Přijímací řízení 2021 bakalářské obory

Hra na klarinet

Bakalářské studium, forma: prezenční jednooborové.

Přijímací řízení

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení pro rok 2021 na bakalářské obory Hudební fakulty

 • Podmínky přijetí

  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Vzdělávání na JAMU je dostupné všem uchazečům o studium, kteří prokáží talent v příslušné oblasti a osobnostní předpoklady pro jeho rozvíjení.

  Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, nebo výjimečně též uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Splnění podmínky uchazeč dokládá odevzdáním kopie maturitního vysvědčení nebo kopie vysvědčení o absolutoriu v případě dosažení vyššího odborného vzdělání. Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydaného odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci – tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Uznány mohou být též zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. O uznání zkoušek rozhoduje vedení Katedry cizích jazyků HF JAMU.

  Průběh přijímacího řízení

  Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském studijním programu je ověření úrovně talentových předpokladů přijímací zkouškou konanou formou talentové komisionální zkoušky.

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací zkoušky do oboru/specializace KDN žesťové nástroje se uskuteční 4. 2. 2021

  Přijímací zkoušky do oboru/specializace KDN dřevěné nástroje se uskuteční 5. 2. 2021

  Uchazeči o studium bude zaslána pozvánka nejméně 14 dní před konáním zkoušek.

  Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven! Pokud se ovšem uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce z důvodu akutní nemoci a nejpozději do tří dnů po termínu konání této zkoušky předloží lékařské potvrzení, může se zúčastnit přijímací zkoušky v náhradním termínu, který mu bude stanoven po dohodě se zkušební komisí, nejpozději však do 18. 2. 2021, neboť 19. 2. 2021 se koná zasedání přijímací komise. Po vykonání přijímací zkoušky nelze dodatečné lékařské potvrzení akceptovat a v rámci odvolacího řízení nelze uznat zdravotní problémy v době konání přijímací zkoušky jako důvod ke změně rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

  Informace o přesných podmínkách přijímacích zkoušek pro obor:

  Podmínky pro přijímací řízení

  Předvést:

  1. Etudy:
   1. jedna – E. Cavallini: Capricie
   2. jedna – P. Jean – Jean: 18 perfektních etud
  2. Sonáta:
   J. Brahms: Sonáta č. 1 nebo
   J. Brahms: Sonáta č. 2 op.120 nebo
   B. Martinů: Sonatina
  3. Jeden koncert klasického nebo romantického období.

  Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.

  Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.

 • Kritéria hodnocení uchazečů

  Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů

  Zkušební komise pro jednotlivé specializace studijních programů jmenuje děkan fakulty. Členové příslušné komise jsou povinni být přítomni při zkoušce všech uchazečů dané specializace a na základě bodování určit pořadí. Zkušební komise má vyhrazené právo nevyzkoušet uchazeče v celém rozsahu požadavků přijímací a talentové zkoušky.

  Přijímací řízení je jednokolové.

  Výsledky přijímací zkoušky jsou hodnoceny v každé specializaci zvlášť body v rozsahu 0–25 bodů.

  Minimální hranice pro návrh na přijetí je 20 bodů.

  O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně po termínu zasedání přijímací komise, která zasedá 19. 2. 2021. Kromě toho si každý uchazeč může po termínu zasedání přijímací komise ověřit svůj výsledek v informačním systému JAMU pomocí registračního kódu přihlášky.

  Do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, mohou uchazeči nahlédnout po písemném rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu.

  Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné, každý si jej tedy řeší individuálně. Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok na ubytování ve vysokoškolské koleji JAMU.

 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  4
 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  8
 • Odhad počtu uchazečů o obor, kteří budou přijati v tomto řízení

  1

Studium

 • Cíle

  Obor je realizován Katedrou dechových nástrojů. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

  Absolvent je instrumentalista, který v průběhu studia

  - zvládl základní sólový repertoár různých stylových období

  - absolvoval přípravu k profesi orchestrálního hráče

  - prošel průpravou v komorních souborech

  - připravoval se na dráhu pedagogickou

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent může vystupovat jako sólista
  • být členem komorních souborů klasického obsazení nebo v souborech soudobé hudby
  • zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech
  • vyučovat hru na fagot jak v sólovém, tak v komorním zaměření na ZUŠ a konzervatořích
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent může vystupovat jako sólista, být členem komorních souborů klasického obsazení nebo v souborech soudobé hudby, zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech, vyučovat hru na fagot jak v sólovém, tak v komorním zaměření na ZUŠ a konzervatořích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

  Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

  Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a pedagogika, Metodika

1
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme
8
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Hra na klarinet
Zkratka
KLARINE
Kód
8201R025
Typ
bakalářský
Titul
BcA.
Akreditace
do 31. 5. 2021
Program
B8201 B-HUDUM Hudební umění

Obor zajišťuje: