HF OPREZIE Operní režie
Název anglicky: Opera staging
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Opdir:M5 Dirigování, zpěv a operní režie

Cílem oboru je příprava vysoce kvalifikovaných umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období jak v oblasti opery a jí příbuzných žánrů hudebního divadla, tak i operety, melodramu, eventuálně muzikálu nebo kabaretu, varieté apod

Součástí vzdělávání je i příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru.

 

Profil uchazeče:

absolvent bakalářského studia v daném oboru nebo příbuzného bakalářského oboru, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování a praktické režijní zkušenosti, osobité čtení hudebního dramatu s citem pro zachycení esence díla, kreativita, schopnost komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti) a také vážný zájem o tento obor. U uchazečů jsou vyžadovány znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost. Uchazeč je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii.

 

Absolvent disponuje:

- hlubokým ponorem do problematiky oboru Operní režie a vhledem do problematiky profesí souvisejících (dramaturgie, herectví, zpěv, řízení orchestru a sboru, produkce, scénografie, choreografie, light-design, akustika, videoart, jevištní technologie),

- vysokým stupněm dovedností v oboru, včetně aktivní znalosti jevištních výrazových prostředků a zvládnutí různých metod a postupů v práci s hercem, mizanscénou, prostorem, světlem, pohybem, kostýmem, temporytmem, dynamikou a hudbou, pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií,

- hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění,

- výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího,

- dostatečným vzděláním v oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na inscenacích studia Devítka a Komorní opery HF JAMU, eventuálně na dalších mimořádných projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí, nebo setkáním s různými tuzemskými i zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Operní režie v historickém vývoje, Filosofie umění
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60030zDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 Z P
HF:H60241zDějiny operního divadla I -z 1/1/02 - P
HF:H60302zDramaturgie oper I M. Holáz 1/1/02 - P
HF:HF0037zRežie I / přednáška A. Vaňákovaz 2/0/12 - P
HF:HF0038zRežie I / cvičení A. Vaňákovaz 0/2/22 - P
HF:HF0039zPráce s hercem I A. Vaňákovaz 1/1/22 - P
HF:HF0040zJevištní/scénická praxe I A. Vaňákovaz 0/1/01 - P
HF:HF0049zSeminář operní režie I A. Vaňákovaz 2/0/22 - P
HF:HF0063zScénografie I S. Markováz 1/0/11 - P
HF:HF0067zInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0123zTeorie interpretace I -z 1/1/22 Z P
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 Z PV
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/22 Z PV
32 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60030lDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 Z P
HF:H60241lDějiny operního divadla I -zk 1/1/03 - P
HF:H60302lDramaturgie oper I M. Holázk 1/12 - P
HF:HF0037lRežie I / přednáška A. Vaňákovakz 2/0/33 - P
HF:HF0038lRežie I / cvičení A. Vaňákovaz 0/2/22 - P
HF:HF0039lPráce s hercem I A. Vaňákovaz 1/1/22 - P
HF:HF0040lJevištní/scénická praxe I A. Vaňákovaz 0/1/01 - P
HF:HF0049lSeminář operní režie I A. Vaňákovaz 2/0/22 - P
HF:HF0063lScénografie I S. Markováz 1/0/11 - P
HF:HF0067lInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0094lInterpretační kurzy I G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0123lTeorie interpretace I -zk 1/1/43 Z P
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 Z PV
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 Z PV
43 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60032zDějiny hudby II (18 a 19 st) -z 2/12 Z P
HF:H60242zDějiny operního divadla II -z 1/12 - P
HF:H60303zRozbor a dramaturgie oper II -z 1/12 - P
HF:HF0027zRočníkový výstup I Z. Šmukařz 0/2/43 P P
HF:HF0041zRežie II / přednáška A. Vaňákovaz 2/0/12 - P
HF:HF0042zRežie II / cvičení A. Vaňákovaz 0/2/22 - P
HF:HF0043zPráce s hercem II A. Vaňákovaz 1/1/22 - P
HF:HF0050zSeminář operní režie II A. Vaňákovaz 2/0/22 - P
HF:HF0064zScénografie II S. Markováz 1/0/11 - P
HF:HF0065zKostým I S. Markováz 1/0/11 - P
HF:HF0068zInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0124zTeorie interpretace II -z 1/1/22 Z P
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 Z PV
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/22 Z PV
35 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60032lDějiny hudby II (18 a 19 st) -zk 2/13 Z P
HF:H60242lDějiny operního divadla II -z 1/1/03 - P
HF:H60303lRozbor a dramaturgie oper II -zk 1/12 - P
HF:HF0027lRočníkový výstup I Z. Šmukařkz 0/2/64 P P
HF:HF0041lRežie II / přednáška A. Vaňákovazk 2/0/33 - P
HF:HF0042lRežie II / cvičení A. Vaňákovaz 0/2/22 - P
HF:HF0043lPráce s hercem II A. Vaňákovaz 1/1/22 - P
HF:HF0050lSeminář operní režie II A. Vaňákovaz 2/0/22 - P
HF:HF0064lScénografie II S. Markováz 1/0/11 - P
HF:HF0065lKostým I S. Markováz 1/0/11 - P
HF:HF0068lInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0069lMetodika I I. Mikeskováz 2/0/22 Z P
HF:HF0095lInterpretační kurzy II G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0124lTeorie interpretace II -zk 1/1/43 Z P
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 Z PV
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 Z PV
49 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60034zDějiny hudby III (20 st) -z 2/1/02 Z P
HF:H60043zDějiny vokální hudby I -z 2/12 - P
HF:H60259zPedagogika -z 1/12 Z P
HF:H60288zPsychologie I A. Mikotováz 1/1/01 Z P
HF:H60304zRozbor a dramaturgie oper III -z 1/12 - P
HF:HF0005zZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerováz 2/0/22 Z P
HF:HF0028zRočníkový výstup II Z. Šmukařz 0/2/43 P P
HF:HF0044zRežie III A. Vaňákovaz 2/0/12 - P
HF:HF0045zPráce s hercem III A. Vaňákovaz 1/1/22 - P
HF:HF0051zSeminář operní režie III A. Vaňákovaz 2/0/22 - P
HF:HF0066zScénografie III / jevištní technologie S. Markováz 1/0/11 - P
HF:HF0070zInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0071zMetodika II I. Mikeskováz 2/0/22 Z P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0164zKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 P P
35 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60034lDějiny hudby III (20 st) -zk 2/1/03 Z P
HF:H60043lDějiny vokální hudby I -zk 2/1/03 - P
HF:H60259lPedagogika -z 1/12 Z P
HF:H60288lPsychologie II A. Mikotováz 1/1/01 Z P
HF:H60304lRozbor a dramaturgie oper III -zk 1/12 - P
HF:HF0005lZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerovázk 2/0/43 Z P
HF:HF0028lRočníkový výstup II Z. Šmukařkz 0/2/64 P P
HF:HF0044lRežie III A. Vaňákovazk 2/0/33 - P
HF:HF0045lPráce s hercem III A. Vaňákovaz 1/1/22 - P
HF:HF0051lSeminář operní režie III A. Vaňákovaz 2/0/22 - P
HF:HF0066lScénografie III / jevištní technologie S. Markováz 1/0/11 - P
HF:HF0070lInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0071lMetodika III I. Mikeskováz 2/0/22 Z P
HF:HF0096lInterpretační kurzy III G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0164lKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 P P
45 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60045zDějiny vokální hudby II -z 2/1/02 - P
HF:H60069zFilozofie umění I -z 0/22 Z P
HF:HF0001zZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerováz 0/2/22 Z P
HF:HF0029zRočníkový výstup III Z. Šmukařz 0/2/43 P P
HF:HF0046zRežie IV A. Vaňákovaz 2/0/12 - P
HF:HF0047zJevištní/scénická praxe II A. Vaňákovaz 0/2/02 - P
HF:HF0052zSeminář operní režie IV A. Vaňákovaz 2/0/22 - P
HF:HF0072zInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0146zDivadelní a experimentální dramaturgie I M. Holáz 1/1/22 - P
HF:HF0165zKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 P P
29 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60045lDějiny vokální hudby II -zk 2/1/03 - P
HF:H60069lFilozofie umění I -zk 0/2/03 Z P
HF:H70028Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
HF:HF0001lZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerovázk 0/2/43 Z P
HF:HF0029lRočníkový výstup III Z. Šmukařkz 0/2/64 P P
HF:HF0046lRežie IV A. Vaňákovazk 2/0/33 - P
HF:HF0047lJevištní/scénická praxe II A. Vaňákovaz 0/2/02 - P
HF:HF0052lSeminář operní režie IV A. Vaňákovaz 2/0/22 - P
HF:HF0072lInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0097lInterpretační kurzy IV G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0146lDivadelní a experimentální dramaturgie I M. Holáz 1/1/22 - P
HF:HF0165lKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 P P
40 kreditů

9. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60047zDějiny vokální hudby III -z 2/1/02 - P
HF:H60071zFilozofie umění II -z 0/22 Z P
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 P P
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
HF:HF0026zAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 P P
HF:HF0048zRežie V A. Vaňákovaz 2/2/13 - P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0147zDivadelní a experimentální dramaturgie II M. Holáz 1/1/22 - P
38 kreditů

10. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60047lDějiny vokální hudby III -z 2/1/03 - P
HF:H60071lFilozofie umění II -z 0/23 Z P
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 P P
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
HF:HF0026lAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 P P
HF:HF0048lRežie V A. Vaňákovaz 2/2/34 - P
HF:HF0098lInterpretační kurzy V G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0147lDivadelní a experimentální dramaturgie II M. Holáz 1/1/22 - P
46 kreditů