HF DIRORCH Dirigování orchestru
Název anglicky: Conducting an orchestra
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Opdir:M5 Dirigování, zpěv a operní režie

Cílem oboru je příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období

Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

 

Profil uchazeče:

Absolvent bakalářského studia v daném oboru nebo příbuzného bakalářského oboru, jehož absolventský projekt a bakalářská práce vykazuje vynikající úroveň, a který svými dovednostmi a znalostmi splňuje předpoklady pro úspěšné studium v magisterském stupni. Má zjevnou motivaci a zájem o další a hlubší vzdělávání v oblasti hudebního umění stejně jako zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii.

 

Absolvent disponuje:

- vysokým stupněm dovedností práce s komorními ansámbly, symfonickými orchestry a sbory,

- hlubokou znalostí repertoáru oboru,

- vlastním uměleckým názorem na interpretaci skladeb nejrůznějších slohových období,

- orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech ( komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

- výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího

- se základními schopnostmi vědecké práce.

 

Absolvent se během studia setkává se zahraničními odborníky v oblasti dirigování a dějin a literatury oboru.


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Repertoár oboru II
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60030zDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 Z P
HF:H70080Základy hudební akustiky L. Přikrylz 2/0/22 - P
HF:HF0059zOperní seminář I J. Zbavitelz 1/0/11 - P
HF:HF0067zInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0100zSpolupráce s NdB I G. Rovňákz 0/1/01 - P
HF:HF0116zTeorie kompozice a instrumentace I E. Mojdlz 1/1/11 - P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0123zTeorie interpretace I -z 1/1/22 Z P
HF:HF0132zStudium symfonického repertoáru I R. Hališkazk 1/2/12 - P
HF:HF0133zStudium operního repertoáru I J. Zbavitelzk 1/2/12 - P
HF:HF0142zDirigování orchestru (Cvičný orchestr) I R. Hališkaz 0/1/11 - P
HF:HF0160zTechnika dirigování I J. Kleckerzk 0/2/12 - P
HF:HF0161zHra na klavír I P. Kratochvílz 0/1/11 - P
HF:HF0172zIntonace a sluchová analýza I T. Krejčíz 0/2/01 - P
HF:HF0174zHra partitur I T. Krejčíz 0/1/11 - P
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 Z PV
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/22 Z PV
33 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60030lDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 Z P
HF:HF0059lOperní seminář I J. Zbavitelz 1/0/11 - P
HF:HF0067lInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0094lInterpretační kurzy I G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0100lSpolupráce s NdB I G. Rovňákz 0/1/01 - P
HF:HF0116lTeorie kompozice a instrumentace I E. Mojdlzk 1/1/22 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0123lTeorie interpretace I -zk 1/1/43 Z P
HF:HF0132lStudium symfonického repertoáru I R. Hališkakz 1/2/12 - P
HF:HF0133lStudium operního repertoáru I J. Zbavitelkz 1/2/12 - P
HF:HF0142lDirigování orchestru (Cvičný orchestr) I R. Hališkaz 0/1/11 - P
HF:HF0160lTechnika dirigování I J. Kleckerzk 0/2/12 - P
HF:HF0161lHra na klavír I P. Kratochvílzk 0/1/32 - P
HF:HF0172lIntonace a sluchová analýza I T. Krejčízk 0/2/22 - P
HF:HF0174lHra partitur I T. Krejčízk 0/1/32 - P
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 Z PV
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 Z PV
44 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60032zDějiny hudby II (18 a 19 st) -z 2/12 Z P
HF:HF0027zRočníkový výstup I Z. Šmukařz 0/2/43 P P
HF:HF0060zOperní seminář II J. Zbavitelz 1/0/01 - P
HF:HF0068zInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0093zDirigování sboru - vedlejší obor I J. Ocetekz 0/1/11 - P
HF:HF0101zSpolupráce s NdB II G. Rovňákz 0/1/01 - P
HF:HF0117zTeorie kompozice a instrumentace II E. Mojdlzk 1/1/22 - P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0124zTeorie interpretace II -z 1/1/22 Z P
HF:HF0134zStudium symfonického repertoáru II R. Hališkazk 1/2/12 - P
HF:HF0135zStudium operního repertoáru II J. Zbavitelzk 1/2/12 - P
HF:HF0143zDirigování orchestru (Cvičný orchestr) II R. Hališkaz 0/1/11 - P
HF:HF0162zHra na klavír II P. Kratochvílz 0/1/11 - P
HF:HF0173zIntonace a sluchová analýza II E. Skotákz 0/2/01 - P
HF:HF0175zHra partitur II E. Skotákz 0/1/11 - P
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 Z PV
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/22 Z PV
34 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60032lDějiny hudby II (18 a 19 st) -zk 2/13 Z P
HF:HF0027lRočníkový výstup I Z. Šmukařkz 0/2/64 P P
HF:HF0060lOperní seminář II J. Zbavitelz 1/0/01 - P
HF:HF0068lInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0069lMetodika I I. Mikeskováz 2/0/22 Z P
HF:HF0093lDirigování sboru - vedlejší obor I J. Ocetekzk 0/1/32 - P
