DIFA RTDS Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting
Name in Czech: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: DIFA Dra_Tvo:B Media and the Dramatic Arts

Introductory information / Instructions

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů

Cílem této mnohostranné výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví.

Studijní program proto zahrnuje kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů (včetně praktických cvičení s audiovizuální technikou) také výuku zaměřenou na sociologii masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu, na uměleckou kritiku, na dějiny českého a světového divadla a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. Umožňuje tak posluchačům, aby rozvíjeli svou schopnost reflektovat specifické nároky televize a rozhlasu z širšího kulturního hlediska.

V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o rozmanitých mediálních žánrech jsou studenti podněcováni k samostatným pokusům o kratší publicistické, prozaické a dramatické útvary. Pozornost je věnována také rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl. Právě s ohledem na úlohu, jakou může mít v médiích popularizace divadla, literatury a filmy, klademe důraz na to, aby se posluchači dokázali v těchto oborech orientovat a poznávali různé přístupy výkladové a realizační.

Studium RTDS v rámci DIFA umožňuje posluchačům kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty. Mohou tak získat představu o možnostech herecké práce nejen na jevišti, ale také před kamerou a mikrofonem. Mají příležitost psát své texty pro konkrétní interprety a ověřit si svou autorskou představu v praxi.


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Rozhlasová a televizní dramaturgie II

Obhajoba magisterského projektu

Obhajoba magisterské práceSkladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX01History of Theatre I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DAAZX18Typology of film and adaptation H. Slavíkovákz 2/2/23 1P
DIFA:DRTZ101Scriptwriting I J. Gogolaz 0/4/23 1-
DIFA:DRTZ102Radio Genres I J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ103TV genres J. Gogolakz 0/2/11 1-
DIFA:DRTZ106Media and Community J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ107Literary Works J. Gogolaz 0/2/22 1-
DIFA:DRTZ108Theory of Drama J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ109Changes of Literature I J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZX04Radio - practical lessons 3 J. Gogolaz 0/2/32 1P
DIFA:DRTZX24Chapters on History of Film P. Aujezdskýzk 2/0/22 1Z
DIFA:DSDZY04Professional Training Course II B. Chládkováz 24/0/01 1Z
25 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX02History of Theatre II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DAALX18Typology of film and adaptation H. Slavíkovákz 2/2/23 2P
DIFA:DAALX22Internet project Black Box S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DDMLY04Professional Training Course I D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DRTL101Scriptwriting I J. Gogolaz 0/4/23 2-
DIFA:DRTL102Radio Genres I J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTL103TV genres J. Gogolakz 0/2/11 2-
DIFA:DRTL106Media and Community J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTL107Literary Works J. Gogolaz 0/2/22 2-
DIFA:DRTL109Changes of Literature I J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTL116Specifika analýzy uměleckého díla J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTLX04Radio - practical lessons 3 J. Gogolaz 0/2/32 2P
DIFA:DRTLX24Chapters on History of Film II P. Aujezdskýzk 2/0/22 2Z
27 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX03History of Theatre III V. Cejpekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DRTZ201Scriptwriting 2 J. Gogolaz 0/4/33 3-
DIFA:DRTZ202Dramaturgy scenarios J. Gogolakz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZ206The development of television drama 1 J. Gogolakz 1/1/12 3-
DIFA:DRTZ207Creating radio play J. Gogolakz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZ209Internet radio project Black Box J. Gogolaz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZ210Audiovisual Project J. Gogolakz 0/3/22 3-
DIFA:DRTZ211Chapters from Czech radio play in 1989 J. Gogolakz 1/1/22 3-
DIFA:DRTZ212Radio Genres 2 J. Gogolakz 0/2/32 3-
DIFA:DRTZ308Kapitoly z dějin českého filmu II P. Aujezdskýzk 2/0/22 3Z
DIFA:DRTZX14Audiovisual praktikum J. Gogolakz 0/2/22 3-
24 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX04History of Theatre IV V. Cejpekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DATL304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 4-
DIFA:DRTL201Scriptwriting 2 J. Gogolaz 0/4/33 4-
DIFA:DRTL202Dramaturgy scenarios J. Gogolakz 0/2/22 4-
DIFA:DRTL203Chapters from the History of Czech film P. Aujezdskýzk 2/0/22 4Z
DIFA:DRTL206The development of television drama 1 J. Gogolakz 1/1/12 4-
DIFA:DRTL207Creating radio play J. Gogolakz 0/2/22 4-
DIFA:DRTL209Internet radio project Black Box J. Gogolaz 0/2/22 4-
DIFA:DRTL210Audiovisual Project J. Gogolakz 0/3/22 4-
DIFA:DRTL211Chapters from Czech radio play in 1989 J. Gogolakz 1/1/22 4-
DIFA:DRTL212Radio Genres 2 J. Gogolakz 0/2/32 4-
DIFA:DRTLX14Audiovisual praktikum J. Gogolakz 0/2/22 4-
26 credits

3 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX05History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 2/0/22 5Z
DIFA:DAAZX22Internet project Black Box S. Mackováz 0/2/22 5-
DIFA:DAAZX62Roots of European culture P. Osolsoběz 2/0/22 5Z
DIFA:DATZ304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DATZ305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DATZ306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 5P
DIFA:DATZ307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/22 5Z
DIFA:DRTZ203Kapitoly z dějin světového filmu III P. Aujezdskýzk 2/2/22 5Z
DIFA:DRTZ304Radio/TV project J. Gogolaz 0/2/86 5-
DIFA:DRTZ305Radio documentary J. Gogolakz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZ306Audio-visual project 2 J. Gogolakz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZ307Umění epiky J. Gogolakz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZ309Practical Dramaturgy J. Gogolaz 2/0/22 5-
32 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX05History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 2/0/22 6Z
DIFA:DAALX62Roots of European culture P. Osolsobězk 2/0/22 6Z
DIFA:DATL305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 6-
DIFA:DATL306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 6P
DIFA:DATL307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/148 6Z
DIFA:DRTL306Audio-visual project 2 J. Gogolakz 0/2/22 6-
DIFA:DRTL307Umění epiky J. Gogolakz 0/2/22 6-
DIFA:DRTL309Practical Dramaturgy J. Gogolaz 2/0/22 6-
24 credits

Povinně volitelné

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX66English J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX67German J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX68French J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX69Spanish J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX70Russian J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
15 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX66English J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX67German J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX68French J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX69Spanish J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX70Russian J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
15 credits
2 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX66English J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX67German J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX68French J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX69Spanish J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX70Russian J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
15 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX66English J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX67German J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX68French J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX69Spanish J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX70Russian J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
15 credits

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DRTZX07Contemporary TV Production J. Gogolakz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZX11Literary critical seminar J. Gogolakz 1/1/22 3-
DIFA:DRTZ214Principy tvůrčího psaní J. Gogolakz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZX12Radio director J. Gogolaz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZX15Work placement / study trip J. Gogolaz 0/20/010 5-
DIFA:DRTZX20Audiovisual workshop J. Gogolaz 0/2/22 --
20 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DRTLX07Contemporary TV Production J. Gogolakz 0/2/22 6-
DIFA:DRTLX11Literary critical seminar J. Gogolaz 1/1/22 4-
DIFA:DRTLX12Radio director J. Gogolaz 0/2/22 4-
DIFA:DRTLX20Audiovisual workshop J. Gogolaz 0/2/22 --
8 credits