jejich formální vybavení, u vokálních skladeb přiložené texty). Předpokládá se schopnost analyzovat vlastní skladby a informativně je (v případě psaných partitur) zahrát na klavíru nebo jiném hudebním nástroji. Uchazeči mohou předložit i své práce hudebně teoretické.

  - úroveň všeobecných vědomostí formou písemného testu,

  - úroveň a výsledky dosavadního studia,

  - úroveň jazykové připravenosti uchazeče

Základní údaje

Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
odhadovaný počet přijatých
3
počet aktivních studentů

Hudební fakulta
Program zajišťuje