E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • přijímací řízení DIFA do 31. 3. 2019; HF do 14. 4. 2019

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Hudební fakulta
Hudební umění
Divadelní fakulta
Dramatická umění
Audiovizuální tvorba a divadlo
Činoherní režie
Dirigování orchestru
Dirigování sboru
Divadelní dramaturgie
Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství
Divadlo a výchova
Historická interpretace
Hra na bicí nástroje
Hra na fagot
Hra na flétnu
Hra na hoboj
Hra na housle
Hra na klarinet
Hra na klavír
Hra na klavír a klavírní pedagogika
Hra na kontrabas
Hra na kytaru
Hra na lesní roh
Hra na trombon
Hra na trubku
Hra na tubu
Hra na varhany
Hra na violoncello
Hra na violu
Hudební produkce
Jazzová interpretace
Kompozice
Multimediální kompozice
Operní režie
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Scénografie
Světelný design
Výchovná dramatika Neslyšících
Zpěv

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Hudební fakulta

Hudební fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 14. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení
 • E-mailová adresa

  jarosova@jamu.cz

 • Webová stránka
 • Den otevřených dveří

  není vypsán, je možné domluvit individuální konzultace

 • Jak se studuje tento obor: nahlédněte do studijního katalogu
 • Informace o fakultě

  Budova, v níž se nachází Hudební fakulta JAMU, patří k významným brněnským architektonickým památkám a představuje trvalou součást stavebních dějin města. Byla realizována pro potřeby německého gymnázia v letech 1860 - 1862 podle vítězného soutěžního projektu vídeňských architektů Eduarda van der Nülla (1812 - 1868) a Augusta Siccarda von Siccardsburg (1813 - 1868). Autoři náleželi k čelným představitelům stylu vídeňské okružní třídy či stylu Františka Josefa I. V samotné Vídni vytvořili například velitelskou budovu Arsenalu a především Dvorní operu, dnešní Státní operu. Poznali se jako studenti vídeňské polytechniky a poté Akademie výtvarných umění, společně pobývali studijně v Itálii, Francii, Anglii a Německu a nedlouho po návratu byli jmenováni profesory na Akademii. Při vzájemné spolupráci byl Nüllův sklon k dekorativnosti vyrovnáván Siccardovým konstruktivním založením. Dokončení grandiózní vídeňské opery se však již nedočkali. Senzibilní Nüll neunesl pracovní vypětí a útoky kritiky a dobrovolně ukončil svůj život. Zakrátko ho následoval jeho věrný druh. Stylovou inspiraci pro gymnaziální budovu, ve své době nazývanou "semeništěm vědy", nalezli Nüll se Siccardem v řecké antice. Čtyři monumentální karyatidy na portiku, alegorizující klasická vzdělání, jsou parafrází Erechtheionu na aténské Akropoli a vytvořil je sochař Josef Břenek. Medailony s reliéfními bustami významných vědeckých osobností vyšly z dílny Adolfa Loose st., otce slavného architekta. Stejně jako exteriér byla pozoruhodná i dispoziční skladba budovy. Rozlehlý vestibul s trojramenným schodištěm dnes se v něm nachází busta Leoše Janáčka, kterou v roce 1924 vytvořil významný sochař a zakladatel českého moderního sochařství Jan Štursa (1880 - 1925) dokládal reprezentativní tendenci, provázenou ale v ostatních prostorách smyslem pro účelnost a přehlednost. Gymnázium vznikalo v době bourání městských hradeb, kdy se na uvolněných pozemcích připravovala výstavba veřejných budov, obytných domů a promenádních parků. Vypracováním plánu byl pověřen v roce 1860 vídeňský architekt Ludwig von Förster (1797 - 1863), krátce předtím projektant Okružní třídy ve Vídni. Ten využil jednak starších plánů ještě v duchu pozdně klasicistního urbanismu, jednak jeho návrh doznal určitých úprav v důsledku úředních připomínek a veřejné kritiky, takže byl schválen městskou radou až v roce 1863. Gymnázium spoluutvářelo severozápadní část okružní třídy, jíž sakrální, školní, úřední a kulturní budovy vtiskovaly ráz reprezentační "vládní" čtvrti. Historický objekt užívala JAMU zčásti od roku 1949, v plném rozsahu pak od roku 1965. V polovině devadesátých let budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 1998 slouží výhradně potřebám Hudební fakulty. (s použitím materiálů prof. PhDr. Jana Sedláka, Csc.)

 • O přijímacím řízení

  Jsou uveřejněny v odkazu http://hf.jamu.cz/studium/studprogramy.html ve Směrnici pro uskutečnění přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program

 • Informace o přijímací zkoušce

  Jsou uveřejněny v odkazu http://hf.jamu.cz/studium/studprogramy.html ve Směrnici pro uskutečnění přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program, odkazy na jednotlivé obory

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení
 • E-mailová adresa

  dankova@jamu.cz

 • Webová stránka
 • Jak se studuje tento obor: nahlédněte do studijního katalogu
 • Informace o fakultě

  Zákonem č. 168/1947 Sb. byla dne 12. září 1947 založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně a prvním rektorem byl v roce 1948 jmenován prof. PhDr. Ludvík Kundera. Na konci padesátých let (konkrétně 31. srpna 1959) bylo vládním nařízením č. 58/1958 zrušeno dělení JAMU na fakulty. V roce 1990, pod vedením první porevoluční rektorky prof. Aleny Štěpánkové-Veselé, došlo ke znovuobnovení Divadelní a Hudební fakulty (nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb.) a formováním nové Divadelní fakulty je pověřen PhDr. Josef Kovalčuk. Během následujících dvaceti let, jež jsou neodmyslytelně spjaty především se jménem J. Kovalčuka - prvního děkana obnovené fakulty, ale i mnoha dalšími významnými osobami (např. Alois Hajda, Bořivoj Srba, Miloš Hynšt, Petr Oslzlý, Josef Karlík, Antonín Přidal, Peter Scherhaufer, Pavel Švanda, Ivo Osolsobě, Václav Cejpek, Miroslav Plešák, Arnošt Goldflam, Zoja Mikotová či Nika Brettschneiderová), došlo k výrazné proměně fakulty. K dosavadním studijním oborům činoherní herectví a činoherní režie postupně přibyly obory divadelní dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova pro Neslyšící, audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta získala budovu na Mozartově ulici, Divadelní studio Marta prošlo významnou rekonstrukcí a s narůstajícím počtem žádaných uměleckých oborů bylo na fakultu přijato mnoho nových talentovaných studentů i mimořádných pedagogických osobností. V současné době na Divadelní fakultě JAMU studuje již přes 370 studentů a za posledních dvacet let bylo do světa vysláno téměř tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.