Přijímací řízení 2021 navazující magisterské obory

Multimediální kompozice

Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

Přijímací řízení

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2020 navazující magisterské obory

  Detailní informace o přijímacích zkouškách na jednotlivé obory/specializace:

  https://hf.jamu.cz/prijimaci-rizeni/pozadavky-k-prijimacimu-rizeni/
  https://hf.jamu.cz/prijimaci-rizeni/

 • Podmínky přijetí

  Ke studiu v navazujícím magisterském programu Multimediální kompozice se může přihlásit uchazeč, který prokáže, že absolvoval alespoň bakalářský stupeň studia oboru multimediální kompozice nebo příbuzného uměleckého oboru. Přílohou elektronické přihlášky je stručný životopis, anotace projektu pro magisterské studium, návrh tématu diplomové práce a kopie dokladů o absolutoriu bakalářského, případně magisterského studia, tj. diplomu a dodatku k diplomu. Cizí státní příslušníci (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), musí předložit vysvědčení o vykonání státní zkoušky z českého jazyka.

  Při přijímacím řízení se posuzuje:

  • úroveň a výsledky dosavadního studia včetně bakalářského absolventského projektu a obhájené diplomové práce,
  • portfolio dosavadních uměleckých a jiných odborných aktivit,
  • koncepce projektu pro magisterské studium, předložená v písemné podobě,
  • návrh tématu a základních tezí diplomové práce, předložených v písemné podobě,
  • dobrá znalost a orientace v aktuálním dění zvoleného oboru na bakalářské úrovni,
  • úroveň jazykové připravenosti uchazeče.

  Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti. 

   

 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  1
 • Odhad počtu uchazečů o obor, kteří budou přijati v tomto řízení

  1

Studium

 • Cíle

  Cílem je příprava aktivních umělců pro samostatnou autorskou tvůrčí činnost v oblasti kultury, kreativního průmyslu a uměleckého provozu v rámci mezinárodní scény především jako autonomní autorské osobnosti, schopné samostatné produkce současné volné umělecké tvorby i tvorby užité - např. scénické a filmové hudby, počítačových her, muzejních expozic, realizací ve veřejném prostoru apod.

  Profil uchazeče:

  základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti, kreativního uplatňování nabitých znalostí a dovedností a má základní předpoklady pro studium na VŠ. Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední odborné, nebo vysoké školy, který prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru a hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč má dále schopnost logické úvahy, systémového a zároveň tvůrčího myšlení, zajímá se o nejrůznější umělecké směry a trendy, hudební žánry a styly, měl by zároveň ovládat hru na nějaký nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci. Je vybaven znalostí jednoho světového (v ideálním případě anglického) Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

  Absolvent disponuje:

  - komplexním přehledem o problematice oboru v jeho variabilitě multimediálních forem umělecké produkce a v celé škále jejich výrazových možností,

  - vysokým stupněm dovedností v oboru včetně zvládnutí základního okruhu tvůrčích postupů a kompozičních technik 20. století, ale i schopností aplikovat nejnovější poznatky vědy a vývoje v oblasti nových technologií,

  - hlubokými znalostmi proměn společenských procesů, dějin umění a vývoje uměleckých směrů,

  - dobrými jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební, výtvarné, divadelní a filmové terminologii,

  - dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

  - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

  - praktickými organizačními zkušenostmi získanými prací na školních projektech, inscenacích ve školním studiu a hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodních festivalech.

  Během studia se absolvent setkává se zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat odborné znalosti v oblasti dějin umění a vývoj uměleckých směrů, je obeznámen se základními projevy umění 20. století a aktuálními tendencemi, je informován o nejrůznějších směrech a trendech soudobé multimediální produkce atd.,
  • využít odborných dovedností při tvorbě autonomních děl současného umění v nejrůznějších formách, prokázat základní dovednosti při aplikaci nejrůznějších stylů soudobé tvorby 20. století v rámci vlastních konceptů atd.,
  • aplikovat obecné způsobilosti pro práci v týmu, při spolupráci s dalšími osobnostmi tvůrčího kolektivu (dramaturgem, dirigentem, režisérem) volit vhodnou stylovou a žánrovou linii a vytyčit prostředky a časový harmonogram atd.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  - autor děl multimediálního charakteru,

  - autor internetových stránek,

  - autor v oblasti audiovize,

  - skladatel tzv. scénické hudby,

  - pedagog na všech stupních uměleckého vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

  Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

  - multimediální specialista nebo dramaturg nových médií v divadlech, všech typů a v kulturních nebo neziskových institucích,

  - multimediální specialista nebo dramaturg nových médií v umělecké agentuře nebo souboru,

  - dramaturg festivalu multimediálního umění,

  - multimediální specialista nebo dramaturg nových médií projektů ve veřejném prostoru,

  - iniciátor vlastních agenturních aktivit.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

  Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

  Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Multimediální kompozice II

1
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme
1
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Multimediální kompozice
Zkratka
MULTIM
Kód
8201T101
Typ
magisterský navazující
Titul
MgA.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
N8201 N-HUDUM Hudební umění