Přijímací řízení 2021 navazující magisterské obory

Dirigování orchestru

Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

Přijímací řízení

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2020 navazující magisterské obory

  Detailní informace o přijímacích zkouškách na jednotlivé obory/specializace:

  https://hf.jamu.cz/prijimaci-rizeni/pozadavky-k-prijimacimu-rizeni/
  https://hf.jamu.cz/prijimaci-rizeni/

 • Podmínky přijetí

  1. Prokazatelná veřejná dirigentská praxe.
  2. Znalost hudebně teoretických disciplin na úrovni absolventa bakalářského studia oboru dirigování orchestru na vysoké škole.
  3. Schopnost hry na klavír, včetně hry z listu na úrovni absolventa bakalářského studia na vysoké škole.
  4. Diktát ze sluchové analýzy, nutná výborná schopnost sluchové analýzy u klavíru i u sboru na úrovni absolventa bakalářského studia na vysoké škole.
  5. Orientace v hudebních stylech a žánrech.
  6. Znalost české i světové orchestrální tvorby období baroka až pozdního romantismu, raných děl L. Janáčka a drobnějších vokálně-instrumentálních děl.
  7. Výborné schopnosti komunikační a organizační.
  8. Uchazeč předloží písemnou formou okruh preferovaných zájmů v oblasti studia orchestrálních a vokálně-instrumentálních děl s vlastní volbou a výhledem na téma teoretické diplomové práce v rozsahu minimálně 2 stran.
  9. Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.

  - Výsledek zkoušky z harmonie, kontrapunktu a sluchové analýzy tvoří 30% celkového hodnocení.
  - Výsledek zkoušky ze hry na klavír tvoří 10% celkového hodnocení.

 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  2
 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  4
 • Odhad počtu uchazečů o obor, kteří budou přijati v tomto řízení

  1

Studium

 • Cíle

  Cílem oboru je příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

  Profil uchazeče:

  Absolvent bakalářského studia v daném oboru nebo příbuzného bakalářského oboru, jehož absolventský projekt a bakalářská práce vykazuje vynikající úroveň, a který svými dovednostmi a znalostmi splňuje předpoklady pro úspěšné studium v magisterském stupni. Má zjevnou motivaci a zájem o další a hlubší vzdělávání v oblasti hudebního umění stejně jako zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii.

  Absolvent disponuje:

  - vysokým stupněm dovedností práce s komorními ansámbly, symfonickými orchestry a sbory,

  - hlubokou znalostí repertoáru oboru,

  - vlastním uměleckým názorem na interpretaci skladeb nejrůznějších slohových období,

  - orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů,

  - praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech ( komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

  - výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího

  - se základními schopnostmi vědecké práce.

  Absolvent se během studia setkává se zahraničními odborníky v oblasti dirigování a dějin a literatury oboru.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat široké odborné znalosti v oblasti komorního, symfonického i operního repertoáru, hudební historie a vývoje uměleckých směrů, podrobně se orientovat v soudobých trendech metodiky výuky, orientovat se sekundární odborné literatuře atd.,
  • využít získané dovednosti při prokazování vysoce profilované techniky techniky dirigentského projevu, ve hře na klavír, interpretaci různých stylových období včetně soudobé i historické hudby atd.,
  • aplikovat obecné způsobilosti flexibilní práce s kolektivem a efektivně využívat čas a prostor v přípravné fázi a motivovat interprety k optimálním výkonům při provedení atd.,
  • demonstrovat výbornou znalost jednoho cizího jazyka včetně odborné terminologie,
  • vládnout základními schopnostmi vědecké práce.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - jako dirigent komorního, symfonického, divadelního orchestru, či jiného nástrojového uskupení, sbormistr,

  - hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,

  - má možnost práce v médiích (hudební redakce, recenze...),

  - jako pedagog ZUŠ, konzervatoří, vysokých uměleckých škol.

  Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

  - na pozicich uměleckých šéfů hudebních divadel, orchestrů a sborů,

  - v rámci manažerské činnosti (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.),

  - jako hudební dramaturg uměleckého souboru, umělecké agentury, hudebního festivalu, v divadlech všech typů atd.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

  Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

  Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Repertoár oboru II

1
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme
4
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Dirigování orchestru
Zkratka
DIRORCH
Kód
8201T007
Typ
magisterský navazující
Titul
MgA.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
N8201 N-HUDUM Hudební umění