HF:HF0095lInterpretační kurzy II G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0101lSpolupráce s NdB II G. Rovňákz 0/1/01 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0124lTeorie interpretace II -zk 1/1/43 Z P
HF:HF0134lStudium symfonického repertoáru II R. Hališkakz 1/2/12 - P
HF:HF0135lStudium operního repertoáru II J. Zbavitelkz 1/2/12 - P
HF:HF0143lDirigování orchestru (Cvičný orchestr) II R. Hališkaz 0/1/11 - P
HF:HF0162lHra na klavír II P. Kratochvílzk 0/1/32 - P
HF:HF0173lIntonace a sluchová analýza II E. Skotákzk 0/2/22 - P
HF:HF0175lHra partitur II E. Skotákzk 0/1/32 - P
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 Z PV
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 Z PV
48 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60034zDějiny hudby III (20 st) -z 2/1/02 Z P
HF:H60259zPedagogika -z 1/12 Z P
HF:H60288zPsychologie I A. Mikotováz 1/1/01 Z P
HF:HF0005zZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerováz 2/0/22 Z P
HF:HF0028zRočníkový výstup II Z. Šmukařz 0/2/43 P P
HF:HF0061zOperní seminář III J. Zbavitelz 1/0/11 - P
HF:HF0070zInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0071zMetodika II I. Mikeskováz 2/0/22 Z P
HF:HF0102zSpolupráce s NdB III G. Rovňákz 0/1/01 - P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0125zTeorie interpretace III -z 1/1/22 - P
HF:HF0136zStudium symfonického repertoáru III R. Hališkazk 1/2/12 - P
HF:HF0137zStudium operního repertoáru III J. Zbavitelzk 1/2/12 - P
HF:HF0144zDirigování orchestru (Cvičný orchestr) III R. Hališkaz 0/1/11 - P
HF:HF0163zHra na klavír III P. Kratochvílz 0/1/11 - P
HF:HF0164zKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 P P
HF:HF0178zIntonace a sluchová analýza III E. Skotákz 0/1/11 - P
35 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60034lDějiny hudby III (20 st) -zk 2/1/03 Z P
HF:H60259lPedagogika -z 1/12 Z P
HF:H60288lPsychologie II A. Mikotováz 1/1/01 Z P
HF:HF0005lZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerovázk 2/0/43 Z P
HF:HF0028lRočníkový výstup II Z. Šmukařkz 0/2/64 P P
HF:HF0061lOperní seminář III J. Zbavitelz 1/0/11 - P
HF:HF0070lInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0071lMetodika III I. Mikeskováz 2/0/22 Z P
HF:HF0096lInterpretační kurzy III G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0102lSpolupráce s NdB III G. Rovňákz 0/1/01 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0125lTeorie interpretace III -z 1/1/43 - P
HF:HF0136lStudium symfonického repertoáru III R. Hališkakz 1/2/12 - P
HF:HF0137lStudium operního repertoáru III J. Zbavitelkz 1/2/12 - P
HF:HF0144lDirigování orchestru (Cvičný orchestr) III R. Hališkaz 0/1/11 - P
HF:HF0163lHra na klavír III P. Kratochvílzk 0/1/32 - P
HF:HF0164lKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 P P
HF:HF0178lIntonace a sluchová analýza III E. Skotákzk 0/1/32 - P
46 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60069zFilozofie umění I -z 0/22 Z P
HF:H75008zSoudobá hudba z hlediska dirigování I -z 0/12 - P
HF:HF0001zZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerováz 0/2/22 Z P
HF:HF0029zRočníkový výstup III Z. Šmukařz 0/2/43 P P
HF:HF0058zStudium oratorního a kantátového repertoáru J. Zbavitelz 1/1/01 - P
HF:HF0062zOperní seminář IV J. Zbavitelz 1/0/11 - P
HF:HF0072zInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0103zSpolupráce s NdB IV G. Rovňákz 0/1/01 - P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0138zStudium symfonického repertoáru IV R. Hališkazk 1/2/12 - P
HF:HF0139zStudium operního repertoáru IV J. Zbavitelzk 1/2/12 - P
HF:HF0145zDirigování orchestru (Cvičný orchestr) IV R. Hališkaz 0/1/11 - P
HF:HF0159zMuzikálová tvorba z hlediska dirigování D. Kalousekz 0/1/11 - P
HF:HF0165zKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 P P
30 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60069lFilozofie umění I -zk 0/2/03 Z P
HF:H70028Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
HF:H75008lSoudobá hudba z hlediska dirigování I -zk 0/12 - P
HF:HF0001lZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerovázk 0/2/43 Z P
HF:HF0029lRočníkový výstup III Z. Šmukařkz 0/2/64 P P
HF:HF0058lStudium oratorního a kantátového repertoáru J. Zbavitelz 1/1/01 - P
HF:HF0062lOperní seminář IV J. Zbavitelz 1/0/11 - P
HF:HF0072lInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 P P
HF:HF0097lInterpretační kurzy IV G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0103lSpolupráce s NdB IV G. Rovňákz 0/1/01 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0138lStudium symfonického repertoáru IV R. Hališkakz 1/2/12 - P
HF:HF0139lStudium operního repertoáru IV J. Zbavitelkz 1/2/12 - P
HF:HF0145lDirigování orchestru (Cvičný orchestr) IV R. Hališkaz 0/1/11 - P
HF:HF0159lMuzikálová tvorba z hlediska dirigování D. Kalousekz 0/1/11 - P
HF:HF0165lKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 P P
39 kreditů

9. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60071zFilozofie umění II -z 0/22 Z P
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 P P
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
HF:HF0026zAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 P P
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 - PV
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 - PV
HF:HF0140zStudium symfonického repertoáru V R. Hališkaz 1/2/12 - P
HF:HF0141zStudium operního repertoáru V J. Zbavitelz 1/2/12 - P
35 kreditů

10. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60071lFilozofie umění II -z 0/23 Z P
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 P P
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
HF:HF0026lAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 P P
HF:HF0098lInterpretační kurzy V G. Rovňákz 0/13/131 - P
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 - PV
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 - PV
HF:HF0140lStudium symfonického repertoáru V R. Hališkaz 1/2/12 - P
HF:HF0141lStudium operního repertoáru V J. Zbavitelz 1/2/12 - P
41 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H61542lSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 - V
HF:H61542zSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 - V
HF:HF0075lHlasová výchova I. Mikeskovázk 0/1/02 - V
HF:HF0075zHlasová výchova I. Mikeskováz 0/1/01 - V
HF:HF0105lTeorie kompozice a instrumentace II E. Mojdlzk 1/1/12 - V
HF:HF0105zTeorie kompozice a instrumentace II E. Mojdlz 1/1/11 - V
HF:HF0106lDirigování sboru - vedlejší obor II G. Rovňákzk 0/1/02 - V
HF:HF0106zDirigování sboru - vedlejší obor II G. Rovňákz 0/1/01 - V
HF:HF0126lHudební režie T. Řezníčekzk 1/1/01 - V
HF:HF0126zHudební režie T. Řezníčekz 1/1/01 - V
HF:HF0127lHudební režie II -zk 1/1/01 - V
HF:HF0127zHudební režie II -z 1/1/01 - V
15 kreditů